• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİMİZ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü temelde üç servis başlığı altında hizmet verir.

TAPU SERVİSİ

2981 Sayılı Kanuna göre tapu devri (tapu tahsisini), belediye hisse satışı ve hibe işlemleri gerçekleştirir.

-2981 Sayılı Kanuna göre tapu devri (tapu tahsisini): Vatandaşın tapu talebinde bulunduğuna dair dilekçeye istinaden ilgili gecekondunun 2981 sayılı İmar Affı Kapsamındaki Belediyemiz arşivindeki Dosyası ile birlikte yerinde tespiti yapılır. Dosya sahibinin, eşinin ve reşit olmayan çocuklarının adına mülkiyet araştırması yapılır. Dosyada yapılan incelemeler sonucu hak sahipliği sıfatı taşıyorsa tapu devri için encümene yazı yazılır. Encümenden çıkan karar neticesinde arsa bedeli ödemesi için vatandaşa tebligat yapılır. Arsa bedelinin ödenmesinden sonra tapu devri için Tapu Müdürlüğüne yazı yazılır. İlgili Tapu Müdürlüğü tarafından devir işlemi yapılır.

-Belediye Hisse Satışı: İlgilisinin müracaat dilekçesi, istenilen ekleri ile alınır. Hisseli parsellerde hissedarların hisseleri oranında Hisse Paylaşım Cetveli hazırlanır. Kıymet Takdir Komisyonu tarafından parsele ait Kıymet Takdiri yapılarak Encümene havalesi yapılır. Belediye Encümeni tarafından hissenin satışına karar verilir. Encümen kararı doğrultusunda ilgilisinin arsa bedeli ve gerekli harçların belediye veznesine veya banka hesabına yatırılması sürecini takip eder. Tapu üst yazısı Tapu Müdürlüğüne yazılarak tapu devri gerçekleşir.

KAMULAŞTIRMA SERVİSİ

Gecekondu kamulaştırması ve arsa kamulaştırması işlemleri yapar.

-Gecekondu Kamulaştırması: Fen İşleri Müdürlüğü’nün talep yazısı üzerine Encümenden kamulaştırma kararı alınır. Gecekondunun arazide tespiti yapılır, fiyat tespiti için Kıymet Takdir Raporu düzenlenir, uzlaşma için gecekondu ilgilisi davet edilir, uzlaşma imzalanır. Gecekondu enkaz bedelinin ödenmesi için, Encümenden karar alınır ve gecekondu yıkılır. Gecekondu enkaz bedelinin ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazı yazılması ile işlem tamamlanır.

-Arsa Kamulaştırması: Encümenden Kamulaştırma kararı alınır (Kamu alanları için). Kıymet Takdir Raporu hazırlanır. Uzlaşmak için davetiye gönderilir, uzlaşma imzalanır. Ödeme ve Tapu Ferağı için Encümen kararı alınır. Ferağ işlemi için Tapu Müdürlüğü’ne yazı yazılır. Arsa bedelinin ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazı yazılarak kamulaştırma tamamlanır.

İHALE SERVİSİ

İhale ile yapılan satış işlemleri ve kiraya verme ihalesi işlemleri yapılır.

-İhale ile yapılan satış işlemleri: Kurum olarak satış kararı alındıktan sonra, ihaleye iştirak edeceklerin evraklarının teslim eder. Belediye Encümeni tarafından yapılan ihalenin Belediye Başkanı tarafından onayı, ihale bedeli ve gerekli harçların belediye veznesi veya banka hesabına yatırılması, tapu üst yazısının Tapu Müdürlüğüne yazılması sürecini takip eder ve tapu devrini gerçekleştirir.

-Kiraya verme ihalesi işlemleri: Kurum olarak kiralama kararı alındıktan sonra, ihaleye iştirak edeceklerin evraklarını teslim alır. Belediye Encümeni tarafından yapılan ihalenin Belediye Başkanı tarafından onayı, geçici teminatın kati teminata çevrilmesi, sözleşmenin imzalanması ve noter tasdiki sürecini yönetir ve yer teslim tutanağını düzenler.

Ayrıca kamu kuruluşlarından gelen kira rayiç değerleriyle alakalı taleplere cevap verir.

Kamu yararı gözetilen sosyal kültürel etkinlikler için ilgili kurumlardan arsa tahsisi talebinde bulunur ve bu alanları bölgenin ihtiyacı olan mesire alanı, sosyal kültürel tesisler ile spor tesislerini alt kiracılara ihale ile vererek vatandaşın kullanımına sunulmasını sağlar.

Belediyeye ait lojmanları yine belediyemiz personeline kullandırmak amacı ile 5 yıllığına kiraya verir.

Dava konusu olmuş gayrimenkullerimizle ilgili ve kiracımız olup da kira borcu olanların icra takiplerinin yapılması işleminin Hukuk İşleri Müdürlüğü ile birlikte takibini yapar.