İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Misyon: Belediyemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması açısından iç kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerini, uluslararası standartlara uygun, tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirerek, Belediyemizin stratejik amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

 

Vizyon: Uluslararası standartlarda, çağdaş denetim tekniklerini kullanarak, dinamik ve değişime açık bir denetim anlayışıyla belediyemiz iç denetim faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesidir.

 

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

1. Kurum kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini, nesnel risk analizlerine dayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak.

2. Kurumun risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek.

3. Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak ve geliştirmek

4. Denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, Üst Yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,

5. İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer usul ve esaslarının belirlendiği iç denetim yönergesini dönemsel olarak gözden geçirmek,

6. İç denetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında Üst Yöneticiye belirli aralıklarla bilgi sunmak, iç denetim alanındaki gelişmeler ve en iyi uluslararası uygulamalar konusunda bilgilendirmek,

7.  Denetim raporlarının bir örneğini İç Denetim Birimi Başkanlığında muhafaza etmek,

8. İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yürütmek.