İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon: Keçiören’in kentsel gelişiminin, sosyal ve kültürel altyapı ile bütünleşerek sağlanması, planlı, sağlıklı ve düzenli yaşanabilir bir çevre oluşturmak.

Vizyon: Tecrübeli ve güler yüzlü personelimiz ile en son teknolojiyi ve ekipmanı kullanarak çağdaş belediye hizmetlerini sunmak.

 

Müdürlüğümüzün Görevleri

 1. Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,
 2. Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını, ıslah imar planlarını ve değişikliklerini hazırlamak,
 3. Başkanlık makamının Olur’larıyla belediye meclisine sunmak,
 4. Belediye meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak,
 5. Karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları başkanlık makamı Olur’larıyla belediye encümenine sunmak,
 6. Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescili yapılmak üzere kadastro/tapu müdürlüklerine iletmek.

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

 1. Belediye ve varsa Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Tüm Yapılaşmaların Plan, Fen, Sağlık ve Çevre Şartlarına Uygun Teşekkülünü sağlamak,
 2. Kesinleşen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları Doğrultusunda 1/1000 Ölçekli İmar Planlarını, Islah İmar Planlarını ve Değişikliklerini hazırlamak, Başkanlık Makamının Olur’larıyla Belediye Meclisine sunmak,
 3. Belediye Meclislerince Uygun Görülen ve Onay-İlan Aşaması Tamamlanarak Kesinleşen İmar Planlarının, Parselasyon Planlarını yapmak/yaptırmak,
 4. Karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı Olur’larıyla Belediye Encümenine sunmak,
 5. Kesinleşen Parselasyon Planlarını Askı ve İlan İşlemleri yapıldıktan sonra tescili yapılmak üzere Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek,
 6. Onaylanan Planlar Doğrultusunda Parsellerin Yol Kotlarını ve İmar Durum Belgelerini hazırlamak ve talep üzerine ilgililerine vermek,
 7. Mal Sahipleri ya da Vekillerince müdürlüğe sunulan projeleri (mimari, statik, tesisat vb.) inceleyerek onaylamak,
 8. Onaylanan projeler doğrultusunda Yapı Ruhsatını tanzim etmek,
 9. Yapı Denetim Firmalarının Kanun ve Yönetmelikten Gelen İş ve İşlemlerini, bu firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,
 10. İnşaat Ruhsatı ve Eklerine Uygun Olarak Biten Binalara Yapı Kulanım İzin Belgesi (iskan) vermek.
 11. Dosyaların arşive usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak, talep halinde Dosya İçeriğine göre suret belge vermek.
 12. Gelen Evrakların ilgili birimlere bildirilmesi, Zimmetli Evrak Kayıt ve Dağıtımını Sayısal ve Fiziksel Ortamda yapmak.
 13. Dosyalama Düzenine göre Müdürlük Arşivini oluşturmak ile görevli ve sorumludur.
 14. Mevzuata, Şehircilik ve Planlama İlke ve Esaslarına Aykırı Karar Alan Kurum ve Kuruluşların Kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş bildirmek.
 15. Müdürlüğe Gelen Yazı ve Dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,
 16. 6306 sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Riskli Yapı İlan Edilen Parsellerde ilgililerine tebligat yapmak,
 17. Kanunda belirtilen süreler içerisinde yıkımın yapılıp yapılmadığını kontrol ederek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirme işlemlerini yürütür.
 18. Teknik ve Hukuki Açıdan Sağlam ve Uygulanabilir Projeler hazırlamak.
 19. Halkın ve Kullanıcıların Beğenisini Kazanabilecek, Estetik Projeler hazırlamak,
 20. Belediyemiz adına yapılan projeleri, İlgili Meslek Mensuplarına ve Kuruluşlarına öncülük ve örneklik teşkil edecek bir itina ve disiplin içerisinde tamamlamak,
 21. Kentsel Gelişmesinin sağlanması, Kent Donatılarının Kurulması, Yol, Meydan, Bulvar ve Yaya Yollarının Standartlarına Uygun Projelendirilmesini; tecrübeli, istekli, Donanımlı Personellerle ve en son teknolojiyi kullanarak yerine getirilmesi görevini üstlenmek.
 22. Her Türlü Genelge, Tebliğ, Yönetmelik ve Başkanlık Emirlerini ilgili Personel ve Birimlere duyurmak,
 23. Müdürlüğe ait Taşınır Malların Giriş, Çıkış, Kayıt, Değer Tespiti, Hurda Sayım, Devir, Bakım Onarım İşleri ile Yönetim Hesabının oluşturulması işlemlerini ilgili yönetmeliğe göre gerçekleştirmek,
 24. Personelin Her Türlü Özlük İşlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 25. Müdürlüğün Bütçe Taslağını, Stratejik ve Çalışma Planlarını, Faaliyet Raporlarını hazırlamak; Bilgisayar Veri Tabanı oluşturmak,
 26. İstatistikler hazırlamak ve Müdürlük Faaliyetlerine İlişkin İhtiyaç Duyulan Her Türlü Raporlamayı gerçekleştirmek,
 27. Bir Harcama Birimi olarak Müdürlüğün Her Türlü Mali İş ve İşlemlerini ilgili Mevzuata göre yürütmek.

