KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon: Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Keçiören sınırları içerisinde ve gerektiğinde Keçiören sınırları dışında eğitici, bilimsel, tarihi ve sanata yönelik her türlü kültürel ve sosyal etkinlikleri organize etmek.

Vizyon: Sosyal Belediyecilik ruhu ile sosyal yardımlaşma ve paylaşım duygularının geliştirildiği, kardeşlik, dostluk duygularının pekiştirildiği, insan haklarına saygılı bir anlayış içinde toplumun her bireyinin değerli olduğunun hissettirildiği, kültürel, sosyal, sportif etkinliklerden herkesin yararlandığı, yaratıcı, gelişmeleri takip eden ve her alanda gelişmeye açık bir anlayış içinde çalışmak.                  

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, İlgili Bakanlıkların kültür ve sosyal işler konusundaki Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.
 2. İlçedeki işsizliği azaltmak, istihdama katkı sağlamak ve işgücü kalitesini artırmak amacıyla; öncelikle ilçede ihtiyaç olan ve kolay öğrenilebilen iş kollarında Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) açmak ve bu kurslardan öncelikle işsizlerin, kadınların ve engellilerin istifade edebilmelerini sağlamak.
 3. İlçemizdeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Eğitime Destek Merkezleri (KEDEM) açmak ve bu eğitim merkezlerinden öncelikle dar gelirli ailelerin çocuklarının, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının, yetim ya da öksüz çocukların, engelli öğrencilerin istifade edebilmelerini sağlamak.
 4. İlçemizde; okuryazarlığı olmayan, eğitim ihtiyacı ve isteği olan, bilgisayar eğitimi almak isteyen, açık ilköğretim veya açık orta öğretim dersleri konularında eğitim desteği almak isteyen kadınlarımıza yönelik olarak Kadın Eğitimine Destek Merkezleri açmak.
 5. Okulların yaz tatili döneminde, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak; eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat alanlarında yaz kursları açmak. Kurs sürecinde ve sonunda gerek il ve ilçe merkezinde gerekse il dışında çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler düzenlemek.
 6. İlçe halkına yönelik olarak; hobi, yabancı dil, bilgisayar, kişisel gelişim, müzik, spor vb. gibi alanlarda kurslar düzenlemek. Kurs sürecinde ve sonunda çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler düzenlemek.
 7. Meslek Edindirme Kurslarının, Eğitime Destek Merkezlerinin, Kadın Eğitimine Destek Merkezlerinin, Spor Okullarının, Yaz Kurslarının ve Halk Kurslarının; her türlü demirbaş, alet edevat ve sarf malzemeleri ile öğretmen, usta öğretici, personel, araç gereç ve eğitim materyali ihtiyacını yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde temin etmek.
 8. Meslek Edindirme Kurslarındaki, Eğitime Destek Merkezlerindeki, Kadın Eğitimine Destek Merkezlerindeki, Spor Okulları ve Yaz Kurslarındaki kursiyerlere ve velilerine rehberlik hizmeti vermek, eğitim sürecinde öğrencilere ve velilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek.
 9. İlçemizdeki eğitim ve öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalışmalarına her türlü eğitim materyali desteğinde bulunmak.
 10. Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yaparak; ilçe halkına, gençliğe ve kadınlara yönelik sohbetler, seminerler, konferanslar, paneller ve sempozyumlar düzenlemek.
 11. Resmi bayramlarda, dini bayramlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda kutlanan ve toplum tarafından da kabul görmüş olan belirli gün ve haftalarda ya da ilçe halkının ihtiyaç duyduğu zaman ve mekânlarda; ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilçe halkının katılımını sağlayacak kutlama, şenlik ve festival gibi program ve etkinlikler yapmak, sergiler ve yarışmalar düzenlemek, uzmanlardan oluşan jüriler oluşturmak, derecelendirmeler yapmak ve teşvik amaçlı ödüller vermek.

      12. Memleketimize ve milletimize mal olmuş; edebiyatçılar, mütefekkirler, sanatçılar,         sinema ve tiyatrocular, halk ozanları, spor adamları gibi milli ve manevi şahsiyetlerle ilgili olarak;  

a. Anma etkinlikleri düzenlemek,

b. Eserlerini belediyemizin kültür yayını olarak yasal çerçevede çoğaltmak,

c. Milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan kitap ve dergi bastırmak, CD veya kısa film hazırlatmak,

d. Kültürel içerikli bu materyallerin; ilçe halkına, kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim ve öğretim kurumlarına, meslek kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, hemşehri derneklerine, yurt dışındaki temsilciliklerimize ve başkanlıkça uygun görülecek diğer yerlere dağıtımının yapılmasını sağlamak.

13.  İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla;

a. Yurt içinde ve yurt dışında, milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan, ülkemizdeki yabancı kültür mirasını yansıtan ve yaşatan, dünya kültür mirası olarak kabul edilen, her türlü tarihi ve kültürel özellikli eser ve mekanları gezip görmek ve kültür alışverişinde bulunmak için geziler ve sosyal etkinlikler düzenlemek.

b. Bu gezi ve sosyal etkinliklere ilçe halkının yanı sıra; kültür bakanlığı temsilcilerinin, il ve ilçe protokolünün, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, belediye personelinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşları ile Başkanlıkça uygun görülen diğer kişi ve kuruluşların katılmalarını sağlamak.

14. İlçe halkının belediyeden sosyal ve kültürel beklentilerini, belediyenin sosyal ve kültürel hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak/yaptırmak.

15. İlçe halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; kültür merkezleri, gençlik merkezleri, tiyatrolar, konservatuarlar, gösteri merkezleri, müzeler, kreşler, anaokulları, aile eğitim merkezleri gibi sosyal tesisler açmak ve bu tesislerde gereken hizmetleri vermek.

16. Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde; yurt içi ve yurt dışındaki kardeş belediyelere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

17. Belediyemizin; ilçe sınırları içerisinde yaşayan hemşehri dernekleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, öğrencilerle, eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kültür ve sanat camiasıyla, gençlerle, çocuk ve kadın örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla sosyal ve kültürel ilişkilerini kuvvetlendirecek projeler, hazırlamak/hazırlatmak. Başkanlık makamının onayıyla bu projeleri uygulamak. Proje sürecinde üniversitelerle ya da sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortak projeler üretmek, ortak çalışma alanları oluşturmak. Projelerin süreç izleme raporlarını hazırlayarak Başkanlık makamına sunmak. Proje sürecinde ya da sonunda çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler ve düzenlemek.

18. Belediyemizin diğer birimleri tarafından; yapılacak olan proje ve etkinliklere; sahne, ses yayın cihazı, protokol çadırı, masa sandalye, uzman personel gibi ekip, ekipman ve malzeme desteği vermek.

19. Toplumda; sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliğin geliştirilmesini hedefleyen, sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliklerin bozulmasını önlemeye yönelik eğitici programlar yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler geliştirmek.

20. Belediyemizin geleneksel hale getirdiği Ramazan Etkinlikleri için sosyal proje ve etkinlik konseptini belirlemek, vaziyet planı ve mimari uygulama projesini hazırlama birimine süresi içerisinde bildirmek. Ramazan etkinlikleriyle ilgili her türlü mal ve hizmet alımı ihalesini gerçekleştirmek. Giderlerini müdürlük bütçesinden karşılamak.

21. İlçe halkını belediyemizin sosyal ve kültürel çalışmaları hakkında bilgilendirmek, ilçe halkını hizmetler ve gelişmelerden haberdar etmek, halkın kültür bilincini artırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe halkının sosyal ve kültürel çalışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla;

a. Belediyenin basın yayın birimiyle koordinasyon halinde temel programlar organize etmek.

b. El ilanı, broşür, kitapçık, CD ve kısa film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaların ilçe kamuoyuna ulaşmasını sağlamak.

c. Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlemek.

d. Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla birlikte proje ve çalışma grupları oluşturmak, bu grupların ihtiyaç duydukları her türlü lojistik desteği vermek.

22. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin uygulamalarındaki olumsuz koşulların giderilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek. İlçe halkından gelen şikâyetleri ve talepleri yerinde incelemek ve şikayetin giderilmesi için ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve sonuçlarını takip etmek.

23. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, İlgili Bakanlıkların yerel yönetimlerin dış ilişkilerine ilişkin Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri; Ülkemizin Dış Politikasıyla uyumlu ve çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

24. Belediyemiz ile ülkemizdeki ve yurt dışındaki diğer belediyeler, kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında kurumsal ve sosyokültürel ilişkiler kurulmasını ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak. Bu kapsamda;

a. İlçemizi ve Belediyemizi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren, belediyemizin vizyonunu geliştirecek, ekonomik ve sosyokültürel ilişkilerimizi geliştirecek, belediye faaliyetlerimizi tanıtabilecek, belediye organlarımızın ve birimlerimizin bilgi ve görgüsünü artıracak yada belediyemizdeki bilgi ve teknoloji birikimini diğer mahalli idarelere aktarabilecek nitelikteki yurt içi ve yurt dışında düzenlenen her türlü fuar, sempozyum, toplantı, seminer, konferans, gezi ve inceleme programlarına belediye organlarının ve belediye birimlerinin katılmasını sağlamak.

b. Kurumsal ilişki kurulan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşları; belediyemizin düzenlediği etkinlikler ile belediye çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek üzere davet etmek.

