Aranacak Kelime :
Nerede :

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
Yapı Denetim Hakediş – İş Bitirme
 1. Personel imza sirküsü ve bildirgesi
 2. Damga vergisi makbuzu
 3. En az %100’lük seviye tutarındaki hak ediş bedelinin yatırıldığımı gösterir banka dekontları
 4. Seviye tespit raporu
 5. Temel seviyesinden çatı katına kadar olan kalıp-demir imalat tutanakları, beton döküm tutanakları ve bunlara ait beton basınç deney raporları ile uygunluk raporu
 6. Yapı denetim uygunluk raporu
 7. Hakediş dilekçesi
 8. Para icmal tablosu
 9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinden alınan yapı denetim hizmet bedeline ait hak ediş raporu
 10. Yapı ruhsatı
 11. Yapı denetim hizmet sözleşmesi
 12. Teknik rapor
 13. İnşaatın onaylı cephesi ve fotoğrafı
 14. Cins tahsisi belgesi
 15. Asansör vizesi
 16. Enerji Kimlik Belgesi (2011 ve sonrası ruhsatlarda)
 17. Vergi İlişik Kesme Belgesi
7 (Yedi) Gün
Kanal İrtifa Hakkı Tesisi
 1. Aski Yazısı
 2. Kanalın geçtiği yeri gösteren kroki
 3. İlgili müdürlük görüş yazıları
 4. Kanal irtifak hakkı
3 (Üç) Hafta
Yola Terk
 1. Dilekçe
 2. Aplikasyon Krokisi
 3. Tapu Tescil Belgesi (Son 1 ay içinde alınmış)
 4. Vekaletname
 5. Değişiklik Beyannamesi
 6. Dengelenmiş Alan Hesabı
 7. Röleve Ölçü Krokisi
 8. Onaylı Plan Örneği
 9. Parselasyon Planı Kontrol Ücreti Makbuzu
3 (Üç) Hafta
Temel Vize
 1. Dilekçe
 2. Çap (İmar Durum Belgesi)
 3. Yol Kotu Tutanağı
 4. Onaylı Mimari Proje
 5. Yapı Ruhsatı
 6. Su Basman Vizesi Raporu
1 (Bir) Hafta
Yol Kotu
 1. Dilekçe
 2. Çap (İmar Durum Belgesi)
 3. Yol Kotu Ücreti
1 (Bir) Hafta
Tevhit
 1. Dilekçe
 2. Tapu Tescil Belgesi (Son 1 ay içinde alınmış)
 3. Vekaletname
 4. Değişik Tasarım Tutanağı
 5. Tevhit Harcı
3 (Üç) Gün
Harita Şube Müdürlüğü; Plan Tadilatı
 1. Dilekçe
 2. Tapu Tescil Belgesi
 3. Plan Tadilat Teklifi
 4. Plan Tadilat Kontrol Ücreti
 5. Vekaletname
3-6 Ay Arası
Çap
 1. Dilekçe
 2. Aplikasyon Krokisi (Son 1 yıl içinde alınmış)
 3. Tapu fotokopisi
 4. Harç Makbuzu
3 (Üç) Gün
Ruhsat
 1. Dilekçe
 2. Onaylı Projeler (Mimari+Peyzaj+Betonarme+Sıhhi Tesisat+Isı Yalıtım Kat Kaloriferi+Asansör avan+Elektrik (İlgili Kurum Onaylı)+Doğalgaz (İlgili Kurum Onaylı)+Telefon (Telekom Onaylı)
 3. Zemin Etüt Raporu (Belediyemizce Onaylı)
 4. Yapı Denetim Kuruluşu; Hizmet Sözleşmesi, Taahhütnamesi, İzin Belgesi ve Yetkilinin İmza sirküleri
 5. Yapıya İlişkin Bilgi Formu
 6. Yapı Denetim 1.Taksit Bedeli Defterdarlık Alındı Belgesi
 7. Yapı Denetim Proje Kontrol Formu
 8. Müteahhit YAMBİS numarası ve Ticaret Sicil Belgesi (ATO)
 9. Stabilize Yol Katılım Bedelinin Ödenmesi
 10. Kanal Katılım Payı (ASKİ)
 11. Yapı Ruhsatı Ücret ve Harçları
 12. Noter Onaylı İnşaat Sözleşmesi
 13. Tapu Tescil Belgesi
 14. m² Cetveli ve Toprak Kazı Hesabı
 15. Arsa Beyanı
 16. Proje Müelliflerinin Sicil Durum Taahhütnameleri
 17. Numarataj Yazısı (Büyükşehir Belediyesinden)
 18. Şantiye Şefi Sözleşmesi, Sicil Durum Taahhütnamesi, İkametgah Belgesi ve SGK numarası
 19. Emlak Borcu Yoktur Yazısı
30 (Otuz) Gün
Asansör ruhsatı
 1. Yapı denetim yazısı
 2. Asansör firmasının: Ce-Modul, ISO, marka tescil, garanti, hizmet yeri yeterliliği, Satış sonrası hizmet yeterliliği, SMM mühendis belgeleri kat uygunluk beyanı, güvenlik ekipmanları listesi, asansör bakım sözleşmesi, asansör uygulama projeleri, mukavemet hesapları, son kontrol formu, kullanılan güvenlik ekipmanlarının CE evrakları, mimari onaylı proje.
1 (7 Gün) Hafta
Sıhhi tesisat ve yangın söndürme projesi onayı + kat kaloriferi projesi onayı
 1. Dilekçe
 2. Sıhhi tesisat ve söndürme projesi 3 adet
 3. Kat kaloriferi projesi 3 adet
 4. Onaylı mimari proje
10 Gün
Statik-Betonarme proje onayı
 1. Dilekçe
 2. 1 adet betonarme hesaplar (onay aşamasında 2 adet)
 3. 1 adet betonarme projesi (onay aşamasında 3 adet)
 4. Onaylı jeolojik – jeoteknik rapor
 5. Onaylı mimari proje
 6. Arazinin 4 köşe fotoğrafları
15 (On Beş Gün)
Zemin Etüdü Onayı
 1. Dilekçe
 2. Aplikasyon Krokisi
 3. ÇAP Belgesi
 4. Laboratuar Sonuçları (Asılları)
 5. Kuyu Logları
 6. Jeofizik Çalışmaların Arazi Fotoğrafları
15 (On Beş Gün)
Mimari proje onayı
 1. Dilekçe
 2. 1 adet mimari proje (onay aşamasında 5 adet)
 3. 1 adet yangın tahliye projesi (onay aşamasında 2 adet)
 4. Aplikasyon
 5. Çap(1 yıl)
 6. Yol kotu
 7. Tapu tescil belgesi (müracaat tarihi itibariyle 1 ay önce alınmış)
 8. Vekaletname  (noter onaylı)
 9. CD ve Renkli cephe çıktıları
15 (On Beş Gün)
Yapı Kullanım İzin Belgesi
 1. SGK ilişiği yoktur belgesi
 2. Cephe fotoğrafları (2 Ön, 2 arka cephe 13X18 ebatlarda)
 3. Numarataj belgesi
 4. Kanal vizesi (ASKİ)
 5. İskan Harçları
 6. Yapı Denetim Uygunluk Belgesi & Fenni Mesul Uygunluk Raporu
30 (Otuz) Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.