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER

 1. Müdürlüğümüze bağlı Proje ve Ruhsat Üst Birimi,
 2. Harita ve Planlama Üst Birimi,
 3. Yapı Denetim Üst Birimi,
 4. Proje ve Ruhsat Üst Birimine Bağlı Etüt ve Proje Birimi,
 5. Yapı Denetim Üst Birimine Bağlı Riskli Yapı Birimi,
 6. Arşiv, Evrak ve Otomasyon Birimi,
 7. İdari ve Mali İşler Birimi

 

Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerin Yeri

 

Betül YILDIRIM Proje ve Ruhsat Üst Birim Sorumlusu Yüksek Mimar Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası: 361 10 65/1236

 

Alkan Evren SÜMENGEN Harita ve Planlama Üst Birim Sorumlusu Şehir Plancısı Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası: 361 10 65/1177 

 

Fatih ŞENEL Yapı Denetim Üst Birim Sorumlusu Sözleşmeli İnşaat Teknikeri Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası: 361 10 65/1212

 

Resul DEMİR Ruhsat Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası:361 10 65/1232

 

İlker ÖZTÜRK Mimari Proje Birim Sorumlusu Mimar Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası: 361 10 65/1233-1234

Resul Arslan Statik Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası: 361 10 65/1235

 

Birol ALDAĞ Asansör ve Tesisat Birim Sorumlusu Makine Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası: 361 10 65/1515

 

Cihat KILIÇ Planlama Birim Sorumlusu Sözleşmeli Şehir Plancısı Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası: 361 10 65/1179

 

Ahmet AYDINLI Harita Uygulama Birim Sorumlusu Harita Teknikeri Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası: 361 10 65/1182

 

Ahmet ULUKÖK CBS Birim Sorumlusu Harita Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası: 361 10 65/1175

 

Mehmet Ali Konurbay ÇAKIR Ölçüm Birim Sorumlusu Harita Teknikeri Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası: 361 10 65/1180

 

Hilmi Görkem KANTOĞLU İskân Birim Sorumlusu Çevre Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası: 361 10 65/1193-1296-1297-1298

 

Gülşen ŞAHİN Yapı Denetim Birim Sorumlusu Kadrolu İşçi Makine Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası 361 10 65/1213-1214-1215

 

Arşiv, Evrak ve Otomasyon Birimi Keçiören Belediyesi 2.Kat ve B1.Kat Dâhili Numarası: 361 10 65/1243-1229-1452 Müdürlüğümüzce Birim Sorumlusu atanmamıştır.

 

İdari ve Mali İşler Birimi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dâhili Numarası: 361 10 65/1208 Müdürlüğümüzce Birim Sorumlusu atanmamıştır.