25. Belediyemizle yurt içi ve yurt dışındaki diğer belediyeler arasında “karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulması; ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanlarında karşılıklı iyi ilişkilerin kurulması; her iki belediyenin imkânlarından birbirlerinin faydalanabilmesi, yerel yönetimler aracılığıyla toplumlar arasında barış ve kardeşliğin geliştirilmesi, az gelişmiş kentlere manevi destek sağlanması” amacıyla;

a. Kardeş belediye ilişkisinin tesis edilmesi konusunda ön görüşmeleri başlatmak ve koordine etmek.

b. Yasal süreci belediyemiz adına takip etmek ve bu konudaki iş ve işlemlerin sekretaryasını mevzuat çerçevesinde yürütmek.

c. Kardeş belediye olunacak kent hakkında detaylı bilgi toplamak ve bu süreçte ihtiyaç duyulan konularda Belediye Başkanı ve Belediye Meclisini bilgilendirmek.

d. Kardeş şehir protokolünün, işbirliği protokolünün ve mutabakat zaptının metinlerini ve tercümelerini ilgili kurum temsilcileriyle birlikte müştereken hazırlamak, bu konudaki meclis kararlarının ve Bakanlık onaylarının alınmasına ve ilgili Bakanlıkların bilgilendirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek.

e. Kardeş Şehir yada Kardeş Belediye uygulamaları, belediyeler arası işbirliği ve mutabakat protokolleri kapsamında karşılıklı olarak yapılacak olan her türlü gezi, inceleme, etkinlik ve toplantılara belediye organlarının ve belediye birimlerinin katılmasını sağlamak,

f. Yurt içi ve yurt dışındaki kardeş belediyelere yönelik olarak düzenlenecek olan sosyal ve kültürel etkinliklerde belediyenin ilgili birimlerine destek olmak.

26. Yurt içinde ya da Uluslararası düzeyde kurulmuş bulunan Mahalli İdare Birliklerine üye olma sürecinde;

a. Belediyemiz adına ön görüşmeleri başlatmak ve koordine etmek.

b. Yasal süreci belediyemiz adına takip etmek ve bu konudaki iş ve işlemlerin sekretaryasını mevzuat çerçevesinde yürütmek.

c. Üye olunacak mahalli idare birliğinin misyonu ve vizyonu ile stratejik amaç ve hedefleri hakkında detaylı bilgi toplamak ve bu süreçte ihtiyaç duyulan konularda Belediye Başkanı ve Belediye Meclisini bilgilendirmek.

d. İlgili Bakanlıklardan izin alma sürecindeki tüm yazışmalar ile her türlü iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yürütmek.

e. Üyeliğin gerçekleşmesinin ardından; üyelik mesuliyeti ve birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri hakkında belediyemizin ilgili tüm birimlerini bilgilendirmek.

f. Birlik organlarında görev alan belediye meclis üyelerimizle koordinasyon halinde olmak.

g. Birlikten ayrılma sürecinde belediyemiz adına yapılması gereken iş ve işlemlerin sekretaryasını mevzuat çerçevesinde yürütmek.

h. Birlikten ayrılışla ilgili olarak belediyedeki ilgili birimleri ve ilgili Bakanlıkları bilgilendirmek.

i. Üye olunacak ya da üye olunan Mahalli İdare Birliklerinin yurt içi yada yurt dışında yapacakları faaliyetlere, ilgili belediye organları ile belediye birimlerinin katılımını sağlamak.

27. Belediyemizin yurt dışında gerçekleştireceği etkinlikler ve ziyaretlerle ilgili olarak;

a. Etkinlik ve ziyaretin gerçekleştirileceği ülkelerdeki Diplomatik Temsilciliklerimizi protokol esaslarına uygun bir şekilde bilgilendirmek, gerektiğinde ziyaret etmek ve istişarelerde bulunmak.

b. Etkinliklerimize, Diplomatik Temsilciliklerimizdeki protokol mensuplarını davet etmek.

28. Belediyemizin yurt içinde gerçekleştireceği Uluslararası etkinliklerle ilgili olarak;

a. Etkinlikle ilgili ülkelerin mahalli idareleri ile ülkemizdeki diplomatik temsilcileri nezdinde gerekli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulunmak.

b. Etkinlikle ilgili ülkelerin ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerindeki protokol mensupları ile, ilgili ülkelerdeki diplomatik temsilcilerimizi etkinliklerimize davet etmek.

29. Avrupa Birliği Müktesebatı çerçevesinde, uyum süreci ve ilerleme raporları da dikkate alınarak;

a. Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak belediye uygulamalarımızda ve prosedürlerimizde yapılaması gereken düzenlemeler konusunda ilgili birimleri bilgilendirmek.

b. Bu konuda toplantılar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar, inceleme ve araştırma gezileri tertip etmek ve bu etkinliklere belediyenin ilgili birimlerinin, belediye organlarının, ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarını sağlamak.

c. Avrupa Birliğine üye ülkelerde, mahalli idarelerle ilgili her türlü toplantı, seminer, sempozyum ve konferansa belediyenin ilgili birimleri ile belediye organlarının katılımını sağlamak.

d. Avrupa Birliği Müktesebatına uygun olarak; belediyemizin vizyonunu gözden geçirmek ve geliştirmek.

e. AB konusunda belediyemizin stratejik hedeflerini oluşturmak ve gerçekleşmeleri takip etmek üzere periyodik olarak gözden geçirme ve ilerleme toplantıları yapmak,

30. Avrupa Birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile AB Fonlarında Bileşen ve Aktör konumundaki kurum ve kuruluşlarla temas kurarak;

a. Hibe desteği alınabilecek projeler hakkında bilgiler toplamak,

b. Proje tasarıları hazırlatmak,

c. Hazırlanan tasarıları belediye üst yönetimine ve ilgili birim yöneticilerine sunmak,

d. Belediyenin ilgili birimlerine rehberlik etmek ve koordinasyon sağlamak,

e. Projelerin uygulama süreçlerinde ilgili birimlere her türlü teknik desteği sunmak.

31. Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin mahalli idareleriyle karşılıklı olarak bilgi ve teknoloji paylaşımı ile proje desteği konularında yapılacak görüşmeleri koordine etmek.

32. Belediyemizce; Avrupa Birliği ilişkileri, Diplomatik Temsilciliklerle ilişkileri, Uluslararası Mahalli İdare Birlikleriyle ilişkileri, yabancı ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla ilişkileri çerçevesinde karşılıklı olarak yapılacak her türlü yazışma ve görüşmelerin yazılı ve sözlü tercümelerini süresi içerisinde yapmak ve yaptırmak.

33. Müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli yapabilmesi amacıyla; yeteri miktarda ve ileri düzeyde yabancı dil bilen personeli istihdam etmek.

34. Belediyemiz tarafından yurt dışına gönderilecek personel ve heyetlerin;

a. Pasaport kontrolü ve vize işlemlerini takip etmek ve süresi içerisinde gerçekleştirmek,

b. Gidiş geliş seyahat biletlerini süresi içerisinde temin etmek,

c. Heyetlere refakat edecek rehber ve tercüman görevlendirmek,

d. Yurt dışında görevli olan personelin karşılaşacağı sorunlarla ilgilenmek.

e. Yasal harcırah, yol ve konaklama giderlerini Müdürlük bütçesinden karşılamak.

35. İlçemizi ve Belediyemizi tanıtmak üzere;

a. Ulusal ve Uluslararası etkinliklerde,

b. Diğer mahalli idare birimlerince düzenlenen festival ve etkinliklerde, Belediyenin diğer birimlerini de koordine ederek stantlar açmak.

36. Ülkemizle tarihsel bağları bulunan ülkelerdeki milli ve manevi mirasımızı ilgilendiren konularda;

a. Tarihi önemi olan özel günlerde, ilgili ülkeleri yada ilgili ülkelerin ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerini ziyaret etmek.

37. Müdürlüğün görev alanına giren konularda, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Belediyemizin misafiri durumunda olan kişi ve heyetlerin;

a. Protokol kuralları çerçevesinde karşılanmasını,

b. Kendilerine refakat edilmesini, rehberlik ve tercümanlık hizmeti sunulmasını, araç temin edilmesini,

c. Statülerine uygun bir şekilde konaklamalarını ve ağırlanmalarını,

d. Mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Protokol mensupları ve misafir heyetlere ülkemizin kültürünü yansıtan hediyeler takdim edilmesini,

e. Protokol mensuplarının diplomatik usullere göre uğurlanmalarını, sağlamak.

38. “Belediye Bünyesindeki Bütün Müdürlüklerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

AÇILIŞ VE KONSERLER

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü belediyemiz tarafından düzenlenen açılış, temel atma gibi etkinliklerde diğer müdürlükler ile ortaklaşa çalışmalar yapmak.
 2. Müdürlüğümüz vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirli günlerde konserler düzenlemek. ( Konserlerimiz tamamen halka açık ve ücretsizdir.)

ŞENLİK VE FESTİVALLER

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gençlik Haftası, Sünnet Şöleni, Geleneksel Yıl Sonu Şenlikleri gibi etkinlikler düzenleyerek hemşehrilerimiz arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmek.

ÖNEMLİ GÜN VE HAFTA KUTLAMALARI

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü belirli gün ve haftalarda anma ve kutlama programları düzenlemektedir. Anneler günü, Babalar Günü, Dünya Kadınlar Günü, Nevruz, Aşure Günü, Mevlana’yı Anma Haftası, İstiklal Marşı’nın Kabulü, Çanakkale Zaferi Haftası gibi anlam ve önem taşıyan günlerde düzenlediği etkinliklerle belediye ve vatandaş birlikteliğine zemin hazırlamak.

FOTOĞRAF VE EL SANATLARI SERGİLERİ

1. Kimi zaman fotoğraflardan kimi zaman da el sanatları ürünlerinden oluşan sergiler         düzenlenmek. (Özellikle KEÇMEK kursiyerlerinin ürünlerinden oluşan yılsonu sergileri geleneksel hale gelmiştir.)

TİYATRO

1. Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetişkin ve çocuk oyunları sahnelemek,  eğitim öğretim dönemi boyunca anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak hafta içi ve hafta sonları tiyatro oyunları sergilenmek.

