Aranacak Kelime :
Nerede :

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
Yapı Kullanım İzin Belgesi

1- S.G.K. İlişiği yoktur Belgesi

2- Vergi İlişik Kesme Belgesi

3- Cephe Fotoğrafları (2 Ön 2 Arka Cephe 13*18 Ebadında)

4- Ego Uygunluk Belgesi

5- Telekom Uygunluk Belgesi

6- Sığınak Uygunluk Belgesi

7- Numarataj Belgesi

8- Kanal Vizesi (Aski)

9- Temel Vizesi

10- Isı Yalıtım Vizesi

11- Toprak Vizesi

12- İskan Harçları

13- Yapı Denetim Uygunluk Belgesi & Fenni Mesul Uygunluk Raporu

14- Yangın Güvenlik Raporu

15- Enerji Kimlik Belgesi (2011 Ruhsatlılarda)

16- Asansör Vizesi

17- Cins Tashihi Belgesi

3 (ÜÇ GÜN)
Çap

1- Dilekçe

2- Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

2 (İKİ GÜN)
Mimari proje onayı için gerekli olan evraklar

1- Dilekçe

2- 1 adet mimari proje (onay aşamasında 5 adet)

3- 1 adet yangın tahliye projesi (onay aşamasında 2 adet)

4- Aplikasyon

5- Çap

6- Yol kotu

7- Tapu tecsil belgesi

8- Vekaletname (noter onaylı)

9- CD ve Renkli cephe çıktıları

15 (ONBEŞ) GÜN
Betonarme proje onayı için gerekli evraklar

1- Dilekçe

2- 1 adet betonarme hesaplar (onay aşamasında 2 adet)

3- 1 adet betonarme projesi (onay aşamasında 3 adet)

4- Onaylı jeolojik rapor

5- Onaylı mimari proje

6- Arazinin 4 köşe fotoğrafları

10 (ON) Gün
Sıhhi tesisat ve yangın söndürme projesi onayı + kat kaloriferi projesi onayı için gerekli evraklar

1- Dilekçe

2- Sıhhi tesisat ve söndürme projesi 3 adet

3- Kat kaloriferi projesi 3 adet

4- Onaylı mimari proje

10 (On) Gün
Ruhsat için istenen belgeler

1- Dilekçe

2- Onaylı Projeler (Mimari + Statik + Sıhhi Tesisat + Isı Yalıtım + Asansör Avan + Peyzaj + Yangın + Elektrik + Telefon + Doğalgaz)

3- Zemin Etüt Raporu

4- Numarataj Yazısı (Büyükşehir Belediyesinden)

5- m2 Çizelgesi ve Kazı Hesabı (Proje Müellifi ve Yapı Denetim Onaylı)

6- Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi, YİBF, Yapı Denetim İzin Belgesi, Taahhütname, Yetkilinin İmza Sirküleri, Proje Kontrol Formu, Denetim Bedeli 1.Taksit Dekontu

7- Şantiye Şefi Sözleşmesi, Sicil Durum Taahhütnamesi, İmza Sirküleri

8 - Müteahhit Ticaret Sicil Belgesi (ATO)

9- Noter Onaylı İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Vekaletnameler

10- Altyapı İlişiksizlik Belgeleri (Yol ve Kanal İçin)

11- Tapu Tescil Belgesi

12- Arsa Emlak Beyannamesi

13- Proje Müelliflerinin Sicil Durum Taahhütnameleri ve İmza Sirküleri

14- Emlak İstimlak Müdürlüğünden Gecekondu Yazısı

15- Yapı Ruhsatı Üçreti ve Harçlarının Ödenmesi

3 (ÜÇ)Gün
Harita Şube Müdürlüğü; Plan Tadilatı

1- Dilekçe

2- Tapu Tescil Belgesi

3- Plan Tadilat Teklifi

4- Plan Tadilat Kontrol Ücreti

3 Ay ile 6 Ay arası (İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclis Onayı)
Tevhit

1- Dilekçe

2- Tapu Tescil Belgesi

3- Vekaletname

4- Değişiklik Tasarım Tutanağı

5- Tevhit Harcı

3 (Üç) Gün
Yol Kotu

1- Çap (İmar Durum Belgesi)

2-Yol Kotu Avansı

5 (BEŞ) GÜN
Temel Vize

1- Dilekçe

2- Çap (İmar Durum Belgesi)

3- Yol Kotu Tutanağı

4- Onaylı Mimari Proje

5- Yapı Ruhsatı

6- Su Basman Vizesi Raporu

7- Aplikasyon Krokisi

1 (7 Gün) Hafta
Röperli Ölçü Krokisi

1- Dilekçe

2- Çap (İmar Durum Belgesi)

3- Aplikasyon Krokisi

4- Röperli Ölçü Krokisi Hizmet Ücreti

5- Vaziyet Krokisi

1 (7 Gün)Hafta
Yola Terk

1- Dilekçe

2- Aplikasyon Krokisi

3- Tapu Tescil Belgesi,

4- Vekaletname

5- Değişiklik Beyannamesi

6- Dengelenmiş Alan Hesabı

7- Röleve Ölçü Krokisi

8-Onaylı Plan Örneği

9- Parselasyon Planı Kontrol ücreti Makbuzu

15 (ONBEŞ) Gün
Kanal İrtifa Hakkı Tesisi

1- ASKİ Yazısı

2- Kanalın Geçtiği yeri gösteren Kroki

3- Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısı

4- Kanal İrtifa Hakkı

15 (ONBEŞ) Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.