İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYON: Keçiören Belediye Başkanlığı’nın görevini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan insan kaynaklarını planlamak, temin etmek, yetiştirmek ve bu kaynakların  etkin ve verimli bir şekilde istihdamını sağlamak,  Belediyenin ve insan kaynaklarının amaçlarını bir araya getirmek, kariyer planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

VİZYONU:  Kaliteli hizmet için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda öncü ve örnek bir birim olmak.

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜN FAALİYETLERİ  

 

MEMUR ŞUBESİ :

 

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) bendine istinaden ve kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak olan sınavlar hakkında yönetmelik gereğince KPSS sonucuna göre devlet memurluğuna ilk defa atanacakların işlemleri,

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden sözleşmeli personelin işe alınmasına ilişkin işlemler ile yıllık sözleşmelerinin yenilenmesi ve bunların İçişleri Bakanlığına bildirilmesi işlemleri,

3- 657 Sayılı D.M.K.’nun 92. maddesine göre açıktan atama işlemleri,

4- 657 Sayılı D.M.K.’nun 76.maddesine göre kurum içi naklen atama işlemleri,

5- 657 Sayılı D.M.K.’nun 74. Maddesine göre kurum dışı naklen atama işlemleri,

6- 657 Sayılı D.M.K.’nun 37., 64., 68. ve 84. maddeleri gereğince Belediye memurlarını bulundukları kadro  derecelerinin yükseltilmesi ile yapılan terfi işlemleri,

7- 657 Sayılı D.M.K.’nun 86.maddesine göre vekaleten görevlendirme işlemleri,

8- 657 Sayılı D.M.K.’nun 55.maddesi gereği aday memurların yetiştirilmesi ve 58.maddesi gereğince memurların asalet tasdik işlemleri,

9- 657 Sayılı D.M.K.’nun 137.maddesine göre devlet memurunun görevden uzaklaştırması işlemleri,

10- Norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğine istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince, ihtiyaç doğrultusunda var olan kadrolarımızın iptali, yeni kadroların ihdası işlemleri,

11- 657 Sayılı D.M.K.  gereğince devlet memurluğunun sona ermesi ve memurluktan çekilenlerin tekrar memuriyete atanması işlemleri,

12- Kurumumuzda çalışan memur personelin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince  emekliye ayrılması işlemleri,

13- 5682 sayılı pasaport kanunu hükümleri doğrultusunda memur personele yeşil pasaport verme ve pasaport süresinin uzatılması işlemleri,

14- 657 Sayılı D.M.K.’nun 36/A-12/d bendine istinaden memuriyette iken bir üst öğrenimi bitirenlerin bu öğrenimine ilişkin yeni derece ve kademelerinin tespit edilerek yapılan intibak işlemleri,

15- Memur Personellerin bilgilerinin internet üzerinden elektronik ortamda SGK’nın “HİTAP” hizmet takip programına aktarılması işlemleri,

16- 657 Sayılı D.M.K.’nun 125.maddesi gereğince disiplin cezalarına ilişkin hükümler,

17- 657 Sayılı D.M.K.’nun 102.maddesi gereğince memur personelin yıllık izin işlemleri,

18- 657 Sayılı D.M.K.’nun 109.maddesine gereğince Personel Bilgi Sistemine (SAYSIS) kaydedilen personele özlük dosyası hazırlanma işlemleri,

19- 2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Yönetmeliğine göre Müdürlüğümüze gelen elektronik ortamda veya dilekçe ile başvuru süresi içerisinde cevap verilmesi,

20- Personeli ilgilendiren çeşitli konularda Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Valiliklerden gelen Genelgeleri dağıtımlı olarak tüm birimlere bildirilmesi, genelgeler doğrultusunda işlemlerin yapılması,

21- Devlet Personel Başkanlığı arşiv hizmetleri yönetmeliğine göre memur personelin özlük ve sicil dosyalarının arşivlenmesi işlemleri,

22- Personellerin yıllık, ölüm, doğum ve mazeret izinleri ile raporları kartlarına işlenerek özlük, izin ve raporlar yıllık raporların takibi, bir mali yılda 7 günden fazla olan (Heyet raporu hariç) kısmı yasaya uygun olarak kesilmesi ve yazı eklerinin özlük dosyalarında muhafaza edilmesi,

