Aranacak Kelime :
Nerede :

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
Yapı Kullanım İzin Belgesi

1- S.G.K. İlişiği yoktur Belgesi

2- Vergi İlişik Kesme Belgesi

3- Cephe Fotoğrafları (2 Ön 2 Arka Cephe 13*18 Ebadında)

4- Numarataj Belgesi

5- Kanal Vizesi (Aski)

6- Temel Vizesi

7- Isı Yalıtım Vizesi

8- Toprak Vizesi

9- İskan Harçları

10- Yapı Denetim Uygunluk Belgesi & Fenni Mesul Uygunluk Raporu

11- Enerji Kimlik Belgesi (2011 Ruhsatlılarda)

12- Asansör Vizesi

13- Cins Tashihi Belgesi

30 gün
Çap

1- Dilekçe

2- Aplikasyon Krokisi,

3- Tapu Fotokopisi,

4- Harç Makbuzu

3 GÜN
Mimari proje onayı için gerekli olan evraklar

1- Dilekçe

2- 1 adet mimari proje (onay aşamasında 5 adet)

3- 1 adet yangın tahliye projesi (onay aşamasında 2 adet)

4- Aplikasyon

5- Çap

6- Yol kotu

7- Tapu tecsil belgesi

8- Vekaletname (noter onaylı)

9- CD ve Renkli cephe çıktıları

30 gün
Betonarme proje onayı için gerekli evraklar

1- Dilekçe

2- 1 adet betonarme hesaplar (onay aşamasında 2 adet)

3- 1 adet betonarme projesi (onay aşamasında 3 adet)

4- Onaylı jeolojik rapor

5- Onaylı mimari proje

6- Arazinin 4 köşe fotoğrafları

20 Gün
Sıhhi tesisat ve yangın söndürme projesi onayı + kat kaloriferi projesi onayı için gerekli evraklar

1- Dilekçe

2- Sıhhi tesisat ve söndürme projesi 3 adet

3- Kat kaloriferi projesi 3 adet

4- Onaylı mimari proje

10 (On) Gün
Ruhsat için istenen belgeler

1- Dilekçe

2- Onaylı Projeler (Mimari+Peyzaj+Betonarme+Sıhhi Tesisat+Isı Yalıtım Kat Kaloriferi+Asansör avan+Elektrik (BEDAŞ Onaylı)+Doğalgaz (EGO Onaylı)+Telefon (Telekom Onaylı)

3- Zemin Etüt Raporu (Belediyemizce Onaylı)

4- Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi, İkametgah Belgesi

5- Yapı Denetim İzin Belgesi - Yapı Denetim Yetkilisinin Yetki Belgesi

6- Yapıya İlişkin Bilgi Formu – Yapı Ruhsatına Yetkili ve Denetçilerin İmzası

7- Yapı Denetim 1.Taksit Bedeli Defterdarlık Alındı Belgesi.

8- Yapı Denetin Taahhütnamesi – Denetçiler ve Proje Müelliflerinin İnternet T.C. çıktısı

9- Yapı Denetim Proje Kontrol Formu – Tüm Projelerde Yapı Denetim Kaşe ve Onayı

10- Müteahhit Sicil Belgesi (ATO)

11- Stabilize Yol Katılım Bedeli

12- Kanal Katılım Payı (ASKİ)

13- Yapı Ruhsatı Ücret ve Harçları

14- İnşaat Sözleşmesi (Noter Onaylı)

15- Tapu Tescil Belgesi

16- m2 Cetveli ve Toprak Hesabı

17- Arsa Beyanı

18- Proje Müelliflerinin Sicil Durum Belgeleri

19- Numarataj Yazısı (Büyükşehir Belediyesinden)

20- Şantiye Şefi Sözleşmesi, Sicil Durum Belgesi, İkametgah Belgesi ve SGK numarası

21- Emlak Borcu Yoktur Yazısı

22- Yangın Kaçış, Algılama, Söndürme Projeleri ve İtfaiye Onay Yazısı

23- Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belgesine ait taahhütnamesi

30 Gün
Harita Şube Müdürlüğü; Plan Tadilatı

1- Dilekçe

2- Tapu Tescil Belgesi

3- Plan Tadilat Teklifi

4- Plan Tadilat Kontrol Ücreti

3-6 Ay arası
Tevhit

1- Dilekçe

2- Tapu Tescil Belgesi

3- Vekaletname

4- Değişiklik Tasarım Tutanağı

5- Tevhit Harcı

3 (Üç) Gün
Yol Kotu

1- Çap (İmar Durum Belgesi)

2-Yol Kotu Avansı

1 hafta
Temel Vize

1- Dilekçe

2- Çap (İmar Durum Belgesi)

3- Yol Kotu Tutanağı

4- Onaylı Mimari Proje

5- Yapı Ruhsatı

6- Su Basman Vizesi Raporu

7- Aplikasyon Krokisi

1 (7 Gün) Hafta
Röperli Ölçü Krokisi

1- Dilekçe

2- Çap (İmar Durum Belgesi)

3- Aplikasyon Krokisi

4- Röperli Ölçü Krokisi Hizmet Ücreti

5- Vaziyet Krokisi

1 (7 Gün)Hafta
Yola Terk

1- Dilekçe

2- Aplikasyon Krokisi

3- Tapu Tescil Belgesi,

4- Vekaletname

5- Değişiklik Beyannamesi

6- Dengelenmiş Alan Hesabı

7- Röleve Ölçü Krokisi

8-Onaylı Plan Örneği

9- Parselasyon Planı Kontrol ücreti Makbuzu

3 hafta
Kanal İrtifa Hakkı Tesisi

1- ASKİ Yazısı

2- Kanalın Geçtiği yeri gösteren Kroki

3- Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısı

4- Kanal İrtifa Hakkı

3 hafta
Yapı Denetim Hakediş – İş Bitirme

1- Personel imza sirküsü ve bildirgesi,

2- Damga vergisi makbuzu,

3- En az %100'lük seviye tutarındaki hakediş bedelinin yatırıldığını gösterir banka dekontları,

4- Seviye tespit raporu,

5- Temel seviyesinden çatı katına kadar olan kalıp-demir imalat tutanakları, beton döküm tutanakları ve bunlara ait beton basınç deney raporları ile demir çekme deney raporları,

6- Yapı denetim uygunluk raporu,

7- Hakediş dilekçesi,

8- Para icmal tablosu,

9- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinden alınan yapı denetim hizmet bedeline ait hakediş raporu,

10- Yapı ruhsatı,

11- Yapı denetim hizmet sözleşmesi,

12- Teknik rapor,

13- İnşaatın onaylı cephesi ve fotoğrafı.

30 (Otuz Gün)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.