2. Yetişkinler için de tiyatro sahnelenmekte, oyunlarımız ilgiyle izlenmektedir.

PANEL-SOHBET-KONFERANS-SEMPOZYUMLAR

1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ülkemizin gündem ve gereklerine uygun gördüğü konularda paneller, sempozyumlar, sohbet programları, şiir geceleri, edebiyat günleri ve konferanslar düzenlemek.

 

YARIŞMA VE TURNUVALAR

1. Özellikle çocuklar ve gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği çeşitli yarışma ve turnuvalar düzenlenmektedir. Satranç, mangala, şiir okuma, Kuran-ı Kerim okuma yarışmaları ilgiyle takip edilmek.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

1. Ramazan ayı boyunca geleneksel ramazan eğlenceleri ve mahalle iftarları düzenlenmektedir. Hemşehri Dernekleri ile ortaklaşa düzenlenen Hemşehri geceleri ramazan ruhuna ayrı renk katmak.

KÜLTÜREL ŞEHİR GEZİLERİ

1. Çeşitli illerimize düzenlenen kültürel gezilere vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermektedir. Kura çekilerek belirlenen katılımcılar gidilen şehirlerde rehberler eşliğinde gezdirilmekte ve kültür alışverişine katkıda bulunulmak.

TEKNİK DESTEKLER

1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü vatandaşlarımızın cenaze, taziye, asker uğurlama vb. etkinliklerinde sandalye, masa, çadır vb. lojistik desteklerde bulunmak, ayrıca sergiler için okullara şövale desteği vermek.

2. Günün gereklerine göre bayrak ve kitap dağıtımı gerçekleştirilmek.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ YAYINLARI

1. Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü uygun görülen yayınları temin etmek ya da bastırmak sureti ile kitap ve dergi alımı, basımı ve dağıtımı yapmak.

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER

KEDEM

KEÇMEK

Çocuk Eğitim Merkezi

Emekliler Platformu

Aile Terapi Merkezi

Dış İlişkiler Birimi

Estergon Türk Kültür Merkezi Etnografya Müzesi

Gülistan Konağı

Millet Kıraathanesi

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi

Osmanlı Spor ve Kültür Merkezi

Gül Kreş Adası Gündüz Bakımevi

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Keçiören Belediye Konservatuvarı

 

BİRİMLER DETAYLI BİLGİ

NECİP FAZIL KISAKÜREK TİYATRO SALONU

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 1994 yılında Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Ensar KILIÇ`ın sanat yönetmenliğinde kurularak perdelerini açtı. Aynı yıl içinde deneyimli sanatçılarımızın katkıları ile eğitim alan gençlerden, başarılı olanları da kadrosuna dâhil eden tiyatromuz, her yıl 3 oyunla seyircisinin karşısına çıktı. Ekim ayında başlayan ve Haziran ayında sezonu kapatan tiyatromuz hafta içi Çevre Çiçekleri için ve  hafta sonları çocuk ve gençlere yönelik oyunları sezon boyunca sergilemektedir. Tiyatro salonumuz 320 kişi kapasitelidir. Erkek ve kadın kulisleri bulunmaktadır. Salonumuzun ses ve ışık sistemleri yenilenmiştir. Sine vizyon sistemi bulunmaktadır. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu okullar, sivil toplum kuruluşları ve derneklere kiralanabilmektedir.

SALON KİRALAMA SÜRECİ

Salonun kiralanması için Keçiören Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurulması ve dilekçenin kabulü,

Keçiören Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nden tahakkuk yapılıp, Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne salon ücretinin ödenmesi,

Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenen ücret dekontunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne  götürülüp kiralama sözleşmesinin yapılması gerekmektedir.

Adres: Güçlükaya Mahallesi Çağla Sokağı No:2/B Keçiören Belediyesi Sosyal Hizmet Kampüsü

Tel: 0312 361 12 69

GÜL KREŞ ADASI GÜNDÜZ BAKIMEVİ

3-4 Yaş grubu çocuklarımızın; zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişimlerinin destekleyen eğitim vermeyi, evlerindeki sıcaklık ve güven duygusunu kreşimizde de yaşamalarını ve her şeyden önemlisi mutlu olmalarını hedefliyoruz.

Gündüz Bakımevi 60 çocuk kapasiteli olup, iki ayrı birimden oluşmaktadır. Her birim kendi bünyesinde 2 sınıf, uyku odası, 2 wc (kız-erkek), boya çalışma alanı, oyun alanı, ilgi alanı, tv izleme alanı ve yemek alanından oluşmaktadır.

Çocuklarımıza sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi aperatifi olmak üzere üç öğün yemek verilmektedir.

Eğitim programları çocuklarımızın yaş gruplarına göre düzenlenmektedir. Yine çocuklarımızın yaş gruplarına uygun olarak; İngilizce, drama, jimnastik, değerler eğitimi, satranç, mangala gibi aktiviteler yer almaktadır.

Adres: Hasköy Mahallesi Kaleköy Sokak (Çeşni Konağı Yanı) Keçiören/ANKARA

Tel: 0312 360 8106

KEÇİÖREN BELEDİYE KONSERVATUVARI

Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde bulunan Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Müziğini seven ve ona gönül veren tüm hemşehrilerimiz için hizmet vermektedir. Kültür merkezi içerisinde bulunan 6 derslikte çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediye Konservatuarı’nda koro çalışmaları, enstrüman ve halk dansları kursları düzenlenmektedir.

SOSYAL ETKİNLİK KURSLARI

Türk Halk Müziği Korosu (17-50 yaş aralığında bulunan hemşehrilerimiz başvurabilir.)

Türk Sanat Müziği Korosu  (17-50 yaş aralığında bulunan hemşehrilerimiz başvurabilir.)

Tasavvuf Müziği Korosu  (17-50 yaş aralığında bulunan hemşehrilerimiz başvurabilir.)

Çocuk Korosu  (7-13 yaş aralığında bulunan hemşehrilerimiz başvurabilir.)

 

ENSTRÜMAN KURSLARI

Bağlama  (7-50 yaş aralığında bulunan hemşehrilerimiz başvurabilir.)

Gitar  (9-40 yaş aralığında bulunan hemşehrilerimiz başvurabilir.)

Ney  (10-50 yaş aralığında bulunan hemşehrilerimiz başvurabilir.)

Ud  (15-50 yaş aralığında bulunan hemşehrilerimiz başvurabilir.)

Keman  (8-40 yaş aralığında bulunan hemşehrilerimiz başvurabilir.)

HALK DANSLARI KURSU

Minikler  (7-12 yaş aralığında bulunan hemşehrilerimiz başvurabilir.)

Yıldızlar  (12-16 yaş aralığında bulunan hemşehrilerimiz başvurabilir.)

Gençler  (16-25 yaş aralığında bulunan hemşehrilerimiz başvurabilir.)

Büyükler  (25-40 yaş aralığında bulunan hemşehrilerimiz başvurabilir.)

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu (Keçiören Belediye Konservatuarı’nda ya da Yunus Emre Kültür Merkezi danışmadan alınabilir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Adres Doğrulama İçin Ödenmiş Bir Faturanın Fotokopisi

 

Tüm kurs ve eğitimlerimiz ücretsizdir.

 

ÇALIŞMA GÜN ve SAATLERİ

Cumartesi-Pazar: 10:00-18:00

Adres: Emrah Mahallesi Basın Caddesi No:182

Tel: 0312 3262242/3525444

KEÇİÖREN BELEDİYESİ FATİH KÜTÜPHANESİ

            Kütüphaneler insanoğlunun sınırsız öğrenme isteğine ve bilgi edinmek tutkusuna cevap olarak çok eski çağlardan beri mevcuttur ve zamana göre gelişim gösterirler.  Kütüphane raflarındaki kitaplar kişinin hayal kurma ve okuma isteğini kamçılar. Geçmişini, bugününü ve geleceğini kitapların sayfalarında yaşar insan. Kütüphanenin sessiz ve huzurlu ortamı her yaştan insana okuma ve öğrenme sevgisi aşılar. Çocukların kütüphaneyi gezerken duydukları heyecan, okumanın fıtrattan gelen bir istek olduğunu gösterir bize. Yaşlıların da yine kitaplara ve okumaya olan sevgileri öğrenme aşkının sonunun olmadığını gösterir.

            Bir kütüphanenin rafından kitap seçmek çok zevklidir. Raf sıraları konularına göre bölümlere ayrılmıştır. Biyografi, tarih, edebiyat, kişisel gelişim, siyaset vs. gibi. Yine de kütüphane görevlileri kitap bulmada yardıma hazırdırlar. Romanlar da yazarın soyadının baş harfine göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Ayrıca öğrencilerin ödevleri için yaptıkları araştırmalar da genç nesilleri kitap ve kütüphane zevkine alıştırmaktadır.

            İşte bu gibi amaçlara hizmet etmek için açılan kütüphanelerden birisi de 1997 yılından beri varlığını sürdüren Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Fatih Kütüphanesi’dir. Şu sıralar 11.200 civarında üyesi olan ve her geçen gün üye sayısı artan bir mekândır.  Haftanın 7 günü çok rağbet edilen ve okumanın mutluluğunu keşfetmelerine imkân sağlayan bir hizmet alanıdır.

            Üç katlı bir yapıya sahip olan kütüphanemiz oldukça merkezi bir noktada bulunduğundan Keçiören’in her bölgesinden ziyarete gelmek isteyen okurlara kolaylık sağlamaktadır. Kitaplar türüne göre ayrılmakta, sonra yazarın soyadı- adı ve kitabın basım yılı- tarihi vs. ye göre kaydedilmektedir. Birden fazla olan kitaplar depoda muhafaza edilip gerekli kurumlara ihtiyaç halinde verilmektedir. Böylece çok eski aynı zamanda kaliteli kitapların adeta yaşatılmasına çalışılmaktadır. Hiç kullanılmayacak kadar eski ve ihtiyaca cevap vermeyen kitaplar da geri dönüşüme kazandırılmaktadır.