23- 657 Sayılı D.M.K.’nun 105.maddesi gereğince memur personelin almış olduğu rapor sürelerine ilişkin işlemler,

24- 657 Sayılı D.M.K.’nun 108.maddesine göre doğum yapan memurların ve askere gidecek memurların aylıksız izne ayrılması işlemleri,

25- 5510 sayılı kanunun 8.maddesine göre memuriyete yeni başlayan veya naklen gelen memurların internet ortamında işe giriş işlemlerinin yapılması,

26- 5510 sayılı kanunun 9.maddesi gereği, görevden ayrılan memurun internet ortamında çıkış bildirgelerinin verilmesi,

27- Her yılın kasım ayı sonuna kadar tüm müdürlüklere yazı yazılarak eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,

28- Belediyemiz personelinin yetersiz kaldıkları konularda eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,

29- Yeni çıkan kanunların uygulanması için eğitim verilmesi,

30- Kanunlar çerçevesinde personelin; düzenlenen eğitimlere gönderilmesi ve bununla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinin Memur Şube tarafından yapılması,

31.Ayrıca Müdürlüğümüze gelen evraklar gelen evrak defterine, giden evrakların da giden evrak defterine kayıt edilmesi, aynı evrakların ayrıca bilgisayar ortamında da kayıt edildikten sonra zimmet karşılığı birim içi ilgili birimlere dağıtımının yapılması.(02.01.2020 – 02.12.2020 tarihleri arasında gelen evrak sayısı 7096 adet olup, giden evrak sayısı ise 2930  adetten ibarettir)

A-MEMUR TAHAKKUK ŞUBESİ FAALİYETLERİ

Kanun, Kararname , Yönetmelik, Tebliğ vs. mevzuatların verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki işlemler yürütülmektedir.

1) Memur Maaş Bordroları  ( Kazançlar);

a)Memurların derece- kadro karşılığı aylıkları
b)Ek gösterge karşılığı aylıklar
c)Memuriyet hizmeti süresine göre kıdem aylıkları
d)Taban aylıkları
e)Yabancı Dil Tazminatı
f) Eş çocuk ve doğum yardımı
g) Yan ödemeler (teminindeki güçlük, iş güçlüğü, iş riski ve mali sorumluluk)
h) Özel Hizmet Tazminatı
ı) Ek ödemeler
j) Makam Tazminatları
k) Emekli Sandığı kesintileri ( Kurum, giriş,artış,yükseliş aidatlarını gelen
evraklara bağlı olarak hazırlar, takip eder ve kendi dışındaki kurum içi ve
dışındaki birimlere gönderir)

l) Sosyal Denge Tazminatı

 

2- Memur Maaş Bordroları (Kesintiler );

a)Emekli Sandığı kesintileri kurum, şahıs kesintileri
b)Gelir ve Damga vergileri
c)Askerlik ve diğer hizmet borçlanmaları
d)İcra kesintileri
e)Kefalet aidatı
f)Nafaka kesintisi
g)Lojman kesintisi
h)Sendika aidatları
i)Kişi borçları
j)Hasar bedeli
k)Dayanışma aidatı kesintileri

l )Bireysel Emeklilik Kesintisi

 

3- Memur ve Sözleşmeli personellerin maaş tutarları her ay ilgili banka nezdindeki hesaplara internet üzerinden gönderilmesi,

4- Maaş bordrolarında kazançları ve kesintilerinin düzenli ve kontrollü bir şekilde hazırlanması,

5-Asgari geçim indirim bordrolarının hazırlanması,

6- Kıdem aylıklarının memurluk hizmetine göre aylık olarak hazırlanması,

7- Emekli olanların sürekli görev yollukları ve çalışan personellerin yurtiçi geçici görev yollukları tahakkuku yapılarak ilgili müdürlüklere gönderilmesi,

8- Memur maaş kesinti listelerinin aylık hazırlanıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

9- Doğum yardımı talep formlarının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

10- Sendika kesinti listelerini hazırlayıp ilgili sendikaya ve ödemesi yapılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

11- Çalışan personelin Emeklilik Kurum ve Şahıs kesinti listesini hazırlayıp internet üzerinden aylık SGK` ya gönderilmesi,