 

Proje ve Ruhsat Üst Birimine Bağlı Etüt ve Proje Birimi Keçiören Belediyesi 4.Kat dâhili Numarası: 361 10 65/1201 Proje ve Ruhsat Üst Birimine Bağlı Etüt ve Proje Birimi Sorumlusu Fen İşleri Müdürlüğü Personeli olduğundan Proje ve Ruhsat Üst Birimine Bağlı Etüt ve Proje Birimine Müdürlüğümüzce Birim Sorumlusu atanmamıştır.

 

Yapı Denetim Üst Birimine Bağlı Riskli Yapı Birimi Keçiören Belediyesi Yapı Denetim Üst Birimi 2.Kat Dâhili Numarası:361 10 65/1212-1213-1214-1215

Müdürlüğümüzce Birim Sorumlusu atanmamıştır.

 

Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerin Amacı

Keçiören’in Kentsel Gelişimi için daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ortam hazırlamak. Tecrübeli ve Güler Yüzlü Personelimiz ile en son teknolojiyi ve ekipmanı kullanarak Çağdaş Belediye Hizmetlerini sunmak.

 

Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerin Faaliyetleri

Harita ve Planlama Üst Birimi: Her Nitelikteki İmar Planları ve Değişikliklerini yapar/yaptırır ve Başkanlık Makamının Olur’larıyla Belediye Meclisine sunar, onayını müteakip İdari İşlemlerini yürütür.

 

Proje ve Ruhsat Üst Birimi: Yeni Yapılacak Olan Binaların Mimari Projelerini, Peyzaj Projelerini, Statik Projeleri ile Hesaplarını, Mekanik Tesisat Projelerini (sıhhi tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri), Isı Yalıtım Projeleri ile Raporlarını, Asansör Uygulama Projesi ile ilgili Mevzuat ve Standartlara Uygunluğu sonrası onaylar.

Yapı Denetim Üst Birimi: 3194 Sayılı İmar Kanunu Kapsamında, Yerleşme Yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; Plan, Fen, Sağlık ve Çevre Şartlarına Uygun Teşekkülünü sağlar.

 

Proje ve Ruhsat Üst Birimine Bağlı Etüt ve Proje Birimi: Kentsel Gelişmesinin sağlanması, Kent Donatılarının Kurulması, Yol, Meydan, Bulvar ve Yaya Yollarının Standartlarına Uygun Projelendirilmesi, her türlü Alt ve Üst Yapı Tesisinde, Sosyal Tesis ve Bina Eklentilerinin yapılmasında çağın gerektirdiği, uygulanabilir Modern Projeler üretilmesi görevini üstlenir.

 

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERİN AMACI

 

Keçiören’in Kentsel Gelişimi için daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ortam hazırlamak. Tecrübeli ve Güler Yüzlü Personelimiz ile en son teknolojiyi ve ekipmanı kullanarak Çağdaş Belediye Hizmetlerini sunmak.

 

 

 

 

Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerin Faaliyetleri

 

Harita ve Planlama Üst Birimi

 1. Her Nitelikteki İmar Planları ve Değişikliklerini yapar/yaptırır,
 2. Başkanlık Makamının Olur’larıyla Belediye Meclisine sunmak, onayını müteakip İdari İşlemlerini yürütmek.

 

Proje ve Ruhsat Üst Birimi

 1. Yeni Yapılacak Olan Binaların Mimari Projelerini, Peyzaj Projelerini, Statik Projeleri ile Hesaplarını, Mekanik Tesisat Projelerini (sıhhi tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri), Isı Yalıtım Projeleri ile Raporlarını, Asansör Uygulama Projesi ile ilgili Mevzuat ve Standartlara Uygunluğu sonrası onaylamak.

Yapı Denetim Üst Birimi

      1. 3194 Sayılı İmar Kanunu Kapsamında, Yerleşme Yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; Plan, Fen,     Sağlık ve Çevre Şartlarına Uygun Teşekkülünü sağlamak.