            Giriş katta yerli- yabancı romanlar, yerli- yabancı çocuk kitapları, şiir, siyaset, edebiyat, tarih, felsefe vs. rafları mevcuttur. Orta katta yaklaşık 150 çeşit ansiklopedi ve üçüncü katta ise LGS-YKS-AYT-TYT-KPSS-ALES vs. kitapları yer almaktadır. Orta ve üst  katlarda okuma salonları, ders çalışma masaları bulunmaktadır.  Kütüphaneye giriş yaparken günlük doldurulup imzalanan çizelgeden, ziyaretçi sayısı tespit edilip yaş ve öğrenim durumlarına göre istatistik tablosu çıkarılmaktadır. Buna göre ortalama hafta içi: 90, hafta sonu: 150 rakamları elde edilmektedir. Üyelerin günlük aldığı kitap sayısı  ortalama 100’ ü bulmaktadır. Dijital ortamda yaptığımız günlük kitap alışı ve verişi çizelgemizden;  en çok hangi kitaplar okunmaktadır, en fazla hangi üyemiz kitap okumaktadır, en yoğun kitap alış- verişi hangi günlerde olmuştur gibi veriler elde edebilmekteyiz.

ÜYELİK İÇİN GEREKENLER

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

18 yaşından küçük olanların velisinin izin belgesi

1 adet vesikalık fotoğraf.

 KULLANIM KURALLARI

Kitap ödünç alma süresi her üye için 15 gündür. Bu süre ancak bir defaya mahsus uzatılabilir.

Üyeler tek seferde en fazla 3 kitap alabilirler.

Kitaplar teslim edilirken ayrı ayrı getirilmemelidir.

Bir yıl içerisinde 2 defa kitap teslim süresini geçirenlerin kitap alma hakkı dondurulacaktır. İki ay getirmeyenlerin üyelikleri ise iptal edilecektir.

Üye kartı olmadan kitap alışverişi veya uzatma işlemleri kesinlikle yapılamamaktadır.

18 yaşından küçük olanların üye olurken velileri ile birlikte gelmeleri zorunludur.

Kütüphane içerisinde belirtilmiş olan diğer kurallara da uyulması gerekmektedir.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Her Gün : 08:00 - 24:00

Adres: Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi 110/A Keçiören/ANKARA

Tel: (0312) 361 22 04

 

NEŞET ERTAŞ SANAT ve GÖSTERİ MERKEZİ

Ankara ve Keçiören’in kültürel kalkınmasına büyük hizmetler sunacağına inandığımız ve merhum ozanımız Neşet Ertaş‘ın adını taşıyan tesisimizde; 7600 metre kare kapalı kullanım alanı, 500 araç kapasiteli açık otopark ve oyun gruplarının bulunduğu bir açık hava parkı bulunmaktadır. Çeşitli kültürel etkinliklere uygun, çok amaçlı toplantı salonumuz 800 kişiliktir. Gösteri Merkezimizde sempozyumlar, paneller, konferanslar düzenlenebilmekte, konserler verilebilmekte, halk ve tiyatro oyunları oynanabilmekte, resim ve fotoğraf sergileri düzenlenebilmektedir.

Sanata duyarlı bütün dostlarımızın buluşma noktası olmasını dilediğimiz Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nin kapısı ilgili herkese açıktır.

SALON KİRALAMA SÜRECİ

Salonun kiralanması için Keçiören Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurulması ve dilekçenin kabulü,

Keçiören Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nden tahakkuk yapılıp, Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne salon ücretinin ödenmesi,

Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenen ücret dekontunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne  götürülüp kiralama sözleşmesinin yapılması gerekmektedir.

Adres: Kuşcağız Mahallesi Gün Sazak Caddesi No:163

ESTERGON TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Estergon Türk Kültür Merkezi, 29 Mayıs 2005 tarihinde hizmete açılmıştır. Türk tarihinde önemli bir yeri olan ve Tuna nehri kıyısında bulunan tarihî Estergon Kalesi’nden ismini alan merkezimiz, Etnografya Müzesi ve Asya Bahçeleriyle Türk tarihinin ve kültürünün yaşatıldığı bir mekân olarak inşa edilmiştir. Kültür merkezindeki dükkân katı, Estergon Restorant Türk Mutfağı,  seyir terası ve kümbetle bütünleşen, muhteşem bir eser olarak Ankaralılara hizmet vermektedir.

Kültür merkezinde geleneksel Türk sanatının, bütün motiflerine yer verilmiştir. Ayrıca evrensel dünya sanatının incelikleri de merkezimizde uygulanma alanı bulmuştur.

Estergon Türk Kültür Merkezi, Alanya Kalesi’ndeki Kızıl Kule’nin sekizgen olan gövdesi örnek alınarak yapılmıştır. Sekizgen sütunlar Selçuklu sultanlarının saç örgülerinden esinlenilerek süslenmiştir.

Estergon Restorant Türk Mutfağı katımızda geniş seyir imkânı sağlayan pencerelerin arasında oluşan kısa sütunlar da yine aynı saç örgüsü ile süslenmiştir. Bu sütunların alt bitim yerlerine ise kuş yuvaları yerleştirilmiştir. Geleneksel Türk-İslam mimarisinde camii, medrese, külliye ve hanlarda bu tür kuş yuvalarına rastlamak mümkündür.

Estergon Türk Kültür Merkezi`nin girişi (Taç Kapısı)  Selçuklular Döneminde yapımına başlanan ve 1251 yılında tamamlanmış olan Karatay Medresesi`nin giriş kapısı örnek alınarak inşa edilmiştir. “Taç Kapı” tamamen mermerdir ve el işçiliğinin en güzel örneklerini yansıtmaktadır. Ayrıca giriş bölümünde Sivas-Divriği Camii ve Şifahanesinin bünyesinde yer alan motiflerinden de yer yer yararlanılmıştır.

Görkemli ve zarif işçiliği ile göz kamaştıran Taç Kapı’dan girenleri Özbekistan’ın Hıva şehrindeki İsfendiyar Han’ın yazlık sarayının giriş kapısı bire bir örnek alınarak yapılan görkemli kapı karşılamaktadır. Giriş katında on dört dükkândan oluşan arasta yer almaktadır. Dükkânların kapıları Mahmut Bey Camii ve Kastamonu’da bulunan İbn-i Neccer Camii kapıları birebir örnek alınarak yapılmıştır. Ayrıca Semerkant, Buhara, Hıva ve Merv’de bulunan bin yıllık kapıların motifleri, Kastamonu El Sanatları Müdürlüğünün himayesinde dünyaca ünlü Kastamonulu ustaların el emeği ve alın teriyle gerçekleştirilmiştir. Bu kapıların hepsi birer sanat şaheseridir. Bu dükkânlardan altın, gümüş, ipek, antika gibi değişik el sanatlarını yansıtan eşyaları almanın keyfi ve mutluluğu yaşanmaktadır.

Çarşı katının koridorlarını gezerken ayaklarımızın altında uzanan, Özbekistan’ın Hıva şehrinden esinlenerek yapılan Hıva’nın dünyaca ünlü mavi beyaz çinilerinin mozaik tekniği ile yapılmış mermer el işçiliği sizleri beklemektedir. Yine arastada gözlerimizi kamaştıran Orta Asya’ya özgü Buhara-Hıva sütunları sizleri tarihin derinliklerine götürecektir. Bu sütunların orijinalleri Hıva Han Sarayı Müzesi`nde teşhir edilmektedir.

Dükkânların olduğu katta bir şadırvan yer almaktadır. Bu şadırvan Topkapı Sarayının Revan ve Bağdat Köşkünün arasında bulunan şadırvanın birebir benzeridir. Marmara Bölgesi’nden blok hâlinde getirtilerek yapımı gerçekleştirilmiştir.

Müze katının bedesten boşluğuna bakan “Rumi” desenli kafes pencereler kültür merkezine doyumsuz bir mistik hava katmaktadır. Türklere has bir sanat olan minyatür sanatının dünyada duvar üzerine ilk uygulaması Estergon Türk Kültür Merkezi`nde gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti Döneminde yaşanan olaylardan esinlenilerek (av sahnesi, sünnet şöleni ve aşk sahnesi) günlük hayattan betimlemeler sizleri tarihin derinliklerine götürecek ve Osmanlıdan sizlere seslenecektir. Yine İznik çinilerinin olağanüstü güzellikleriyle Osmanlı Döneminde deniz altındaki yaşamı canlandıran panoramik görüntü sizleri büyüleyecektir. Başınızı yukarıya doğru kaldırdığınızda sizi otuz iki kenarlı pervari kubbe tebessümle karşılayacaktır. Rumi desenlerden ve altın varaklardan oluşan görkemli bir kubbe sizleri tarihin derinliklerinden selamlayacaktır. Gözlerinizi biraz aşağı kaydırdığınızda Rumi desenlerle süslenmiş tifani tekniğiyle yapılmış beş kenarlı “vitray” pencereler gözlerinizi kamaştıracaktır.

Müze katının çıkış ve inişlerinde elleriniz kristal korkuluklarla buluşarak ve ayaklarınız merdiven alınlıklarında “Kütahya Çini” desenleriyle süslü merdivenlerden müzeye çıkacak ve gezi sonucunda aynı motiflerle süslü merdivenlerden arasata inerek doyumsuz bir gün yaşayacaksınız. Bu basamaklar kristal Dolmabahçe Sarayının Muayede Salonunun üst katlara çıkan merdivenleri örnek alınarak yapılmıştır.

Estergon Restorant Türk Mutfağı katında pencereler özellikle panoramik seyir sağlamak amacıyla alabildiğine geniş yapılmıştır. Buradan Ankara’yı seyretme imkânını elde edeceksiniz.

Estergon Restorant Türk Mutfağı katının en büyük özelliği oturma mekânlarının ve değişik kompozisyonda dekore edilmiş olmasıdır. Yerden 40 cm kaldırılarak oluşturulan platformda oturmanın keyfini yaşayacaksınız.

