• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİMİZ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

HARİTA PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Harita-Planlama Uygulama Şube Müdürlüğü; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda; her nitelikteki İmar Planları ve değişikliklerini yapar / yaptırır ve Başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunar, onayını müteakip idari işlemlerini yürütür.

Kesinleşen imar planları doğrultusunda; imar uygulama planlarını (parselasyon planlarını) yapar / yaptırır, onayını müteakip idari işlemlerini yürütür, ifraz, tevhit, ihdas, yola terk, irtifak dosyalarını inceleyip onay için Belediye Encümenine sunar, onayını müteakip kadastral kontrollerinin yapılması için Kadastro Müdürlüğüne gönderir ve tescilini takip eder.

Halihazır haritaları yapar/yaptırır ve yol profillerini belediyenin ilgili birimleriyle koordineli olarak hazırlama/ hazırlatma işlerinin yanı sıra imar durum belgesi (çap) ve yol kotu belgesi hazırlanması, cins değişikliği işlemlerini kontrol edilmesi, röperli ölçü krokisi kontrolü, riskli yapı ilan edilen parsellere ilişkin iş ve işlemleri yürütülmesi,  resmi yazı ve dilekçelerin cevaplandırılması, mahkemelere bilgi verilmesi, bilgi ve belgelerin arşivlenmesi, kıymetli evrakları müdürlük adına onaylanması vb. işlemlerini yapar ve yürütür.

YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlar.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek, resmi ve özel bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunun kontrolünü sağlar.

4708 Sayılı Yapı Denetim Yasası ve yasa kapsamında hazırlanan “ Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” gereği işlemleri yürütür.

PROJE VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni yapılacak olan binaların mimari projelerini, peyzaj projelerini, statik projeleri ile hesaplarını, mekanik tesisat projelerini (sıhhî tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri), ısı yalıtım projeleri ile raporlarını, asansör avan projesi ile asansör uygulama projelerini ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğu sonrası onaylar.

Onaylı projeler de yapılacak tadilat ve tashihatları mevzuat ve standartlara uygun onaylar.

Proje, m² cetvelleri ile ruhsat suret tasdiklerini yapar, statik projeye esas teşkil edecek zemin ve temel etüdü raporunu onaylar, yeni tesis edilecek asansörlerin, asansör tescil belgelerini tanzim eder.

Yapı ruhsatı (yeni yapı, tadilat, iksa, isim değişikliği vb.) verir.

Mimari proje üzerine yapılan tashihatları ruhsata işler.

Ruhsat harçlarının ve Belediye Meclisince belirlenen hizmet ücretlerinin tahsilatını sağlar.

Ruhsata ilişkin açılan davalarda yapılacak savunma için gerekli bilgi ve belge, görüş ve gerekçeleri temin ederek Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne iletir.

Tüm projelere ve ruhsatlara ilişkin talep ve şikâyet dilekçeleri cevaplar.

Resmi yazıları ve vatandaşlardan gelen görev tanımına ilişkin her türlü talebi cevaplandırır. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmakla görevli ve yetkilidir.