 

Proje ve Ruhsat Üst Birimine Bağlı Etüt ve Proje Birimi

 1. Kentsel Gelişmesinin sağlanması, Kent Donatılarının Kurulması, Yol, Meydan, Bulvar ve Yaya      Yollarının Standartlarına Uygun Projelendirilmesi, her türlü Alt ve Üst Yapı Tesisinde, Sosyal Tesis ve Bina Eklentilerinin yapılmasında çağın gerektirdiği, uygulanabilir Modern Projeler üretilmesi görevini üstlenmek.

 

Yapı Denetim Üst Birimine Bağlı Riskli Yapı Birimi

 1. 6306 sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Riskli Yapı İlan Edilen Parsellerde ilgililerine tebligat yapmak,
 2. Kanunda belirtilen süreler içerisinde yıkımın yapılıp yapılmadığını kontrol ederek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirme işlemlerini yürütür.

 

Arşiv, Evrak ve Otomasyon Birimi

 1. Dosyaların arşive usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak, talep halinde dosya içeriğine göre suret belge vermek,
 2. Gelen Evrakların ilgili birimlere bildirilmesi, Zimmetli Evrak Kayıt ve Dağıtımını Sayısal ve Fiziksel Ortamda yapmak,
 3. Dosyalama Düzenine göre Müdürlük Arşivini oluşturmak.

İdari ve Mali İşler Birimi

 1. Her Türlü Genelge, Tebliğ, Yönetmelik ve Başkanlık Emirlerini ilgili Personel ve Birimlere duyurmak,
 2. Müdürlüğe ait Taşınır Malların Giriş, Çıkış, Kayıt, Değer Tespiti, Hurda Sayım, Devir, Bakım Onarım İşleri ile Yönetim Hesabının oluşturulması işlemlerini ilgili yönetmeliğe göre gerçekleştirmek,
 3. Personelin Her Türlü Özlük İşlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 4. Müdürlüğün Bütçe Taslağını, Stratejik ve Çalışma Planlarını, Faaliyet Raporlarını hazırlamak.
 5. Bilgisayar Veri Tabanı oluşturmak, İstatistikler hazırlamak ve Müdürlük Faaliyetlerine İlişkin İhtiyaç Duyulan Her Türlü Raporlamayı gerçekleştirmek.
 6. Bir Harcama Birimi olarak Müdürlüğün Her Türlü Mali İş ve İşlemlerini ilgili Mevzuata göre yürütmek.

Müdürlüğümüze Bağlı Üst Birim Sorumlularının İletişim Bilgileri

 

Betül YILDIRIM Proje ve Ruhsat Üst Birim Sorumlusu Yüksek Mimar Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası:361 10 65/1236 Kurumsal Mail Adresi: betul.yildirim@keciören.bel.tr                                  

 

Alkan Evren SÜMENGEN Harita ve Planlama Üst Birim Sorumlusu Şehir Plancısı Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası :361 10 65/1177 Kurumsal Mail Adresi: evren.sumengen@keciörern.bel.tr

           

Fatih ŞENEL Yapı Denetim Üst Birim Sorumlusu Sözleşmeli İnşaat Teknikeri Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası:361 10 65/1212 Kurumsal Mail Adresi: fatih.senel@keciören.bel.tr

 

Müdürlüğümüze Bağlı Birim Sorumlularının İletişim Bilgileri

 

Resul DEMİR Ruhsat Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/1232 Kurumsal Mail Adresi : resul.demir@keciören.bel.tr

 

İlker ÖZTÜRK Mimari Proje Birim Sorumlusu Mimar Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/1233-1234 Kurumsal Mail Adresi : ilker.ozturk@keciören.bel.tr

 

Resul ARSLAN Statik Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/1235 Kurumsal Mail Adresi : resul.arslan@keciören.bel.tr

 

Birol ALDAĞ Asansör ve Tesisat Birim Sorumlusu Makine Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/1515 Kurumsal Mail Adresi : birol.aldag@keciören.bel.tr

 

Cihat KILIÇ Planlama Birim Sorumlusu Sözleşmeli Şehir Plancısı Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/1179 Kurumsal Mail Adresi : cihat.kilic@keciören.bel.tr

 

Ahmet AYDINLI Harita Uygulama Birim Sorumlusu Harita Teknikeri Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası:361 10 65/1182 Kurumsal Mail Adresi : Ahmet.aydinli@keciören.bel.tr

 

Ahmet ULUKÖK CBS Birim Sorumlusu Harita Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/1175 Kurumsal Mail Adresi : Ahmet.ulukok@keciören.bel.tr

 

Mehmet Ali Konurbay ÇAKIR Ölçüm Birim Sorumlusu Harita Teknikeri Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası:361 10 65/1180 Kurumsal Mail Adresi : Mehmetali.cakir@keciören.bel.tr

Hilmi Görkem KANTOĞLU İskan Birim Sorumlusu Çevre Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası:361 10 65/1193-1296-1297-1298 Kurumsal Mail Adresi: gorkem.kantoglu@keciören.bel.tr

 

Gülşen Şahin Yapı Denetim Birim Sorumlusu Kadrolu İşçi Makine Mühendisi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/1213-1214-1215 Kurumsal Mail Adresi : gulsen.sahin@keciören.bel.tr

 

Arşiv, Evrak ve Otomasyon Birimi Keçiören Belediyesi 2.Kat ve B1.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/1243-1229-1452 Müdürlüğümüzce Birim Sorumlusu atanmamıştır.

 

İdari ve Mali İşler Birimi Keçiören Belediyesi 2.Kat Dahili Numarası : 361 10 65/1208 Kurumsal Mail Adresi:muttalip.berkdemir@keciören.bel.tr, arzu.birinci@keciören.bel.tr, banu.gurses@keciören.bel.tr

Müdürlüğümüzce Birim Sorumlusu atanmamıştır.

 

Proje ve Ruhsat Üst Birimine Bağlı Etüt ve Proje Birimi Keçiören Belediyesi 4.Kat Dahili Numarası :361 10 65/1201

 

Yapı Denetim Üst Birimine Bağlı Riskli Yapı Birimi Keçiören Belediyesi Yapı Denetim Üst Birimi 2.Kat Dahili Numarası :361 10 65/1212-1213-1214-1215

 

Proje ve Ruhsat Üst Birimine Bağlı Etüt ve Proje Birimi Sorumlusu Fen İşleri Müdürlüğü Personeli olduğundan Proje ve Ruhsat Üst Birimine Bağlı Etüt ve Proje Birimine Müdürlüğümüzce Birim Sorumlusu atanmamıştır.

 

Yapı Denetim Üst Birimine Bağlı Riskli Yapı Birimine Müdürlüğümüzce Birim Sorumlusu atanmamıştır.

 

BAĞLI BİRİMLERİMİZİN SORUMLULARI

Proje ve Ruhsat Üst Birim Sorumlusu Yüksek Mimar (Betül YILDIRIM )

 

Harita ve Planlama Üst Birim Sorumlusu Şehir Plancısı (Alkan Evren SÜMENGEN)

 

Yapı Denetim Üst Birim Sorumlusu Sözleşmeli İnşaat Teknikeri (Fatih ŞENEL)

 

Ruhsat Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi (Resul DEMİR)

 

Mimari Proje Birim Sorumlusu Mimar (İlker ÖZTÜRK)

 

Statik Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi (Resul ARSLAN)

 

Asansör ve Tesisat Birim Sorumlusu Makine Mühendisi (Birol ALDAĞ)

 

Planlama Birim Sorumlusu Sözleşmeli Şehir Plancısı (Cihat KILIÇ)

 

Harita Uygulama Birim Sorumlusu Harita Teknikeri (Ahmet AYDINLI)

 

CBS Birim Sorumlusu Harita Mühendisi (Ahmet ULUKÖK)

 

Ölçüm Birim Sorumlusu Harita Teknikeri (Mehmet Ali Konurbay ÇAKIR)

 

İskan Birim Sorumlusu Çevre Mühendisi (Hilmi Görkem KANTOĞLU)

 

Yapı Denetim Birim Sorumlusu Kadrolu İşçi Makine Mühendisi (Gülşen ŞAHİN)

 

Arşiv, Evrak ve Otomasyon Birimine Müdürlüğümüzce Birim Sorumlusu atanmamıştır.