Estergon Restorant Türk Mutfağı’nın hemen girişinde yer alan ve Anadolu’da “yük dolabı” olarak bilinen millî şöminedeki dolap heybetli görünümüyle göz doldururken, odun ateşinde pişen “Türk kahvesi” içmenin keyfini yaşayacaksınız.

Estergon Restorant Türk Mutfağının üzerinde bin metre kare açık seyir terası sizlere doyumsuz bir Ankara manzarası sunacaktır. Aynı zamanda seyir terasının ortasında yer alan ve gökyüzüne doğru yükselen iki katlı “kümbet” sizleri karşılayacak ve geleneksel Selçuklu mimarisi ile tanıştıracaktır.

Orta Çağ Türk-İslam sanatının en önemli özellikleri kümbetlerde kullanılmıştır. Orta Asya ve İran’da tuğlanın sırlı çinilerle karma dekoratif işlenişiyle oluşan bu eserler, Anadolu’da biraz daha mütevazı taş yapılara dönüşmüştür.

Kümbetler genellikle kare plan üzerine çeşitli silindirik, sekizgen gibi plan kesitleri gösteren, içten kubbeli dıştan piramidal külah çatılı, çift katlı olarak inşa edilmiştir.

Uzaktan bakıldığında kümbetler, Türklerin hayatında önemli bir yere sahip olan geleneksel Türk çadırlarına benzetilmiştir.

Selçuklu Türkleri türbeleri genellikle; silindirik, kare ve çokgen şekillerde planlamış ve yapmışlardır. Sekizgen türbe örneklerine Anadolu’nun her yerinde rastlamak mümkündür.

Geleneksel ve millî kümbet mimarisi, Estergon Türk Kültür Merkezinin Estergon Restorant Türk Mutfağı katının yapımında da esin kaynağı olmuştur. İç tezniyatında ise yine Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait motifler kullanılmıştır. Bu renk armonisine, camın ışıltılı renkliliği, rumi, art noveau (yeni sanat) dönemi tifani tekniği vitraylar eşlik ederken, Ankara’yı farklı bir mekândan seyretmenin imkânını elde edeceksiniz.

ZİYARET SAATLERİ: 09:00-23:00

Adres: Güçlükaya Mahallesi Fatih Caddesi Bülbüller Sokağı

Tel: 0312 358 73 75-358 73 74

YUNUS EMRE KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi sevgiyi ve bilgiyi paylaşmak için buluştuğumuz tesislerimizden biridir. Tiyatro salonları, konferans salonu, düğün salonu, kütüphane, KEÇMEK  kurs merkezi,

Keçiören Belediye Konservatuvarı, spor kompleksi, Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi ve ÇEM Çocuk Eğitim Merkezi gibi birimlerimiz ile hizmetinize sunduğumuz tesisimizde birçok sosyal ve kültürel etkinliğe katılabilirsiniz.

Her yaştan Keçiörenli için buluşma noktası olan Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’ne tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.

 

 

CEMİL MERİÇ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

Kültür merkezimizde ilçemizin en büyük kütüphanesi olan Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi öğrencilere ve tüm vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi

09:00-22:00

Kütüphane Pazar günleri kapalıdır.

KÜTÜPHANE İLETİŞİM NUMARASI

0312 3528181

SALON KİRALAMA SÜRECİ

Salonun kiralanması için Keçiören Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurulması ve dilekçenin kabulü,

Keçiören Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nden tahakkuk yapılıp, Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne salon ücretinin ödenmesi,

Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenen ücret dekontunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne  götürülüp kiralama sözleşmesinin yapılması gerekmektedir.

ÇALIŞMA GÜNLERİ ve SAATLERİ

08:00-23:00

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi haftanın tüm günleri açıktır.

Adres: Emrah Mah. Basın Cad. No:182 İncirli

Tel: 0312 352 54 44

OSMANLI SPOR VE KÜLTÜR MERKEZİ

19.11.2007 tarihinde açılmış olup 12.12.2007 tarihinde faaliyete başlamıştır. Osmanlı Spor ve Kültür Merkezi spor bölümü sadece kadınlara hizmet vermektedir. Spor bölümünde; pilates, zumba, aerobik ve halk oyunları kursları düzenlenmektedir.

Osmanlı Spor ve Kültür Merkezi’nde seminerler, kültürel gezi ve organizasyonlar da düzenlenmektedir.

Tesis içinde herkesin kullanımına açık bir kütüphane ve internet salonu da bulunmaktadır.

Osmanlı Spor ve Kültür Merkezi üyelik sistemi ile çalışmaktadır. Üyelerimiz kütüphane ve internet hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır.  İnternet salonumuzu kullanan çocuklar ve gençler derslerinde kullanmak üzere ücretsiz siyah beyaz çıktı alabilmektedir.

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus kağıdı fotokopisi

2 adet fotoğraf

Açık adres yazılı fatura

ÇALIŞMA GÜN ve SAATLERİ

Hafta İçi: 08:00-17:00

Cumartesi: 09:30-13:00

Pazar günleri ve resmi tatillerde tesisimiz kapalıdır.

Adres: İncirli Mahallesi Refik Saydam Caddesi 97. Sokak No:6 (Osmanlı Parkı İçi) Keçiören/Ankara

Tel: 0312 321 85 90

GÜLİSTAN KONAĞI

Keçiören Belediyesi tarafından restore ettirilen tarihi Gülistan Konağı 5 yıldır sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

1977 yılında tescil ettirilen 3 katlı ahşap bina prestij çalışmalarında usta hocaları buluşturuyor. Atölye çalışmaları yapılan merkezde alanında uzman hocalar Tezhip, Hat, Minyatür, Seramik, Ahşap Oymacılık, Alüminyum Rölyef, Ahşap ve Kağıt Rölyef, Mozaik, Gubari Hat, Islak Keçe, Takı Tasarımı, Ebru, Kaatı, Taş Bebek yapımı gibi sanat dallarında eşsiz eserler ortaya çıkarıyorlar.Yurt içi ve yurt dışından da ziyaretçilerin geldiği konakta toplamda 15 branşta eserler veriliyor.

Keçiören Belediyesi`nin 1 yıllık restorasyon sürecinin ardından hizmete açtığı ve workshop olarak kullanılan Gülistan Konağı, 8 oda ve 1 toplantı salonuyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Gülistan Konağı`nda belli bir konsept dahilinde çalışan ustalarımız şu ana kadar ``Selçuklu``, ``Saray Hazineleri`` ve ``Renkler`` teması başta olmak üzere çok çeşitli eserlere imza atarak sanatın sunduğu zenginlik ve çeşitliliği sanatseverlerle buluşturuyor.

Adres: Pınarbaşı Mahallesi Ark Sokağı No:25

Tel: 0312 378 05 42

 

KEÇİÖREN BELEDİYESİ ETNOGRAFYA MÜZESİ

Müzemiz, Keçiören Belediyesi bünyesinde bulunan Estergon Türk Kültür Merkezi’nin 1. Katında Keçiören Belediyesi Etnografya Müzesi ismiyle hizmet vermektedir. Etnografya müzemiz 2005 yılında Estergon Türk Kültür Merkezi’nin faaliyete başlaması ile hizmete açılmıştır.

Müzemizde Selçuklu Dönemi ve Geç Osmanlı Dönemine ait eserler bulunmaktadır. (17.-18. Yüzyıllar) Bu eserler Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden toplanarak (Ankara, Amasya, Tokat, Gaziantep, İzmir, K. Maraş, Konya, Ödemiş, Tire, Aydın) müzemize getirilmiştir.

Müze içerisinde 1109 adet eser bulunmaktadır. Eserlerin bir kısmı 10 adet büyük camekânlı bölümlerde seremoni-sunum şeklinde sergilenmektedir. (Kına Gecesi Seremonisi, Sünnet Odası, Türk Hamamı, Kahve Kültürü, Selamlık, Türk Mutfağı, Oturma Odası, Günlük Oda, Bakırcı Odası, Çeyiz Odası)  Diğer eserler ise vitrinler ve küçük özel bölmelerde sergilenmektedir.

2011 yılında K.K.T.C Güzelyurt Belediyesi’nin katkıları ile Kıbrıs kültürünü anlatan büyük camekân bölüm ve yine Kazakistan Büyükelçiliği ile Keçiören Belediyesi’nin katkıları ile 2012 yılında “Tusau Kesu” törenini anlatan Kazak Çadırı da büyük camekân şeklinde müzemize eklenmiştir.

Müzemiz oval, geniş bir alanda tasarlanmış olup sergi salonu Estergon Türk Kültür Merkezi’nin birinci katındadır. Bahçe teşhiri bulunmamaktadır. Müzemiz açılış tarihinden bu yana tüm vatandaşlarımızın rahatça ziyaret edebilmesi için 09.00-23.00 saatleri arasında açık ve ücretsizdir.

Adres: Güçlükaya Mah. Fatih Cad. Estergon Türk Kültür Merkezi 1. Katı  Keçiören/ANKARA

Tel: 0312 361 24 24--0312 361 28 28

MİLLET KIRAATHANESİ

Hızla akan zaman içerisinde bitmek bilmeyen işlerimizin peşinden koşarken, durup dinleneceğimiz bir mola yeri olarak Millet Kıraathanesi’ni siz değerli Keçiörenlilerin ve yolu Keçiören’den geçenlerin hizmetine sunmuş bulunmaktayız.

Kültürel ve sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok ilke imza atan Keçiören Belediyesi,  Millet Kıraathanesi ile sosyal alanda büyük bir boşluğu doldurmuş bulunmaktadır.

Belediyemiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi sokağın kötülüklerinden ve kötü alışkanlıklarından koruyacak alternatif yapılara bir yenisini daha ekleyerek bu alandaki öncülüğünü bir adım ileri götürmüştür.

