İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYON: Keçiören Belediye Başkanlığı’nın görevini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan insan kaynaklarını planlamak, temin etmek, yetiştirmek ve bu kaynakların  etkin ve verimli bir şekilde istihdamını sağlamak,  Belediyenin ve insan kaynaklarının amaçlarını bir araya getirmek, kariyer planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

VİZYONU:  Kaliteli hizmet için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda öncü ve örnek bir birim olmak.

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜN FAALİYETLERİ  

 

1-MEMUR ŞUBESİ :

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendine istinaden ve kamu

görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak olan sınavlar hakkında yönetmelik gereğince

KPSS sonucuna göre devlet memurluğuna ilk defa atanacakların işlemleri,

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden sözleşmeli personelin işe

alınmasına ilişkin işlemler ile yıllık sözleşmelerinin yenilenmesi ve Çevre Şehircilik ve İklim

Değişikliği Bakanlığına bildirilmesi işlemleri,

3-657 Sayılı D.M.K.’nun 92. maddesine göre açıktan atama işlemleri,

4-657 Sayılı D.M.K.’nun 76.maddesine göre kurum içi naklen atama işlemleri,

5-657 Sayılı D.M.K.’nun 74. Maddesine göre kurum dışı naklen atama işlemleri,

6-657 Sayılı D.M.K.’nun 37. 64. 68. ve 84. maddeleri gereğince Belediye memurlarını

bulundukları kadro derecelerinin yükseltilmesi ile yapılan terfi işlemleri,

7-657 Sayılı D.M.K.’nun 86.maddesine göre vekâleten görevlendirme işlemleri,

8-657 Sayılı D.M.K.’nun 55.maddesi gereği aday memurların yetiştirilmesi ve 58.maddesi

gereğince memurların asalet tasdik işlemleri,

9-657 Sayılı D.M.K.’nun 137. 138. 139. 140. ve 145. maddelerine göre devlet memurunun

görevden uzaklaştırması işlemleri,

10-Norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğine istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunu

gereğince, ihtiyaç doğrultusunda var olan kadrolarımızın iptali, yeni kadroların ihdası işlemleri,

11-657 Sayılı D.M.K. gereğince devlet memurluğunun sona ermesi ve memurluktan

çekilenlerin tekrar memuriyete atanması işlemleri,

12-Kurumumuzda çalışan memur personelin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

gereğince emekliye ayrılması işlemleri,

13-5682 sayılı pasaport kanunu hükümleri doğrultusunda memur personele hizmet pasaportu

ile yeşil pasaport verme ve pasaport süresinin uzatılması işlemleri,

14-657 Sayılı D.M.K.’nun 36. maddesi hükümlerine göre hizmet ve öğrenim intibak işlemleri,

15-Memur Personellerin bilgilerinin SGK’nın “HİTAP” hizmet takip programına aktarılması

işlemleri,

16-657 Sayılı D.M.K.’nun 125.maddesi gereğince disiplin cezalarına ilişkin hükümler,

17-657 Sayılı D.M.K.’nun 102.maddesi gereğince memur personelin yıllık izin işlemleri,

18-657 Sayılı D.M.K.’nun 109.maddesine gereğince Personel Takip Sistemine (SAYSIS)

kaydedilen personele özlük dosyası hazırlanma işlemleri,

19-2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Yönetmeliğine göre Müdürlüğümüze gelen elektronik

ortamda veya dilekçe ile başvuru süresi içerisinde cevap verilmesi,

20-Personeli ilgilendiren konularda Müdürlüğümüze gelen Genelgeleri dağıtımlı olarak tüm

birimlere bildirilmesi, genelgeler doğrultusunda işlemlerin yapılması,

21-Devlet Personel Başkanlığı arşiv hizmetleri yönetmeliğine göre memur personelin özlük ve

sicil dosyalarının arşivlenmesi işlemleri,

22-Personellerin yıllık, ölüm, doğum ve mazeret izinleri ile raporları Personel Takip

Programına (SAYSİS) işlenmesi ve özlük dosyalarında muhafaza edilme işlemleri,

23-657 Sayılı D.M.K.’nun 108.maddesine göre doğum yapan memurların ve askere gidecek

memurların aylıksız izne ayrılması işlemleri,

24-5510 sayılı kanunun 8.maddesine göre memuriyete yeni başlayan veya naklen gelen

memurların Personel Takip Programına (SAYSİS) giriş işlemlerinin yapılması,

25-5510 sayılı kanunun 9.maddesi gereği, görevden ayrılan memurun Hizmet Takip

Programından (HİTAP) çıkış bildirgelerinin düzenlenmesi,

 

2-MEMUR TAHAKKUK ŞUBESİ

 

Kanun, Kararname ,Yönetmelik, Tebliğ vs. mevzuatların verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki

işlemler yürütülmektedir.