12- 4688 Sayılı Kanuna göre her yıl Mayıs ayının 15. Günü Sendika toplantısı tutanağını hazırlayıp Valiliğe bildirilmesi,

13- Her yıl onaylanan bütçenin mali yılın başlarında ek karşılıkların tahakkukunun hazırlanarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

14- Ek karşılıklar yılın ilk aylarında internet üzerinden SGK’nın hesabına tahakkukunun bildirilmesi,

15-Günlük yazışmaların yapılması ve  eksik tahakkukları fark bordroları fazla tahakkuk kişi borçlarının hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

16- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yıllık bütçesinin hazırlanması,

17- Emekli olan personellerin emekli ikramiyelerinin SGK’nın internet sitesinden her ay takip edilerek kuruma ödenmek üzere tahakkukunun yapılması,

18-  Vefat eden personelin ölüm yardımının hazırlanması,

19-Çalışan personelin her yıl zam ve tazminat cetvelleri hazırlanarak vize işlemlerinin yapılması,

20- 657 sayılı DMK’ ya ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na tabi  SDS kapsamında her ay 350 TL personele, 700 TL Birim Müdürlerine, 700 TL Başkan Yardımcılarına ödeme yapılması.

B-İŞÇİ TAHAKKUK ŞUBESİ FAALİYETLERİ

2-1)4857,5510, 506 sayılı yasalara ve TİS` ye göre İşçi Maaş Bordroları ;(Kazançlar)
a) Gelen puantaj ve yevmiyelere göre maaş hazırlanması,
b) Yemek, bilet, sosyal yardım, kömür yardımları tahakkukunun hazırlanması,
c) Eş ve çocuk yardımı
d) Rapor alanlar için hastalık yardımı,
e) 5-10-15-20-25-30. yılını dolduranlara kıdemliliği teşvik primi ödenmesi,
f) Ücretlilerde asgari geçim indirimi bordrolarının hazırlanması,

2) İşçi Maaş Bordroları; (kesintiler)
a) SSK şahıs kurum kesintileri,
b) SSK işsizlik şahıs ve kurum kesintileri,
c) Sendika aidatları kesintileri,
d) Kişi borçları,
e) İcra kesintileri,
f) Nafaka kesintileri,
g) Gelir ve Damga vergileri kesintileri,

h) Bireysel Emeklilik kesintisi,


3) Asgari geçim indirimi listelerinin her ay güncellenmesi ve bordroların düzenlenmesi,
4) Aile-çocuk listelerinin her ay güncellenmesi,
5) Gelen dilekçelere istinaden ölüm ve evlenme yardımlarının takip edilmesi, aybaşı itibariyle ödenecek ücret bordrolarının hazırlanması,
6) Askerlik borçlanması yapan personelin takibinin yapılması,
7) Ücret ödenecek ay için, kıdemliliği teşvik primi bordrolarının incelenmesi, hak eden personele ücretin içine konularak maaş içinde ödenmesinin sağlanması,
8) Sendika kesinti listesinin hazırlanıp,. E-mail yoluyla Sendika Genel Merkezine gönderilmesi,
9) İşçi ile işveren arasındaki mahkeme evraklarının, işçi ayrıldığı tarihten 5 yıl öncesi kadar dönülerek hazırlanması, dosya halinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi,
10) Mahkemeden gelen Bilirkişi raporlarına madde  madde   itirazlarımızın yazılıp,  Hukuk İşleri Müdürlüğüne bildirilmesi,
11) 2 yılda bir yapılan toplu iş sözleşmeleri uzadığında TİS maaş farklarının düzenlenmesi,
12) Toplu iş sözleşmesi imzalandığında SGK`ya süresi içinde bildirilip, SSK fark primlerinin internet üzerinden gönderilmesi,
13) Çalışan işçi personele ait geçici görev yolluğunun düzenlenmesi,
14) Emekliye ayrılan personellere kıdem tazminatı, kullanılmayan yıllık izin ücretinin, harcırahlarının,  kıst ikramiye tutarlarının hesaplaması ve ödeme emrine düzenlenerek ilgilinin görev yaptığı müdürlüğe gönderilmesi,
15) İstifa eden işçilere kullanılamayan yıllık izin ücreti bordrolarının hazırlanması,
16) Stajyer öğrenci ücretlerinin, gelen puantajlara istinaden hazırlanması,
17) İşçi ve stajyer öğrenci ücretlerinin her ayın 14’ü  itibariyle ilgili bankaya mail olarak gönderilmesi,
18) Kurum dışından gelen dilekçelere cevap verilmesi,
19) Bakanlar  Kurulu kararı ile yılda  4 kez açıklanan  kamu ikramiyesi tahakkuklarının düzenlenmesi,
20) Toplu iş sözleşmesine göre Mayıs ve Ekim aylarında ödenmek üzere 2 kez TİS ikramiyesi tahakkukunun düzenlenmesi,
21) Kişi borçları ve kişi alacaklarına istinaden bordroların düzenlenmesi,
22) Yıl sonlarında ücretsiz izin alan işçilerin kıst ikramiyelerinin hazırlanması,
  İşçi ve Memur Maaş tahakkuku ile ilgili yayımlanan Kanun, Kararname vs. mevzuatı takip edilerek diğer kurumlarla bilgi alışverişinde bulunulur. Konusu ile ilgili danışmanlık hizmeti veren kurumlardan bilgi alınarak işlemin en sağlıklı  şekilde yürütülmesine gayret gösterilir. Şube içinde personele seminer verilerek bilgilendirilir, bilgiler güncellenmektedir.

C-İŞÇİ ŞUBESİNİN FAALİYETLERİ

1.Belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan işçi personellerin özlük işlemleri ile ilgili atama, Müdürlükler arası yer değişikliği, Toplu İş Sözleşmesi ve asgari ücret tespit komisyonunun kararlarına göre yevmiyelerinin düzenlenmesi ve stajyer öğrencilerin de  SAYSİS ortamında girişlerinin yapılması, göreve başlayan ve görevinden ayrılan personellerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilmesi, ayrılan personellerin SGK Ankara Sigorta Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu Altındağ Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesi,

2.Belediyemiz emrinde 4857 sayılı yasaya tabi görev yapmakta iken, emeklilik talebinde bulunan personelin emekliye sevk onayının alınmasından sonra hizmet cetveli hazırlanması ve SGK ayrılış bildirgesi düzenlenerek kayıtların kapatılması,

3.Belediyemizden çeşitli nedenlerle ayrılan işçilerin Belediyemiz aleyhinde açtıkları alacak davalarında, davaların Belediyemiz lehine sonuçlanması için gerekli bilgi ve belgeler tanzim edilerek ilgili Mahkemeler ile Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi, ayrıca Mahkeme Müzekkerelerine cevaben ilgili bilgi ve belgelerin toplanması için Müdürlükler arası yazışmalar yapılarak gelen bilgi ve belgelerin , tahakkuk servisinden çıkartılan bordroların eklenerek ilgili mahkemelere ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi,

4.Belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışıp da ayrılan personelin, çalıştığı hizmetleri ile ilgili taleplerinde gerekli cevapların verilmesi,

 

5. 02.04.2015  tarih ve 29314 sayılı resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikle Değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik gereğince ihdas edilen sürekli işçi kadrolarının düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması ve sürekli işçi norm kadro standartları toplamının 635 olarak belirtilmesi,

6. İşçi personel hakkında İcra Müdürlüklerince istenen bilgi ve belgelerin tanzim edilerek ilgili İcra Müdürlüklerine gönderilmesi,

7. Belediyemiz emrinde çalışmakta olan işçi personellerin almış oldukları sağlık raporları internet ortamında SGK’ya bildirilerek suretlerinin şahsi dosyalarına kaldırılmasının sağlanması,

8. İşçi personeller hakkında düzenlenen izin evrakları şubemizce doğruluğu tasdiklenerek, personellerin kullandıkları yıllık izinler, izin defterlerine ve bilgisayar kayıtlarına işlenerek özlük dosyalarına titizlikle kaldırılmaktadır. İşçi personellerin kalan izinleri çalışmakta oldukları müdürlüklerine bildirilip, izinlerin Belediyemiz iş ve işlemlerini aksatmamak kaydıyla kullandırılması için genelgeler yayımlanması,

9. Belediyemizde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 18. ve 25. maddelerine göre staj yaptırılacak öğrencilerin dilekçeleri kabul edilerek staj yapması uygun görülen öğrencilerin Belediye Encümen kararları alınarak, okullarına bilgi verilmesi ve öğrenci bilgilerinin SAYSİS ortamında girişlerinin yapılması, Belediyemiz müdürlüklerine dağılımı yapılması ve Müdürlüklerden gelen puantajların işçi tahakkuk birimine gönderilmesi

10. Belediyemizde görevli personellerimize uygulamalı, teorik ve uzaktan eğitim şeklinde hizmet içi eğitim verilmesi,

11. Belediyemizde görevli personel ve birinci dereceden yakınları için çeşitli kurum ve kuruluşlarla protokoller yapılması,

12.Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin ücretsiz zorunlu stajlarının ilgili müdürlüklerce yaptırılmasının sağlanması ( Müracaatlar 2021 yılı itibariyle https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınmaktadır)

 

 

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1)  Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal Dayanak

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

MADDE 3- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Memur Şube, İşçi Şube, Memur Tahakkuk Şube, İşçi Tahakkuk Şube ve Evrak Şube Bölümlerinden oluşur.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Belediye: Keçiören Belediyesini,

b)Başkanlık: Keçiören Belediye Başkanlığını,

c)Müdürlük: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

ç)Personel: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluk

Görevleri

MADDE 5- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri;

a)Belediyenin insan gücü planlaması ile ilgili çalışmaları, kadro iptal ve ihdası ile tenkis ve vize işlemlerini yapmak, kadro kayıtlarını tutmak ve kadro hareketlerini izlemek,

b)Personelin sınıf ve kadrolarına göre kıdem sırasını belirlemek; personelin intibak işlemlerini, kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerini yapmak, aday memurların asalet tasdiki işlemleri ve hizmet değerlendirmelerini yapmak,

c)Memurların hizmet borçlandırma ve her türlü hizmet birleştirme işlemlerini yapmak,

ç)Personelin atama ve yer değiştirme, muvafakat işlemlerini yapmak,

d)Belediyeye yeni alınacak personelin sınav ve değerlendirme işlemleri ile görevde yükselme, kadro ve unvan değişikliği işlemlerini yapmak,

e)Sözleşmeli personel iş ve işlemlerini yapmak,

f)Personelin emeklilik onaylarını almak, emekli ikramiyesi ve aylık bağlanmasına esas belgeleri T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek,

g)Eski hükümlü ve özürlü istihdamı ile ilgili işlemleri yapmak,

ğ)Personelin kimlik belgelerini düzenlemek,

h)Personeli memur kütüğüne kaydetmek, her memura sicil numarası vermek, özlük ve sicil dosyalarını muhafaza etmek; naklen atanan ve giden personelin sicil dosyalarını almak ve göndermek, personelin özlük bilgilerini bilgisayar ortamına taşımak, personel hareketlerini bilgisayar ortamında izlemek,

ı)Görevi ile ilişiği kesilen memurlarla ilgili bilgileri ilgili mercilere ulaştırmak,

i)3628 sayılı Kanuna göre mal bildirimi konusunda gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlarını izlemek, personelin sicil raporları ile mal bildirimlerini bilgisayar ortamında gizliliğe uygun olarak kaydetmek,

j)Etik Kurul ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

k)Personelle ilgili istatistiksel bilgiler toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili birimlere iletmek; kişisel bilgilerin kayıtlarını tutmak, ilgili belgelerin sicil dosyasına intikalini sağlamak,

l)Personelin yıllık, mazeret ve aylıksız izinlerini, devredilen yetkiler çerçevesinde Onay’a hazırlamak; yıllık izinlerini yurtdışında geçirmek isteyen personelin pasaport işlemlerini, sağlık raporlarının izne çevrilmesi işlemlerini yapmak; sağlık izni kullanımlarında yedi günü aşan kısımlarını ilgili mevzuat uyarınca işlem yapmak,

m)Personelin disiplin işlemlerini yapmak, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce intikal ettirilen İnceleme Raporları, Disiplin Soruşturma Raporları ve Cevaplı Teftiş Raporlarının gereğini yerine getirerek sonucundan Teftiş Kuruluna bilgi vermek,

n)Toplu iş sözleşmelerinin mevzuata, plan ve program ilkelerine uygun olarak yapılması hususunda çalışmalar yapmak, toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak,

o)Sendikalar ve çalışanların yaptıkları müracaatlarla ilgili işlemleri yapmak, işveren- çalışan ilişkilerinin uyumlu olarak yürütülmesine dönük öneriler geliştirmek, disiplin kurullarına iş ve işlemlerinde yardımcı olmak,

ö)Öngörülen ilkeler ve mevzuata uygun şekilde tüm personel için uygulanacak ortak eğitim politika, plan ve programlarını belirlemek, uygulamasını sağlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını ilgili birimler ile işbirliği yaparak düzenlemek,

p)Personel eğitimi için gerekli araç ve gereçler, mekan ve eğitici teminini gerçekleştirmek, aday memurların eğitim organizasyonunu ve uygulanmasını sağlamak,

r)Personel mevzuatındaki değişimleri ve yeni uygulamaları izlemek, yönetmelik taslakları ve değişiklikler ile ilgili iş ve işlemleri organize etmek,

s)Stajyer öğrencilere ilgili birimlerde staj imkanları sağlamak,

ş)Yapılan inceleme sonucunda kamu zararına sebep olduğu tespit edilenlerin, verdikleri zarar miktarının öncelikle rızaen, mümkün olmadığı takdirde hükmen tahsili için gerekli işlemleri yapmak,

t)Maaş ve ücretler, ek ödeme, kıdem tazminatı, doğum ve ölüm yardımları gibi her türlü kişisel hak edişler ile görev yollukları, emekli keseneği, sigorta primleri, icra ve kişi borçlan, vergi kesintileri gibi her türlü mali işlemlerin gerçekleşme işlemlerini yapmak,

u)Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu

MADDE  6- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a)Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b)Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c)Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

ç)Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

d)İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

e)Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

f)Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

g)Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ğ)Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

h)İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ı)Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek

i)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

 

 

Üst Sorumlunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7-

(1) Üst Sorumlu;

a)Kendisine bağlanan büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b)Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.

c)Müdüre karşı sorumludur.

Şube Sorumlusunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8-

(1) Şube Sorumlusu;

a)Kendisine bağlanan şubenin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür, bağlı olduğu üst sorumlu ve bölüm sorumlusundan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

b)Şubeye ait iş ve işlemlerden Bölüm Sorumlusu, Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur.

 

MADDE  9-

 (1) Memur Şubesi; Özlük İşleri, Atama, Sicil ve Memur Tahakkuk Şubesinden oluşur.

Memur Şubesi;

a)Belediyenin insan gücü planlaması ile ilgili çalışmaları, kadro iptal ve ihdası ile tenkis ve vize işlemlerini yapmak; kadro kayıtlarını tutmak ve kadro hareketlerini izlemek,

b)Belediyeye yeni alınacak personelin sınav ve değerlendirme işlemleri ile görevde yükselme, kadro ve unvan değişikliği işlemlerini yapmak,

c)Personelin atama, yer değiştirme ve muvafakat işlemlerini yapmak,

ç)Memurların kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerini yapmak,

d)Görevi ile ilişiği kesilen memurlarla ilgili bilgileri ilgili mercilere ulaştırmak,

e)Personelin intibak ve her türlü hizmet birleştirme işlemlerini yapmak,

f)Sözleşmeli personel iş ve işlemlerini yapmak,

g)Personel mevzuatındaki değişimleri ve yeni uygulamaları izlemek,

ğ)Personeli kütüğe kaydetmek ve sicil numarası vermek,

h)Aday memurların asalet tasdik işlemleri ve hizmet değerlendirmelerini yapmak,

ı)Personelin sınıf ve kadrolarına göre kıdem sırasını belirlemek,

i)Özlük dosyalarını muhafaza etmek, naklen atanarak gelen ya da giden personelin özlük dosyalarını almak ve göndermek,

j)Personelin özlük bilgilerini bilgisayar ortamına taşımak,

k)Personelle ilgili istatistiksel bilgiler toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili birimlere iletmek; kişisel bilgilerin kayıtlarını tutmak, ilgili belgelerin özlük dosyasına intikalini sağlamak,

l)3628 sayılı Kanuna göre mal bildirimi konusunda gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlarını izlemek,

m)Etik Kurul ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

n)Memurların pasaport işlemlerini yapmak ve yurt dışı onaylarını almak,

o)Personelin emeklilik onaylarını almak, emekli ikramiyesi ve aylık bağlanmasına esas belgeleri T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek,

ö)Memurların yıllık, mazeret ve aylıksız izinlerini, devredilen yetkiler çerçevesinde ve ilgili mevzuata uygun olarak Onay’a hazırlamak,

p)Memurların kullanılan, kalan ve devredilen izinlerinin takibini yapmak,

r)Memurların sağlık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi işlemlerini yapmak, hastalık izni kullanımlarında yedi günü aşan kısımlarını ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılmak üzere tahakkuk birimine intikal ettirmek,

s)Memurların izin bilgilerini bilgisayar ortamına taşımak,

ş)Memurların disiplin işlemlerini yapmak, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce intikal ettirilen İnceleme Raporları, Disiplin Soruşturma Raporları ve Cevaplı Teftiş Raporlarının gereğini yerine getirerek sonucundan Teftiş Kuruluna bilgi vermek,

t)Memurların disiplin bilgilerini bilgisayar ortamına taşımak,

u)Memur Disiplin Kuruluna iş ve işlemlerinde yardımcı olmak,

ü)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.”

B)Memur Tahakkuk Şubesi

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre görev yapan personellerin maaş ve sosyal yardımlarını (Maaş ve ücretler, ek ödeme, doğum ve ölüm yardımları gibi her türlü kişisel hak edişler ile görev yollukları, emekli keseneği, icra ve kişi borçlan, vergi kesintileri, hizmet borçlandırmaları vb.) tahakkuk ettirmek, gerçekleştirme işlemlerini yapmak ve süresi içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,

b)Emekli olan memur personellerin emekli ikramiyelerinin ve makam, temsil ve görev tazminatlarının SGK internet sayfasından takip edip tahakkuklarını hazırlamak, her yıl zam ve tazminat cetvellerini hazırlayıp valilikten onay almak,

c)Yapılan inceleme sonucunda kamu zararına sebep olduğu tespit edilenlerin, verdikleri zarar miktarının öncelikle rıza en, mümkün olmadığı takdirde hükmen tahsili için gerekli işlemleri yapmak,

d)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

MADDE  10-

(1)İşçi Şube;  işçi Özlük,  Atama, Sicil  ile İşçi Tahakkuk ve Eğitim Şubesinden oluşur.

A)İşçi Şube;

a)Belediyenin insan gücü planlaması ile ilgili çalışmaları, kadro iptal ve ihdası ile tenkis ve vize işlemlerini yapmak; kadro kayıtlarını tutmak ve kadro hareketlerini izlemek,

b)Belediyeye yeni alınacak personelin tüm işlemlerini yapmak,

c)Personelin atama, yer değiştirme işlemlerini yapmak,

ç)Eski hükümlü ve özürlü istihdamı ile ilgili işlemleri yapmak,

d)Personelin emeklilik onaylarını almak,

e)Personeli kütüğe kaydetmek ve sicil numarası vermek,

f)Özlük ve sicil dosyalarını muhafaza etmek

g)Personelin özlük bilgilerini bilgisayar ortamına taşımak,

a)İşçi personelin yıllık, mazeret ve aylıksız izinlerini, devredilen yetkiler çerçevesinde ve ilgili mevzuata uygun olarak Onay’a hazırlamak,

b)İşçi izinlerinin takibini yaparak yıl devretmeden kullanılmasını sağlamak,

c)İşçi personelin izin ve rapor bilgilerini bilgisayar ortamına taşımak,

e)Toplu iş sözleşmelerinin mevzuata, plan ve program ilkelerine uygun olarak yapılması hususunda çalışmalar yapmak,

ğ)Toplu iş sözleşmeleri hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

h)Mevzuat ve Toplu iş sözleşmeleri ile belirlenen kurul, komisyon vb. düzenleyerek çalışmalarını izlemek,

ı)İşçilerin disiplin işlemlerini yürütmek,

i)Stajyer öğrencilere ilgili birimlerde staj imkanları sağlamak,

j)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

B)Eğitim Şubesi;

a)Belediyemizde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve personelin etkin ve verimli çalışmasını hedeflemek

b)Mevzuata uygun şekilde tüm personel için uygulanacak ortak eğitim politika, plan ve programlarını belirlemek, uygulanmasını sağlamak,

c)Belediye personelinin bilgi ve beceri düzeylerini artırmak amacıyla teorik/uygulamalı/on-line olarak eğitimler sağlamak

d)Personelin hizmet bilincini artırmak ve Belediyemize karşı aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla hizmet içi mevzuat-mesleki-halkla ilişkiler-kişisel gelişim-sağlık konularında eğitim/seminer ve konferanslar düzenlemek.

e)Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını ilgili birimler ile işbirliği yaparak düzenlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

f)Personel eğitimi için gerekli araç ve gereçler, mekan ve eğitici teminini gerçekleştirmek,

g)Aday memurların eğitim organizasyonunu ve uygulanmasını sağlamak,

ğ)Personel mevzuatındaki değişimleri ve yeni uygulamaları izlemek, yönetmelik taslakları ve değişiklikler ile ilgili iş ve işlemleri organize etmek,

h)Yurtdışına eğitim amaçlı görevli giden personelle ilgili iş ve işlemlerini koordineli yürütmek,

ı)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

i)İhale mevzuatına göre eğitim ile ilgili  gerekli iş ve işlemleri yapmak,

j)Belediyemizde görevli personel ve birinci dereceden yakınları için çeşitli kurum ve kuruluşlarla protokoller yapılmaktadır.

 

B)İşçi Tahakkuk Şubesi

a) 4857,5510 ve 506 sayılı yasalara ve TİS’ e (toplu iş sözleşmesi) göre İşçi personelin kanun ve ilgili mevzuat ile verilmiş olan her türlü maaş ve sosyal yardımlarını (Maaş ve ücretler, ek ödeme, kıdem ve ihbar tazminatı, doğum ve ölüm yardımları gibi her türlü kişisel hak edişler ile görev yollukları, sigorta primleri, icra ve kişi borçları, vergi kesintileri, hizmet borçlandırmaları vb.) tahakkuk ettirmek, gerçekleştirme işlemlerini yapmak ve süresi içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,

b)İki yılda bir yapılan toplu iş sözleşmesine göre çıkan TİS maaş farkları yapılır.

c)Stajyer öğrenci ücretleri Müdürlüklerden gelen puantajlara istinaden hazırlanır

d)Bakanlar Kurulu kararı ile yılda dört kez açıklanan kamu ikramiyesi tahakkukları düzenlenir.

e)Yapılan inceleme sonucunda kamu zararına sebep olduğu tespit edilenlerin, verdikleri zarar miktarının öncelikle rıza en, mümkün olmadığı takdirde hükmen tahsili için gerekli işlemleri yapmak,

f)İşçilerin yasal fon ve kesenek işlemlerini yapmak,

g)Emekli olacak işçilerin aylık bağlanmasına esas belgeleri SGK’ ya göndermek,

h)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

 

 

 

MADDE  11-

D)İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu;

18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları” hakkındaki yönetmelik kapsamında, İşveren veya vekili, İş Güvenliği Uzmanı (A,B,C sınıfı), İşyeri hekimi, İnsan Kaynakları personel sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, Sivil Savunma Uzmanı, formen, ustabaşı veya usta, Çalışan temsilcisi, (İşyerinde birden çok çalışan temsilci  olması halinde baş temsilciden oluşur ve belirtilen çalışma usulleri uygulanır.

a)Sağlıklı, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere, işin normal akışını aksatmamak kaydıyla, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaları 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütmek,

b)Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli sağlık hizmetini vermek,

c)İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile işyerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti yürütmek,

ç)İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve benzeri acil müdahale gerektiren durumları belirlemek; acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri organize etmek; ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d)Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmalar yapılması,

e)İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak,

f)İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirlemek ile ilgili kanun maddesinde belirlenen diğer hususları da yerine getirmek

g)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlerini ve bilgilendirilmelerini sağlamak,

ğ)İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konuda danışmanlık yapmak,

h)İşçilerin sağlık gözetimi ve çalışma ortamının koşullarına ilişkin bilgileri kayıt altına almak ve muhafaza etmek,

ı)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.”

MADDE 12-

Evrak Şube;

a)Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b)Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

f)Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

g)Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

MADDE 13- Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Keçiören Belediye Başkanı yürütür.