Güçlükaya Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde açılan Millet Kıraathanesi her yaş gurubuna hizmet  veren yapısı ile halkımızın büyük beğeni ve takdirini kazanmıştır.

Millet Kıraathanesi’nde çay, poğaça, bilgisayar, internet  (wi-fi), günlük ulusal gazeteler, mini kütüphane, ders çalışma salonu gibi hizmetlerimiz ücretsiz olarak halkımızın kullanımına sunulmaktadır.

Millet Kıraathanesi’nde bireysel çalışma masaları bulunmaktadır. Okula giden çocuklarımız günlük ödevlerini yaparken, sınavlara hazırlanan gençlerimiz de sessiz bir ortamda çalışma imkânına kavuşmuşlardır. Günlük ulusal gazeteleri takip eden vatandaşlarımız aynı zamanda mini kütüphanemizden de faydalanabilmektedir.

Millet Kıraathanesi haftanın 7 günü 09:00-24:00 saatleri arasında açıktır.

Adres: Güçlükaya Mahallesi Fatih Caddesi Belediye Dükkânları No: 110

Tel: 03123591073

 

 

ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ

 1. Çocuğa verilen hizmetin en değerli yatırım olduğu inancıyla; kültürün, sanatın ve psiko sosyal desteğin en verimli şekilde sağlanması için kurulan merkezde, farklı atölyeler ve sosyal hizmet odaklı faaliyetler yürütülmek.
 2. Çocuklara yönelik temel hizmetlerin, eşitsizlikleri azaltacak şekilde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlamak.
 3. Çocukları olumsuz alışkanlıklar edinmelerinden uzak tutarak, olumlu alışkanlıklar kazandırmak, sosyal ve kültürel gelişimlerini olumlu yönde desteklemek, istismar edilmelerini ve kötü alışkanlıklara sürüklenmelerini önlemek amacıyla koruyucu önleyici hizmet sunulmak.
 4. Çocuk Eğitim Merkezi; Keçiören ilçesinde ikamet eden 3.5-16 yaş aralığında olan çocukların bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetler gerçekleştirerek sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesi ve aile, toplum etkileşimlerine pozitif katkı sağlanmasını amaçlamak.
 5. Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi, 3.5-16 yaş aralığında Keçiören’de ikamet eden, dezavantajlı (öncelikli olarak; engelli, ihmal ve istismar mağduru vb.) çocuklara yönelik çalışmalar yürütmektedir. Merkezde robotik, drama, gitar, resim, okul öncesi, oyun grubu, tasarım, akıl oyunları, satranç, jimnastik alanlarında atölye ve çocuklar ile ebeveynlerine yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir. Aynı zamanda uzman psikologlar tarafından merkeze müracaat eden tüm bireylere psikolojik destek sağlanmak.

Adres: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi İçi.  İncirli Mah. Basın Cad. Şener Sok. No: 2

Tel: 0312 3610100

EMEKLİLER PLATFORMU

EMEKLİLİK SANATI
Yıllarca gelecek ve geçim kaygısıyla hareket eder, hayatımızda buna göre planlar yaparız. İş edinebilmek ve sürdürebilmek için yoğun emek harcarız. İşimiz hayatımızın büyük bir kısmını doldurur. Çalıştığımız yıllar boyunca çalışma hayatının yoruculuğundan kendimize ve sosyal çevremize zaman ayıramadığımızdan yakınırız. Hep emekliliğimizi bekler, emekli olunca hayatımızda değişiklikler yapacağımızı hayal ederiz. Emeklilik dönemi evde geçirilmesi gereken sıkıcı günler değildir. Yaşam sanatı içerisinde emeklilik dönemi, deneyimlerinizle hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir sanat alanıdır. Engin yaşam tecrübeleriniz ve kültürel birikimlerinizle emeklilikte her yeni gününüz diğerinden daha anlamlı olacaktır.

KEÇİÖREN EMEKLİLER PLATFORMU
Keçiören Belediyesi saygıdeğer emeklilerimize hizmet sunmak için "Emekliler Platformu`nu kurmuştur. Amacımız;

 1. Emeklilerimize rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
 2. Aktif emekliliğe yönelik uzmanların düzenleyeceği seminer, panel ve toplantılar gerçekleştirmek
 3. Platformu üyelerimizle sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek
 4. Emeklilik Platformu üyelerimizle gönüllü faaliyetlere katılmak.

Etkinliklerimiz

* Ülkemizin güzelliklerini keşfedeceğimiz kültür gezileri,

* Tiyatro, sinema, sergiler, konserler vb sosyal aktiviteler,

* Spor faaliyetleri,

* Hobi bahçeleri,

* Gönüllü faaliyetler.

GEREKLİ EVRAKLAR:

1.) Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.) 1 adet vesikalık resim

3.) Ekte mevcut olan anket formu

NOT:

* İstenen belgelerin teslim edileceği adres: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi İncirli Mah. Basın Cad. Şener Sokağı No:2 olarak belirlenmiştir

* Başvurular mesai saatleri içinde teslim edilir.

Adres: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi İncirli mah. Basın Cad. Şener Sokağı No:2

Tel: 0 312 323 89 99

 

 

 

AİLE TERAPİ MERKEZİ

Keçiören Aile Terapi Merkezi, Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok tarafından sizlere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek için kurulmuştur.

Merkezimiz; aile, kadın, erkek, çocuk, ergen, engelli, yaşlı, göçmen ve dezavantajlı ailelere yönelik, bütüncül danışmanlık hizmeti ile koruyucu, önleyici, geliştirici, destekleyici hizmet vermeyi amaçlayan; meslek etiğine bağlı ve bilimsel ilkeler ışığında hizmete erişim kolaylığını benimseyen, multi-disipliner çalışmayı önemseyen, çalışma disiplini ile ilgili kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde hareket eden bir çatı kurumdur.

Sosyal gelişimi ve değişimi hedefleyen; toplumu ve insanları güçlendiren, katılımcı toplum yapısı içinde; sosyal, ekonomik ve psiko-sosyal haklardan insanların yararlanmasını sağlamayı amaçlayan merkezimiz; bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşulları içerisinde kontrolleri dışında gelişen sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesini, sosyal ve psikolojik gereksinimlerinin giderilmesini, sosyal refahlarının ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini hedeflemektedir.

Merkezimize başvuran danışanlarımızın yaşam tarzına ve öğrenmeye açıklık düzeylerine saygı göstererek, geliştirici ve destekleyici bir danışmanlık metodu kullanmaktayız. Kurum olarak asıl önem verdiğimiz nokta; danışmanlığın anlaşılmaz ve soyut bir içeriğe sahip olması yerine; somut, farkındalık arttırıcı ve kişisel benliği güçlendirici bir hale gelmesini sağlamaktır. Merkezimiz, çözüm odaklı hizmet sunmaktadır. Danışmanlık süreci ve sürecin takibi; kişilerin aktif görev alarak, kendi sorunları hakkında mantıklı çözüm yolları bulması konusunda, uzman desteği ile birlikte farkındalık kazanmalarına olanak sağlamaktadır.

 

KEÇMEK

KEÇMEK Keçiörenlilerin:

Kişisel birikimlerini yükseltmek,

Mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek,

Kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlarını artırmak,

Pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olmalarına yardımcı olmak,

Gelir elde etmelerine katkıda bulunmak,

İstihdam edilebilirliklerini artırmak,

vb. amaçlarla kurulmuş, örgün eğitimi tamamlayıcı bir yaygın eğitim organizasyonudur.

Özellikle örgün eğitim fırsatlarından yararlanamayan bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için herhangi bir yaş sınırlaması yapmadan tüm keçiören halkına kurs merkezlerimizde eğitim vermek. Eğitimin yaşam boyu devam ettiği algısını güçlendirerek katılımı artırmak.

Usta-çırak ilişkisinin öğretilerini modern eğitim sistemlerinin ilke ve prensipleri doğrultusunda kaliteden ödün vermeden sunmak. Eğitim kalitesini yenilikçilik, akılcılık, bilimsellik, katılımcılık ve süreklilik ilkeleri perspektifinde artırmak.

Toplumda eğitimli ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak.

Sosyal sorumluluk kapsamında keçiören belediyesine kursiyer memnuniyeti sağlayarak tüm kursiyerlerine; çalışan memnuniyetini oluşturarak tüm çalışanlarına artı bir değer kazandırmak. Emeği üretime dönüştürerek bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak.

KEÇMEK, ücretsiz olarak verdiği sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra; sergiler, seminerler, fuarlar, yayınlar,yarışmalar, panel-konferans vb. organizasyonlar gerçekleştirmektedir.

 YABANCI DİLLER:

Kursiyerlerimizin, günlük hayatta kendisini ve ihtiyaçlarını, hayatla ilgili planlarını rahatça ifade edebilecekleri hayata rahatça uygulayabilme ve ileri derece konuşmalarda kendisini ifade edebilme bilgi ve becerisi kazanmasını sağlar.İngilizce, Arapça, Osmanlı Türkçesi dillerinde eğitim verilmektedir.

 GİYİM ATÖLYESİ:

Kursiyerlerimiz, kadın giyimine ait tasarım öğelerini tanıyan, kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme, tasarım prensiplerini, tasarlama yöntemlerini, artistik çizim ilkelerini bilen ve siluete giysiyi giydirip renklendirmeyi yapabilme yeterliliğini kazanır. Kadın Üst Giysileri Dikimi, Kadın Giyim Modelistlik, Kadın Giysileri Artistik Çizim (Stilistlik) branşları görülmektedir.

YEMEK VE PASTA ATÖLYESİ:

Yoğun ilgi gösterilen bu branşta, mutfak araç gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun sağlıklı koşullarda, kendi başına ön hazırlık yapabilen, pasta süsleme ve pide hamuru hazırlama konusunda yeterlilikler kazanan bireyler yetiştirilir. Aşçı Çırağı, Pasta Yapımı Sunumu, Yaş Pasta Yapımı başlıkları altında hizmet vermektedir.

