Abbas ATAMER
Abbas ATAMER
Cumhuriyet Halk Partisi
Atila ÇELİK
Atila ÇELİK
Cumhuriyet Halk Partisi
Aysel KALYON
Aysel KALYON
Cumhuriyet Halk Partisi
Azra CEYLAN ÖZTÜRK
Azra CEYLAN ÖZTÜRK
Cumhuriyet Halk Partisi
Berat Kerem YILMAZ
Berat Kerem YILMAZ
Cumhuriyet Halk Partisi
Cihan AYHAN
Cihan AYHAN
Cumhuriyet Halk Partisi
Devrim ŞENGÜL
Devrim ŞENGÜL
Cumhuriyet Halk Partisi
Eda AKSOYOĞLU
Eda AKSOYOĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi
Emir Can TUNÇ
Emir Can TUNÇ
Cumhuriyet Halk Partisi
Ferudun ERGÜL
Ferudun ERGÜL
Cumhuriyet Halk Partisi
Gül YENİLMEZ
Gül YENİLMEZ
Cumhuriyet Halk Partisi
Gürsel DAĞ
Gürsel DAĞ
Cumhuriyet Halk Partisi
Hakan ATAOĞLU
Hakan ATAOĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi
Hüseyin KARABULUT
Hüseyin KARABULUT
Cumhuriyet Halk Partisi
İbrahim Mert BEKTAŞ
İbrahim Mert BEKTAŞ
Cumhuriyet Halk Partisi
İbrahim UYAR
İbrahim UYAR
Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet AYGÜN
Mehmet AYGÜN
Cumhuriyet Halk Partisi
Murat COŞKUN
Murat COŞKUN
Cumhuriyet Halk Partisi
Naci DEMİR
Naci DEMİR
Cumhuriyet Halk Partisi
Şaban BİCAN
Şaban BİCAN
Cumhuriyet Halk Partisi
Sait KAYA
Sait KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi
Seda SEVİNDİK
Seda SEVİNDİK
Cumhuriyet Halk Partisi
Selçuk KARADAĞ
Selçuk KARADAĞ
Cumhuriyet Halk Partisi
Serkan BEDİRHANOĞLU
Serkan BEDİRHANOĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi
Serpil KOÇ ASIL
Serpil KOÇ ASIL
Cumhuriyet Halk Partisi
Sevtap AKPINAR
Sevtap AKPINAR
Cumhuriyet Halk Partisi
Tolga TURGUT
Tolga TURGUT
Cumhuriyet Halk Partisi
Abdulkadim Mert DEMİREL
Abdulkadim Mert DEMİREL
Adalet Ve Kalkınma Partisi
Birol KARA
Birol KARA
Adalet Ve Kalkınma Partisi
Canan BARAN İZGİ
Canan BARAN İZGİ
Adalet Ve Kalkınma Partisi
Fatih ÜNAL
Fatih ÜNAL
Adalet Ve Kalkınma Partisi
Hacı Derviş KAPLAN
Hacı Derviş KAPLAN
Adalet Ve Kalkınma Partisi
Halit TUĞCU
Halit TUĞCU
Adalet Ve Kalkınma Partisi
Metin AKDEMİR
Metin AKDEMİR
Adalet Ve Kalkınma Partisi
Mustafa ŞEN
Mustafa ŞEN
Adalet Ve Kalkınma Partisi
Nurettin YILMAZ
Nurettin YILMAZ
Adalet Ve Kalkınma Partisi
Nuri AYDIN
Nuri AYDIN
Adalet Ve Kalkınma Partisi
Ömer Faruk İSLAM
Ömer Faruk İSLAM
Adalet Ve Kalkınma Partisi
Ramazan KARAGÖZ
Ramazan KARAGÖZ
Adalet Ve Kalkınma Partisi
Rasim AYDIN
Rasim AYDIN
Adalet Ve Kalkınma Partisi
Ercan TOSUN
Ercan TOSUN
Milliyetçi Hareket Partisi
Rafet YILDIZ
Rafet YILDIZ
Milliyetçi Hareket Partisi
Semanur ERDEM
Semanur ERDEM
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekin DOĞAN
Tekin DOĞAN
Milliyetçi Hareket Partisi
Yakup AVCI
Yakup AVCI
Milliyetçi Hareket Partisi