1) Memur ve Sözleşmeli personel maaş bordroları ( Kazançlar);

a) Memur ve Sözleşmeli personelin derece- kadro karşılığı aylıkları,

b) Ek gösterge karşılığı aylıklar,

c) Memuriyet hizmeti süresine göre kıdem aylıkları,

d) Taban aylıkları,

e) Yabancı Dil Tazminatı,

f) Eş, çocuk ve doğum yardımı,

g) Yan ödemeler (teminindeki güçlük, iş güçlüğü, iş riski ve mali sorumluluk),

h) Özel Hizmet Tazminatı,

ı) Ek ödemeler,

j) Makam Tazminatları,

k) Emekli Sandığı kesintileri ( Kurum, giriş, artış, yükseliş aidatlarını gelen evraklara bağlı

olarak hazırlar, takip eder ve kendi dışındaki kurum içi ve dışındaki birimlere gönderir),

l) Sosyal Denge Tazminatı,

2- Memur ve Sözleşmeli Maaş Bordroları (Kesintiler );

a) Emekli Sandığı kesintileri kurum, şahıs kesintileri,

b) Gelir ve Damga vergileri,

c) Askerlik ve diğer hizmet borçlanmaları,

d) İcra kesintileri,

e) Kefalet aidatı,

f) Nafaka kesintisi,

g) Lojman kesintisi,

h) Sendika aidatları,

i) Kişi borçları,

j) Hasar bedeli,

k) Dayanışma aidatı kesintileri,

l) Bireysel Emeklilik Kesintisi,

3-Memur ve Sözleşmeli personelin maaş tutarları her ay ilgili banka nezdindeki hesaplara

internet üzerinden gönderilmesi,

4-Maaş bordrolarında kazançları ve kesintilerinin düzenli ve kontrollü bir şekilde hazırlanması,

5-Asgari geçim indirim bordrolarının hazırlanması,

6-Kıdem aylıklarının memurluk hizmetine göre aylık olarak hazırlanması,

7-Emekli olanların sürekli görev yollukları ve çalışan personellerin yurtiçi geçici görev

yollukları tahakkuku yapılarak ilgili müdürlüklere gönderilmesi,

8- Memur ve Sözleşmeli maaş kesinti listelerinin aylık hazırlanıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne

gönderilmesi,

9-Doğum yardımı talep formlarının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl

Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

10-Sendika kesinti listelerini hazırlayıp ilgili sendikaya ve ödemesi yapılmak üzere Mali

Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

11- Çalışan personelin Emeklilik Kurum ve Şahıs kesinti listesini hazırlayıp internet üzerinden

aylık SGK` ya gönderilmesi,

12-4688 Sayılı Kanuna göre her yıl Mayıs ayının 15. Günü Sendika toplantısı tutanağını

hazırlayıp Valiliğe bildirilmesi,

13- Her yıl onaylanan bütçenin mali yılın başlarında ek karşılıkların tahakkukunun hazırlanarak

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

14-Ek karşılıklar yılın ilk aylarında internet üzerinden SGK’nın hesabına tahakkukunun

bildirilmesi,

15-Günlük yazışmaların yapılması ve eksik tahakkukları fark bordroları fazla tahakkuk kişi

borçlarının hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

16-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yıllık bütçesinin hazırlanması,

17-Emekli olan personellerin emekli ikramiyelerinin SGK’nın internet sitesinden her ay takip

edilerek kuruma ödenmek üzere tahakkukunun yapılması,

18-Vefat eden personelin ölüm yardımının hazırlanması,

19-Çalışan personelin her yıl zam ve tazminat cetvelleri hazırlanarak vize işlemlerinin

yapılması,

20- 657 sayılı DMK’na tabi SDS (Sosyal Denge Tazminatı) kapsamında her ay %30 personele,

%55 Birim Müdürlerine, %55 Başkan Yardımcılarına ödeme yapılması,

 

3- İŞÇİ ŞUBESİ

 

1-Belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan işçi personelin özlük işlemleri ile

ilgili atama, Müdürlükler arası yer değişikliği, Toplu İş Sözleşmesi ve asgari ücret tespit

komisyonunun kararlarına göre yevmiyelerinin düzenlenmesi, göreve başlayan ve görevinden

ayrılan personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğüne

bildirilmesi, ayrılan personelin SGK Ankara Sigorta Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu

Altındağ Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesi,

2-Belediyemiz emrinde 4857 sayılı yasaya tabi görev yapmakta iken, emeklilik talebinde

bulunan personelin emekliye sevk onayının alınmasından sonra hizmet cetveli hazırlanması ve

SGK ayrılış bildirgesi düzenlenerek kayıtların kapatılması,

3-Belediyemizden çeşitli nedenlerle ayrılan işçilerin Belediyemiz aleyhinde açtıkları alacak

davalarında, davaların Belediyemiz lehine sonuçlanması için gerekli bilgi ve belgeler tanzim

edilerek ilgili Mahkemeler ile Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi, ayrıca Mahkeme

Müzekkerelerine cevaben ilgili bilgi ve belgelerin toplanması için Müdürlükler arası yazışmalar

yapılarak gelen bilgi ve belgelerin, tahakkuk servisinden çıkartılan bordroların eklenerek ilgili

mahkemelere ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi,

4-Belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışıp da ayrılan personelin, çalıştığı hizmetleri

ile ilgili taleplerinde gerekli cevapların verilmesi,

5-02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları

ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikle Değişiklik

yapılmasına ilişkin Yönetmelik gereğince ihdas edilen sürekli işçi kadrolarının düzenlenmesi

ile ilgili çalışmaların yapılması ve sürekli işçi norm kadro standartları toplamının 635 olarak

belirtilmesi,

6-İşçi personel hakkında İcra Müdürlüklerince istenen bilgi ve belgelerin tanzim edilerek ilgili

İcra Müdürlüklerine gönderilmesi,

7-Belediyemiz emrinde çalışmakta olan işçi personelin almış olduğu sağlık raporları internet

ortamında SGK’ya bildirilerek suretlerinin şahsi dosyalarına kaldırılması,

8-İşçi personel hakkında düzenlenen izin evraklarının doğruluğu tasdiklenerek, personellerin

kullandıkları yıllık izinler, izin defterlerine ve bilgisayar kayıtlarına işlenerek özlük dosyalarına

titizlikle kaldırılmaktadır. İşçi personellerin kalan izinleri çalışmakta oldukları müdürlüklerine

bildirilip, izinlerin Belediyemiz iş ve işlemlerini aksatmamak kaydıyla kullandırılması için

genelge yayımlanması,

 

4-İŞÇİ TAHAKKUK ŞUBESİ

 

1)4857, 5510 sayılı yasalara ve TİS` ye göre İşçi Maaş Bordroları ; (Kazançlar)

a) Gelen puantaj ve yevmiyelere göre maaş hazırlanması,

b) Yemek, bilet, sosyal yardım, yakacak yardımları tahakkukunun hazırlanması,

c) Eş ve çocuk yardımı,

d) Rapor alanlar için hastalık yardımı,

e) 5-10-15-20-25-30. yılını dolduranlara kıdemliliği teşvik primi ödenmesi,

2) İşçi Maaş Bordroları; (kesintiler)

a) SSK şahıs kurum kesintileri,

b) SSK işsizlik şahıs ve kurum kesintileri,

c) Sendika aidatları kesintileri,

d) Kişi borçları,

e) İcra kesintileri,

f) Nafaka kesintileri,

g) Gelir ve Damga vergileri kesintileri,

h) Bireysel Emeklilik kesintisi,

3) Aile-çocuk listelerinin her ay güncellenmesi,

4) Gelen dilekçelere istinaden ölüm ve evlenme yardımlarının takip edilmesi, aybaşı itibariyle

ödenecek ücret bordrolarının hazırlanması,

5) Askerlik borçlanması yapan personelin takibinin yapılması,

6) Ücret ödenecek ay için, kıdemliliği teşvik primi bordrolarının incelenmesi, hak eden

personele ücretin içine konularak maaş içinde ödenmesinin sağlanması,

7) Sendika kesinti listesinin hazırlanıp,. E-mail yoluyla Sendika Genel Merkezine gönderilmesi,

8) İşçi ile işveren arasındaki mahkeme evraklarının, işçi ayrıldığı tarihten 5 yıl öncesi kadar

dönülerek hazırlanması, dosya halinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi,

9) Mahkemeden gelen Bilirkişi raporlarına madde madde itirazlarımızın yazılıp, Hukuk İşleri

Müdürlüğüne bildirilmesi,

10) 2 yılda bir yapılan toplu iş sözleşmeleri uzadığında TİS maaş farklarının düzenlenmesi,

11) Toplu iş sözleşmesi imzalandığında SGK`ya süresi içinde bildirilip, SSK fark primlerinin

internet üzerinden gönderilmesi,

12) Çalışan işçi personele ait geçici görev yolluğunun düzenlenmesi,

13) Emekliye ayrılan personellere kıdem tazminatı, yol tazminatı kullanılmayan yıllık izin

ücretinin, harcırahlarının, kıst ikramiye tutarlarının hesaplaması ve ödeme emrine düzenlenerek

ilgilinin görev yaptığı müdürlüğe gönderilmesi,

14) İstifa eden işçilere kullanılamayan yıllık izin ücreti bordrolarının hazırlanması,

15) Stajyer öğrenci ücretlerinin, gelen puantajlara istinaden hazırlanması,

16) İşçi ve stajyer öğrenci ücretlerinin her ayın 14’ü itibariyle ilgili bankaya mail olarak

gönderilmesi,

17) Kurum dışından gelen dilekçelere cevap verilmesi,

18) Bakanlar Kurulu kararı ile yılda 4 kez açıklanan kamu ikramiyesi tahakkuklarının

düzenlenmesi,

19) Toplu iş sözleşmesine göre Mayıs ve Ekim aylarında ödenmek üzere 2 kez TİS ikramiyesi

tahakkukunun düzenlenmesi,

20) Kişi borçları ve kişi alacaklarına istinaden bordroların düzenlenmesi,

21) Yıl sonlarında ücretsiz izin alan işçilerin kıst ikramiyelerinin hazırlanması,

İşçi ve Memur Maaş tahakkuku ile ilgili yayımlanan Kanun, Kararname vs. mevzuatı takip

edilerek diğer kurumlarla bilgi alışverişinde bulunulur. Konusu ile ilgili danışmanlık hizmeti

veren kurumlardan bilgi alınarak işlemin en sağlıklı şekilde yürütülmesine gayret gösterilir.

Şube içinde personele seminer verilerek bilgilendirilir, bilgiler güncellenmektedir.

 

5-EVRAK BİRİMİ

 

1-Müdürlüğümüze gelen evraklar gelen evrak defterine, giden evrakların da giden evrak

defterine kayıt edilmesi, aynı evrakların ayrıca bilgisayar ortamında da kayıt edildikten sonra

zimmet karşılığı birim içi ilgili birimlere dağıtımının yapılması,

2-Gerektiğinde ilgililerle görüşülmesi ve digital ortamda evrak takibinin yapılması, teyidinin

alınması

 

6-EĞİTİM BİRİMİ

 

1-Belediyemizde görevli personele uygulamalı, teorik ve uzaktan eğitim şeklinde verilen

hizmet içi eğitimlerin “Eğitim Yönetmeliği” kapsamında yapılması,

2-Her yılın sonunda tüm müdürlüklere yazı yazılarak eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,

3-Belirlenen eğitim ihtiyacına göre “Eğitim Planı”nın oluşturulması,

4-Oluşturulan “Eğitim Planı” kapsamında yer alan eğitimlerin verilmesi,

5-Bununla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinin Eğitim Şube tarafından yapılması,

6-Belediyemizde görevli personel ve birinci derece yakınları için çeşitli kurum ve kuruluşlarla

protokoller yapılması ve bu protokolün Belediyemiz web sayfasında yayımlanarak tüm

Müdürlüklere resmi yazı ile duyurulması,

7-Yapılan protokollerin güncellenmesi,

8-Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Faaliyet Raporları, Performans

Göstergeleri, Stratejik Plan çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüze ait iş ve işlemlerin

yapılması,

 

7-STAJ BİRİMİ

 

1-. Belediyemiz web sayfasında staj başvuru duyurusunun yapılarak Belediyemizde 3308 sayılı

Mesleki Eğitim Kanunu’nun 18. ve 25. maddelerine göre staj yaptırılacak öğrenci dilekçelerinin

kabul edilmesi,

2-Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin ücretsiz zorunlu stajlarının ilgili müdürlüklerce

yaptırılmasının sağlanması ( Müracaatlar 2021 yılı itibariyle https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr

adresi üzerinden alınmaktadır),

3-Staj yapması uygun görülen öğrencilere ilişkin Belediye Encümen kararları alınarak,

okullarına bilgi verilmesi ve öğrenci bilgilerinin SAYSİS ortamında girişlerinin yapılması,

Belediyemiz müdürlüklerine dağılımının yapılması ve Müdürlüklerden gelen puantajların işçi

tahakkuk birimine gönderilmesi.

 

8-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 

1-6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda Müdürlüğümüz bünyesinde

kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından eğitim, sağlık ve güvenlik anlamında saha da

dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin raporlanarak yapılması,

2-Sivil Savunma Birimince hazırlanan sivil savunma planı, sabotaj planı, toplanma alanları

levhalarının yapılması,

3-Yapılan bu levhaların AFAD tarafından belirlenen yerlara asılması,

4-Düzenlenen raporların ilgili Kurumlara gönderilmesi