İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon: Keçiören’in kentsel gelişiminin, sosyal ve kültürel altyapı ile bütünleşerek sağlanması, planlı, sağlıklı ve düzenli yaşanabilir bir çevre oluşturmak.

Vizyon: Tecrübeli ve güler yüzlü personelimiz ile en son teknolojiyi ve ekipmanı kullanarak çağdaş belediye hizmetlerini sunmak.

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

 1. Belediye ve varsa Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Tüm Yapılaşmaların Plan, Fen, Sağlık ve Çevre Şartlarına Uygun Teşekkülünü sağlamak,
 2. Kesinleşen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları Doğrultusunda 1/1000 Ölçekli İmar Planlarını, Islah İmar Planlarını ve Değişikliklerini hazırlamak, Başkanlık Makamının Olur’larıyla Belediye Meclisine sunmak,
 3. Belediye Meclislerince Uygun Görülen ve Onay-İlan Aşaması Tamamlanarak Kesinleşen İmar Planlarının, Parselasyon Planlarını yapmak/yaptırmak,
 4. Karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı Olur’larıyla Belediye Encümenine sunmak,
 5. Kesinleşen Parselasyon Planlarını Askı ve İlan İşlemleri yapıldıktan sonra tescili yapılmak üzere Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek,
 6. Onaylanan Planlar Doğrultusunda Parsellerin Yol Kotlarını ve İmar Durum Belgelerini hazırlamak ve talep üzerine ilgililerine vermek,
 7. Mal Sahipleri ya da Vekillerince müdürlüğe sunulan projeleri (mimari, statik, tesisat vb.) inceleyerek onaylamak,
 8. Onaylanan projeler doğrultusunda Yapı Ruhsatını tanzim etmek,
 9. Yapı Denetim Firmalarının Kanun ve Yönetmelikten Gelen İş ve İşlemlerini, bu firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,
 10. İnşaat Ruhsatı ve Eklerine Uygun Olarak Biten Binalara Yapı Kulanım İzin Belgesi (iskan) vermek.
 11. Dosyaların arşive usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak, talep halinde Dosya İçeriğine göre suret belge vermek.
 12. Gelen Evrakların ilgili birimlere bildirilmesi, Zimmetli Evrak Kayıt ve Dağıtımını Sayısal ve Fiziksel Ortamda yapmak.
 13. Dosyalama Düzenine göre Müdürlük Arşivini oluşturmak ile görevli ve sorumludur.
 14. Mevzuata, Şehircilik ve Planlama İlke ve Esaslarına Aykırı Karar Alan Kurum ve Kuruluşların Kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş bildirmek.
 15. Müdürlüğe Gelen Yazı ve Dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,
 16. 6306 sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Riskli Yapı İlan Edilen Parsellerde ilgililerine tebligat yapmak,
 17. Kanunda belirtilen süreler içerisinde yıkımın yapılıp yapılmadığını kontrol ederek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirme işlemlerini yürütür.
 18. Teknik ve Hukuki Açıdan Sağlam ve Uygulanabilir Projeler hazırlamak.
 19. Halkın ve Kullanıcıların Beğenisini Kazanabilecek, Estetik Projeler hazırlamak,
 20. Belediyemiz adına yapılan projeleri, İlgili Meslek Mensuplarına ve Kuruluşlarına öncülük ve örneklik teşkil edecek bir itina ve disiplin içerisinde tamamlamak,
 21. Kentsel Gelişmesinin sağlanması, Kent Donatılarının Kurulması, Yol, Meydan, Bulvar ve Yaya Yollarının Standartlarına Uygun Projelendirilmesini; tecrübeli, istekli, Donanımlı Personellerle ve en son teknolojiyi kullanarak yerine getirilmesi görevini üstlenmek.
 22. Her Türlü Genelge, Tebliğ, Yönetmelik ve Başkanlık Emirlerini ilgili Personel ve Birimlere duyurmak,
 23. Müdürlüğe ait Taşınır Malların Giriş, Çıkış, Kayıt, Değer Tespiti, Hurda Sayım, Devir, Bakım Onarım İşleri ile Yönetim Hesabının oluşturulması işlemlerini ilgili yönetmeliğe göre gerçekleştirmek,
 24. Personelin Her Türlü Özlük İşlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 25. Müdürlüğün Bütçe Taslağını, Stratejik ve Çalışma Planlarını, Faaliyet Raporlarını hazırlamak; Bilgisayar Veri Tabanı oluşturmak,
 26. İstatistikler hazırlamak ve Müdürlük Faaliyetlerine İlişkin İhtiyaç Duyulan Her Türlü Raporlamayı gerçekleştirmek,
 27. Bir Harcama Birimi olarak Müdürlüğün Her Türlü Mali İş ve İşlemlerini ilgili Mevzuata göre yürütmek.

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER

 1. Proje ve Ruhsat Üst Birimi,
 2. Harita ve Planlama Üst Birimi,
 3. Yapı Denetim Üst Birimi,
 4. Yapı Denetim Üst Birimine Bağlı Riskli Yapı Birimi,
 5. Arşiv, Evrak ve Otomasyon Birimi,
 6. İdari ve Mali İşler Birimi

 

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERİN AMACI

 

Keçiören’in Kentsel Gelişimi için daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ortam hazırlamak. Tecrübeli ve Güler Yüzlü Personelimiz ile en son teknolojiyi ve ekipmanı kullanarak Çağdaş Belediye Hizmetlerini sunmak.

 

 

Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerin Faaliyetleri

 

Harita ve Planlama Üst Birimi

 1. Her Nitelikteki İmar Planları ve Değişikliklerini yapar/yaptırır,
 2. Başkanlık Makamının Olur’larıyla Belediye Meclisine sunmak, onayını müteakip İdari İşlemlerini yürütmek.

 

Proje ve Ruhsat Üst Birimi

 1. Yeni Yapılacak Olan Binaların Mimari Projelerini, Peyzaj Projelerini, Statik Projeleri ile Hesaplarını, Mekanik Tesisat Projelerini (sıhhi tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri), Isı Yalıtım Projeleri ile Raporlarını, Asansör Uygulama Projesi ile ilgili Mevzuat ve Standartlara Uygunluğu sonrası onaylamak.

Yapı Denetim Üst Birimi

      1. 3194 Sayılı İmar Kanunu Kapsamında, Yerleşme Yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; Plan, Fen,     Sağlık ve Çevre Şartlarına Uygun Teşekkülünü sağlamak.

 

 

Yapı Denetim Üst Birimine Bağlı Riskli Yapı Birimi

 1. 6306 sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Riskli Yapı İlan Edilen Parsellerde ilgililerine tebligat yapmak,
 2. Kanunda belirtilen süreler içerisinde yıkımın yapılıp yapılmadığını kontrol ederek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirme işlemlerini yürütür.

 

 

Arşiv, Evrak ve Otomasyon Birimi

 1. Dosyaların arşive usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak, talep halinde dosya içeriğine göre suret belge vermek,
 2. Gelen Evrakların ilgili birimlere bildirilmesi, Zimmetli Evrak Kayıt ve Dağıtımını Sayısal ve Fiziksel Ortamda yapmak,
 3. Dosyalama Düzenine göre Müdürlük Arşivini oluşturmak.

 

 

 

İdari ve Mali İşler Birimi

 1. Her Türlü Genelge, Tebliğ, Yönetmelik ve Başkanlık Emirlerini ilgili Personel ve Birimlere duyurmak,
 2. Müdürlüğe ait Taşınır Malların Giriş, Çıkış, Kayıt, Değer Tespiti, Hurda Sayım, Devir, Bakım Onarım İşleri ile Yönetim Hesabının oluşturulması işlemlerini ilgili yönetmeliğe göre gerçekleştirmek,
 3. Personelin Her Türlü Özlük İşlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 4. Müdürlüğün Bütçe Taslağını, Stratejik ve Çalışma Planlarını, Faaliyet Raporlarını hazırlamak.
 5. Bilgisayar Veri Tabanı oluşturmak, İstatistikler hazırlamak ve Müdürlük Faaliyetlerine İlişkin İhtiyaç Duyulan Her Türlü Raporlamayı gerçekleştirmek.
 6. Bir Harcama Birimi olarak Müdürlüğün Her Türlü Mali İş ve İşlemlerini ilgili Mevzuata göre yürütmek.

Müdürlüğümüze Bağlı Üst Birim Sorumluları ve İletişim Bilgileri

                                   

 

Alkan Evren SÜMENGEN Harita ve Planlama Üst Birim Sorumlusu Şehir Plancısı Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası :3611065/3509

           

Fatih ŞENEL Yapı Denetim Üst Birim Sorumlusu Sözleşmeli İnşaat Teknikeri Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası:3611065/3530

 

Müdürlüğümüze Bağlı Birim Sorumlularının İletişim Bilgileri

 

İbrahim ÖZDEMİR Ruhsat Birim Sorumlusu Kadrolu İşçi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/3527

 

Cüneyt AKINCI Mimari Proje Birim Sorumlusu Mimar Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/3518-3519  

 

Alp Serdar ÖNER Statik Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/3528

 

Yusuf KAMAN   Asansör ve Tesisat Birim Sorumlusu Makine Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/3505

 

Cihat KILIÇ  Planlama Birim Sorumlusu Sözleşmeli Şehir Plancısı Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/3523

 

Ahmet AYDINLI  Harita Uygulama Birim Sorumlusu Harita Teknikeri Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası:361 10 65/3512-3513

 

Ahmet ULUKÖK  CBS Birim Sorumlusu Harita Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/3507

 

Ali Osman DEMİR  Ölçüm Birim Sorumlusu Harita Teknikeri Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası:361 10 65/3520

 

Hilmi Görkem KANTOĞLU İskan Birim Sorumlusu Çevre Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası:361 10 65/3515-3516-3517

 

Gülşen ŞAHİN  Yapı Denetim Birim Sorumlusu  Makine Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/3531-3532

Yapı Denetim Üst Birimine Bağlı Riskli Yapı Birimi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası :361 10 65/3533

 

Remzi KOLUMAN  Arşiv, Evrak ve Otomasyon Birim Sorumlusu  Keçiören Belediyesi 2.Kat ve B1.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/3502

 

İdari ve Mali İşler Birimi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/3514

Müdürlüğümüzce Birim Sorumlusu atanmamıştır.