EV TEKSTİLİ ATÖLYESİ:

Keçmek, bu branşta çeyiz ürünleri hazırlamaya ait mesleki hesaplamaları, süslemeleri yapabilme, çeyiz ürünlerinde kullanılan kumaşları tanıyabilme, tekniğe uygun fermuar çalışabilme ve parçaları birleştirebilmesini sağlar. Çeyiz Ürünleri Hazırlama branşında bilgi ve beceri kazanan kursiyerler yetiştirilir.

EL SANATLARI ATÖLYESİ:

El Sanatları eğitim programında; düzensiz parçaların birleştirilmesi ve üzerlerinin nakış, boncuk, dantel ve kurdele ile süslemesi; çeşitli kumaş, biblo, kutu, farklı materyal araç gereçleri birleştirerek süsleme şeker hazırlayabilme; çeşitli kumaş, tığ çeşitleri, beş şiş vb. araç gereçleri kullanarak kullanıma uygun el sanatları ortaya çıkartmaktır. Kırk yama, Nikâh Şekeri Süslemeciliği, Beş Şiş Dantel Örücülüğü, Elde Kurdele İşi, Elde Türk işi, İğne Oyası, Tel Kırma, Kasnak Sallayarak Yapılan Makine Nakışı  branşları görülmektedir. Branşımızda kursiyerlerimiz, gelenekselliğe uygun olarak ürünün süslemesini, çeşitli teknikleri kullanarak takılar yapabilmeyi, taşlardan beden oluşturmayı, taş bebek yapmayı kurslarımız sayesinde öğrenmektedir. Keçmek’ de Keçe Yapımı, Deri İşlemeciliği, Misinalı Takı Yapma, Taş Bebek, Dekoratif Ahşap Süsleme, Alüminyum Kabartma, Seramik Biçimlendiricisi kursları yer almaktadır.

FOTOĞRAFÇILIK AKADEMİSİ:

Branşımızda; fotoğraf çekim elemanı, ürün veya konunun fotoğrafını çekme, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hale getirme yeterliliklerine sahip nitelikli kursiyerler yetiştirilir. Fotoğraf Çekimi görülen eğitimlerdendir.

SPOR AKADEMİSİ:

Kursiyerlerimiz Spor Akademisinde, kendine özgü hareketler, bağlantılar, yer değiştirmelerle beraber grup üyeleri müzik eşliğinde, müziğin ritmiyle birlikte spor yapmaktadır. Güçlü bir vücut yaratmayı hedefleyen kursiyerler 30-40 temel hareketle tüm vücut için kondisyon sağlayıp, zihin ve beden bütünlüğü öngören denge, nefes ve hareket sistemlerinin bir sentezini plates sayesinde oluşturmaktadırlar Step – Aerobik ve Plates kursiyerlerimiz için seçilmiş branşlardır.

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM AKADEMİSİ:

Branşımızda; Güzellik ve Saç Bakım Akademisine katılan kursiyerlerimiz hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, el ve ayak bakımına ilişkin olan işlemleri, cilde uygun ürünü seçmeyi başarılı bir şekilde yapabilme becerisi kazanır. Eleman; Saç kesimi, renklendirme, şekillendirme, bakım ve boyama tekniklerini belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgisine sahiptir. Manikür, Saç Bakım ve Yapımı, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri, Cilt Bakımı ve Temel Makyaj branşlarında sertifikalı elemanlar yetiştirilmektedir.

TÜRK İSLAM SANATLARI ATÖLYESİ:

Kültürel değerlerimizin en önemli parçasını oluşturan geleneksel el sanatlarımız, köklü geçmişimizin sanatla yansıması olarak günümüze ulaşmıştır. Unutulan veya unutulmaya yüz tutmuş pek çok Türk İslam Sanatını nesillere aktarmak için Keçmek kursiyerleriyle buluşturmaktadır. Kursumuzda; her branşın tanıtımı, tarihi süreci ve gelişimi hakkında uygulamalar yapılmakta ve bilgi verilmektedir. Ebru, Hüsn-ü Hat, Tezhip, Çini İşletmeciliği, Kat-ı, Minyatür, Filografi halkımızla buluşturduğumuz branşlarımızdır.

RESİM ATÖLYESİ:

Branşımızda kursiyerlerimiz, resim tekniklerini kullanarak uygulayan, renklendirerek resim uygulamaları yapabilen, becerisini geliştiren bireyler haline gelirler. Resim Sanat Eğitimi, Guaj Boya Resim, Yağlı Boya Resim halkımıza sunduğumuz bölümlerdir.

İNSAN İLİŞKİLERİ – BEDEN EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM

Kursiyerlerimiz; sosyal hayatta, iş hayatında, mesleği ile ilgili gelişmeleri izleyebilen ve kendisini kişisel olarak sürekli geliştirebilme bilgi ve becerisi kazanır. Yönetici Asistanı branşımızla bu konuya öncelik veriyoruz.

Sosyal Hayatta İletişim, İş Hayatında İletişim, Kişisel Gelişim, Meslek Etiği, İş Organizasyonu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı branşlarında sertifika verilmektedir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Hayatımızın bütün alanlarına girmiş olan bilgisayarın kursiyerlerimiz tarafından tüm boyutlarıyla tanınıp doğru ve etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Bilgisayarın temel parçalarını, ofis programlarını, internet kullanmayı, bilgisayarın temel donanım parçalarını, tanıtım ve reklam amaçlı ürünlerin tasarımını bilgisayar ortamında öğrenmeyi, sanal ortamda proje yapmayı hedefleyen branşlarımız Keçmek’ de mevcuttur. Temel Bilgisayar Okur Yazarlığı, Ofis Programları, İnternet –Posta, Bilgisayar İşletmenliği, Ön Muhasebe Bilgisayar Destekli Muhasebe, Grafikerlik, Grafik Desen Çizimi, Bilgisayar Destekli Reklam Tasarım, İki Boyutlu Çizim (Autocad), 3DS Max, Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlama, Hızlı Klavye Kullanımı, Bilgisayar Sistem Bakım Onarımcısı branşları verilen eğitimlerdir.

OKUMA – YAZMA:

2 seviyeden oluşan branşımız temel eğitimlerini almamış vatandaşlarımıza okur-yazarlık kazandırmak üzere açılmış kursumuzdur. Kursiyere, okuma yazma bilmeyen yetişkinlere; işlevsel okuma yazma becerisi kazandırma, ilköğretimin ilk beş sınıfına denk eğitim verme amacındadır

DİKSİYON:

Eğitim alan kursiyerin, dili kullanırken ses ve kelimeleri doğru telaffuz etmesini sağlayan öğrenme faaliyetidir. Mana ve ses bakımından cümleye uygun düşen kelimeyi seçme, seçilen kelimeyi ses tonu vererek doğru bir şekilde söyleme ve kendini en iyi şekilde ifade edebilme sanatıdır.

 KURS MERKEZLERİMİZİN ADRESLERİ :

KEÇMEK-AYVALI

Ayvalı Mah. Mehtap Cad. No: 7 / 17 Etlik / Keçiören

0 312 331 21 52

KEÇMEK-YEŞİLTEPE

Yeşiltepe Mah.1996.Sok Güzelyurt Camisi Altı No:17 Keçiören Ankara

0 312 338 74 57

 

KEÇMEK-YÜKSELTEPE

Mahalle Konağı- Sancaktepe Mahallesi 1569. Sokak No:2/2

0 312 331 62 80

KEÇMEK-ANTARES

Halil Sezai Erkut Cad. Antares AVM Otopark Katı Keçiören Ankara

0 312 323 78 16

KEÇMEK-ATAPARK

Atapark Konak Ümit Ova Caddesi Kanuni Mahallesi No:2

0 312 356 77 71

KEÇMEK-AKTEPE KONAK

951 Cad.Barbaros Park İçi Keçiören - Ankara

TEL: 0 312 381 80 01

KEÇMEK-UYANIŞ

Zeytin Beli Sokağı No:7 Osman Gazi 2 Mahalle Konağı

0 312 356 70 47

KEÇMEK-BAĞLUM

Bağlum Bulvarı Hisar Mah. Bağlum Hizmet Binası

0 312 329 20 11

KEÇMEK-YUNUS EMRE KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ

İncirli Mah. Basın Cad. No:184/B Keçiören Ankara

0 312 325 33 52

KEÇMEK - MEVLANA

Esertepe Mah. Çambaşı Caddesi No:28

0312 378 78 54

 

KEÇMEK - ÇALDIRAN

Çaldıran Mah. 490. Cad. Eski Pazar Yeri

0312 339 00 70

KEÇMEK - BADEMLİK

Bademlik Zümrüt Yaşam Alanı Bademlik Caddesi Gümüşhaneliler Külliyesi Yanı

KEÇİÖREN – ANKARA

TEL: 0 312 580 00 73

KEÇMEK - YAYLA KURS MERKEZİ

Yayla Mah. 1493.Sk. No:2 Yayla Mahalle Konağı Keçiören – Ankara

TEL: 0 312 378 78 64

KEDEM

1. KEDEM`de amaç; ilkokul (2,3,4.sınıf) ve ortaokul (5,6,7,8.sınıf) öğrencilerinin branş derslerine yönelik desteğin yanı sıra, özellikle rehberlik ve değerler eğitimi, uygulamalı dersler, atölye çalışmaları ve etkinlikler aracılığıyla çocukların kişisel, sosyal, milli, manevi yönden gelişimlerine katkıda bulunarak, onların toplumsal değerlerin farkında, ahlaklı ve özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirmek.  

KEDEMLERDE SUNULAN OLANAKLAR

Araştırma ve ev ödevlerine destek olunmaktadır. Bilinçli ve güvenli internet kullanma imkânı sağlanmaktadır. Kütüphane ve kitap okuma imkânı sunulmaktadır. Öğrencilerimize ödünç kitap verilebilmektedir. Boş zamanlarını verimli değerlendirme imkânı bulunmak. (Etkinlik saati, geziler, eğitici film, seminerler, yarışmalar vs.). Rehber öğretmen desteği.   

TEMEL KULÜPLER 

Eğlenceli Matematik -Fen ve Doğa  -İngilizce -Türkçe ve Yazarlık - Değerler Eğitimi 

UYGULAMALI KULÜPLER 

Bilgisayar -Müzik -Spor -Halk Oyunları -Tiyatro-Drama 

ATÖLYELER 

Robotik Sistemler -Akıl Oyunları     -Mangala     -Satranç     -Türk Daması -Güzel Sanatlar     -Resim     -Ebru     -El Sanatları 

KURSLAR  

Kuran-ı Kerim 

ETKİNLİK KULÜPLERİ 

Gezi, Turizm ve Çevre -Sinema  -Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  -Çocuk Hakları -Astronomi ve Uzay Bilimleri 

REHBERLİK  

Etkinlik ve Oyun Saati -Veli ve Öğrencilere Yönelik Seminerler

 

KEDEM’E KAYIT OLMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Öğrencinin ve velisinin T.C. Kimlik numarası

KURS MERKEZLERİMİZ

AKTEPE KEDEM 

Aktepe Mah. Aras Cad. No:1 Aktepe Mahalle Konağı Keçiören Tel:0312 381 81 70

Temel Kulüpler: Türkçe ve Yazarlık, Eğlenceli Matematik, İngilizce, Fen ve Doğa, Değerler Eğitimi Uygulamalı Kulüpler: Halk Oyunları Tiyatro-Drama Bilgisayar Bağlama Spor Kurslar: Kur’an-ı Kerim Atölyeler: Robotik Sistemler Akıl Oyunları Güzel Sanatlar Rehberlik ve Etkinlik Saati Aktepe KEDEM Kurs Merkezi’nde; 4 derslik 1 kütüphane 1 bilgisayar salonu bulunmaktadır.

AYVALI KEDEM 

Ayvalı Mahallesi Mehtap Cad. No:19/A-B Keçiören Tel:0312 330 67 89

Temel Kulüpler: Türkçe ve Yazarlık, Eğlenceli Matematik, İngilizce, Fen ve Doğa, Değerler Eğitimi Uygulamalı Kulüpler: Tiyatro-Drama Bilgisayar Bağlama Spor Kurslar: Kur’an-ı Kerim Atölyeler: Robotik Sistemler Akıl Oyunları Rehberlik ve Etkinlik Saati Ayvalı KEDEM Kurs Merkezi’nde ; 4 derslik 1 kütüphane 1 satranç salonu 1 bilgisayar salonu 1 sinevizyon salonu bulunmaktadır.

BADEMLİK KEDEM 

Bademlik Mah. 1151. Sokak Bademlik Zümrüt Yasam Alanı Keçiören Tel: 0312 381 64 56 Temel Kulüpler: Türkçe ve Yazarlık, Eğlenceli Matematik, İngilizce, Fen ve Doğa, Değerler Eğitimi Uygulamalı Kulüpler: Halk Oyunları Tiyatro-Drama Bilgisayar Bağlama Spor Kurslar: Kur’an-ı Kerim Atölyeler: Robotik Sistemler Akıl Oyunları Rehberlik ve Etkinlik Saati.

Bademlik KEDEM Kurs Merkezi’nde ; 3 derslik 1 kütüphane 1 bilgisayar salonu bulunmaktadır.

BAĞLUM KEDEM 

Bağlum Bulvarı Karakaya Mah. Menderes Caddesi No:3/A  Tel:0312 329 90 06

Temel Kulüpler: Türkçe ve Yazarlık, Eğlenceli Matematik, İngilizce, Fen ve Doğa, Değerler Eğitimi Uygulamalı Kulüpler: Bağlama Kurslar: Kur’an-ı Kerim Rehberlik ve Etkinlik Saati Bağlum KEDEM Kurs Merkezi’nde ; 5 derslik bulunmaktadır.

ÇALDIRAN KEDEM 

Çaldıran Mahallesi 490.cad. Eski Pazar Yeri (Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı) Keçiören Tel: 0312 338 00 49

Temel Kulüpler: Türkçe ve Yazarlık, Eğlenceli Matematik, İngilizce, Fen ve Doğa, Değerler Eğitimi Uygulamalı Kulüpler: Halk Oyunları Tiyatro-Drama Bilgisayar Bağlama Spor Kurslar: Kur’an-ı Kerim Atölyeler: Robotik Sistemler Akıl Oyunları Güzel Sanatlar Rehberlik ve Etkinlik Saati Çaldıran KEDEM Kurs Merkezi’nde ; 5 derslik 1 Güzel Sanatlar sınıfı 1 Bilgisayar salonu 2 Toplantı salonu bulunmaktadır.

MEVLANA KEDEM 

Esertepe Mah. Çambaşı Cad.28/A Mevlana Kültür ve Spor Merkezi Keçiören Tel.: 0 312 378 78 59

Temel Kulüpler: Türkçe ve Yazarlık, Eğlenceli Matematik, İngilizce, Fen ve Doğa, Değerler Eğitimi Uygulamalı Kulüpler: Halk Oyunları Tiyatro-Drama Bilgisayar Bağlama Spor Kurslar: Kur’an-ı Kerim Atölyeler: Robotik Sistemler Akıl Oyunları Güzel Sanatlar Rehberlik ve Etkinlik Saati Mevlana KEDEM Kurs Merkezi’nde ; 4 derslik 1 kütüphane 1 bilgisayar salonu bulunmaktadır.

UFUKTEPE KEDEM 

Şehit Süleyman Efe Cad. No: 19/A-25 Keçiören Tel.: 0 312 381 94 06

Temel Kulüpler: Türkçe ve Yazarlık, Eğlenceli Matematik, İngilizce, Fen ve Doğa, Değerler Eğitimi Uygulamalı Kulüpler: Tiyatro-Drama Bilgisayar Bağlama Spor Kurslar: Kur’an-ı Kerim Atölyeler: Robotik Sistemler Akıl Oyunları Rehberlik ve Etkinlik Saati

Ufuktepe KEDEM Kurs Merkezi’nde: 4 derslik 1 kütüphane 1 bilgisayar salonu 1 etkinlik sınıfı bulunmaktadır.

TEPEBAŞI YKS-LGS KURS MERKEZİ

Tepebaşı Kurs Merkezi’nde 2019-2020 Eğitim – Öğretim yılı dersleri 7 Ekim 2019 tarihinde Belediye Başkanımız Sayın Turgut ALTINOK’un talimatlarıyla başlamıştır. LGS grubunda 2. sınıftan 8. Sınıfa kadar 18 grup, 458 öğrenci; YKS grubunda 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar ve Mezun öğrenci grupları da olmakla birlikte 20 grup, 300 öğrenci kursumuzdan faydalanmıştır.

Pandemi sürecinin başlaması sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildikten sonra kurumumuzda online canlı dersler Tekuzem sistemi üzerinden verilmeye başlanmıştır. Bu süreçte deneme sınavları, döküm testler ve ders notları öğrencilerimize ulaştırılmıştır. Deneme sınav sonuçlarının analizi Rehberlik Birimi tarafından yapılarak, öğrenciye uygun çalışma programları hazırlanmıştır. Sınav dönemine kadar öğrencilerimiz uzaktan eğitim sistemiyle eğitim almaya devam etmiştir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında kurumumuzda eğitim alan YKS sınav grubu (12. Sınıf – Mezun) 211 öğrenciden 111’i üniversiteye yerleşmiştir.

LGS için eğitim alan sınav grubu (8. Sınıf) 149 öğrenciden 50’si merkezi yerleştirme ile 99’u yerel yerleştirme ile okullara yerleşmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olan Dış İlişkiler Birimi,

 1. Keçiören`in gerek teknik, gerekse kültürel seviyesinin arttırılması için diğer ülke yerel yönetimleri ile diyaloglar kurup, geliştirmek,
 2. Belediye adına koordinasyonları oluşturmak, belediye üst düzey yöneticilerine bu alanlardaki güncel bilgi akışını sağlamak,
 3. Belediyemizin büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak; kurulan ikili iyi ilişkiler çerçevesinde başta sosyal ve kültürel alanlarda olmak faaliyetler gerçekleştirmek.

Faaliyet Alanları:

 1. Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile kültür, sanat, eğitim, sağlık, tanıtım ve turizm gibi alanlarda ilişki kurmak ve işbirliğini sağlamak.
 2. Keçiören ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına, mevcut ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 3. Uluslararası kuruluş, kardeş kentler veya işbirliği antlaşması yapılmış kentler ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak ve yetkili kişiler ile görüşmelerini sağlamak.
 4. Gerek Belediyemiz ve gerekse İlçemizin yurtiçi ve yurtdışındaki yerel yönetimler, şehirler, birlikler, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar nezdinde temsili ile aralarındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi hususunda gerekli çalışmaları yapmak.
 5. Kardeş belediye olunacak kent hakkında detaylı bilgi toplamak ve bu süreçte ihtiyaç duyulan konularda Belediye Başkanı ve Belediye Meclisini bilgilendirmek, Kardeş şehir protokolünün, işbirliği protokolünün ve mutabakat zaptının metinlerini ve tercümelerini ilgili kurum temsilcileriyle birlikte hazırlamak. Yurtiçi ve yurtdışındaki kardeş belediyelere yönelik olarak düzenlenecek olan sosyal ve kültürel etkinliklerde Belediyenin ilgili birimlerine destek olmak.
 6. Belediyemize gelen çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılmasını sağlamak.
 7. Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelen misafirleri ağırlamak, Ülkemizi, