EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

Misyon: Yetki alanı dâhilindeki kişi, kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ihdas, devir, temlik,  intifa hakkı, irtifak hakkı ve benzeri gayrimenkul mükellefiyet ve hakların tesislerini kurmak süreçlerini yönetmek ve diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Vizyon: İlçemizin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişiminin daha ileri seviyeye ulaşması için, hesap verilebilirlik ve şeffaflık anlayışıyla etkin çözümler üreterek katkı sağlamak.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

      PERSONEL İŞLEMLERİ

1-Memur ve işçilerinin özlük haklarıyla ilgili Kanun gereği iş ve işlemlerini yapmak,                                                       

 2-Personelle ilgili birimler arası yazışma yapmak,                                                                  

3-Personel durumunu izlemek, 

4-Puantaj hazırlamak ve özlük dosyalarını tutmak,

     TAŞINIR MAL KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ

1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarını ve Taşınır Kayıt Kontrol işlemlerini gerçekleştirmek,                                                                                          

2-Müdürlüğe alınan malzemelerin muhafazasını sağlamak,

3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce görevlendirildiği Belediyemizce yapılan ihaleli işlerde İhale Komisyon Üyeliği yapmak,                                                                                                      

4- Belediyemizin Müdürlüklerinde görevli taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak,

     AVANS MUTEMEDİ

1- Satın alma yapma, nakil ve taşıma gibi işler için avans ve kredi amacı ile ilgili bütün işleri yürütür.                                                                                                          

2-Satın alınan malzemeyi vakit geçirmeden ambar memurluğuna teslim eder.  

3-Yapılan ödemelere ilişkin faturaları mahsup evrakına bağlar, ayniyat muhasipliğine teslim eder.                                                                                               

4-Adına açılan avans ve kredileri kanuni süresi içerisinde kapatır.

5-Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

 

     İHALE İŞLEMLERİ

1-Belediyemizin ihtiyaçları olan bina, dükkân, daire ve depo gibi taşınmazların temin edilmesi ve temin edilen gayrimenkullerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda kiraya verilme işlemlerinin yerine getirilmesi,

2-Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası ile varılan mutabakat sonucu ilçemiz sınırları içerisinde müsait yerlere taksi yazıhanesi kurularak taksi yazıhanelerinin kiraya verilmesi, kiraların tahsili ve diğer işlemlerin yapılması,

3-Belediyemize ait hisseli ya da müstakil parsellerde Kat karşılığı anlaşma yapmak,

 

 

 

     KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ

1- İmar planı gereğince Kamuya ayrılan alanlardaki şahıs hisselerinin 2942/4650 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kamulaştırma işlemlerini yapmak,

2- İmar planı gereğince, yerinde korunamayan gecekondular için 2981 sayılı yasanın 3290 sayılı yasa ile değişik 13/b maddesine göre enkaz bedeli öder,

3- Kamu alanında kalan tapulu mülkiyetlerin üzerindeki gecekondular için 2942/4650 sayılı yasanın 8. maddesine göre rıza-i anlaşma yolu ile kamulaştırma yaparak bina bedeli öder,

4- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesine istinaden; İmar Planları ile kamu kullanımına ayrılmış (Park, Spor Alanı, Yol vb..) arsa vasfı taşıyan, gerçek ve tüzel kişilere ait olan taşınmazların tamamı veya bir kısmı  bedelini ödemek şartıyla kamulaştırılarak Belediyemiz adına tescil ettirilir.

     TAPU İŞLEMLERİ:

 1. Tapu almak üzere müracaatta bulunan şahıslara, 2981/3290/3366 sayılı yasaya göre Tapu işlemi yapılır.
 2. Tapu alacak olan şahısların hak sahipliği araştırılır,                                              
 3. İmar affı ilk müracaat tarihi 08.12.1986 olup, Y.Ö.T.B.(Yeminli Özel Teknik Büro) dosyasında tespit formu, değerlendirme formu, ölçü krokisi ve tapu tahsis belgesi’nin dosya halinde 07.09.1987 tarihinde Belediyeye teslim edilmesi gerekmek,
 4. Mülkiyet araştırması yapılır,                                                    
 5. Gecekondusunu 10.11.1985 tarihinden önce yaptığına dair, adlarına kayıtlı kanıtlayıcı belge olarak (Elektrik, su yâda vergi makbuzu)  istenir,                                                 
 6. Yukarıda bahsedilen evraklar tamamlandıktan sonra, hak sahipliği kesinleşen şahıslara, arsa bedeli alınarak, tapuları verilmek üzere ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü`ne yazı ile bildirilir.          
 7. Tapularını alan hak sahipleri, parsellerinde bulunan Belediye hisselerini almak üzere Müdürlüğümüze müracaat ederek 3194 sayılı Kanunun ve 2981 sayılı kanunun 9/b maddesine göre arsa bedelini yatırıp, tapularını almak üzere ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü`ne yazı verilmekte ve Web Tapu Sisteminden randevuları alınmaktadır.
 8. Yapı Kayıt Belgeleri için 3194 Sayılı Kanunun geçici 16. Maddesi doğrultusunda işlemler yapılmaktadır.

     HARİTA VE TESPİT İŞLEMLERİ:   

1-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arsa ve dairelerin yerlerini tespit eder ve gösterir,

2-Mahkeme yazışmalarında, avukatlara yardımcı olarak yer tespiti yapar,

3-Kamuya ayrılan alanlarda kalan ve kamulaştırılması gereken gecekondu tespitlerini yapar.

      MUHAKEMAT İŞLEMLERİ

 1.  Belediyemizin (davacı ya da davalı olarak) taraf olduğu kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat, kamulaştırma nedeniyle tazminat, ortaklığın giderilmesi, tapu iptali ve tescil, alacak, ecrimisil, kira, ihale enkaz bedeli nedeniyle tazminat vb davalarda; mahkemelerce istenilen bilgi ve belgeleri göndermek, (Hukuk İşleri Müdürlüğü marifetiyle) savunma, cevap, bilirkişi raporuna görüş bildirme ya da itiraz, karara karşı istinaf, temyiz, iç ve dış yazışma işlemleri,
 2. İdare’ nin aleyhine çıkan kararların kesinleşmesinden sonra (Tapu Müdürlüğü’nde) İdare adına tapu tescil, (Mali Hizmetler Müdürlüğü marifetiyle) ödeme ve tahakkuk işlemleri, yerine getirmek,
 3. İdare tarafından verilen diğer muhakemat iş ve işlemleri yerine getirmek.

 

EVRAK VE YAZIŞMA İŞLEMLERİ

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen evrakları kaydetmek, ilgili birime havalesini sağlamak,

2. Belediyemiz birimlerinden gelen evrakları kayıt altına almak,

3. Giden yazılarla ilgili yazılan cevapları Müdürlüklere ve dış kurumlara ulaştırılmasını sağlamak, 

    ARŞİV İŞLEMLERİ:                                                                                                              

1. Müdürlüğümüzde bulunan arşivi kontrol ve düzenlemesi,

2. Müdürlüğümüzde bulunan arşivin saklı ve gizli kalmasında sorumludur.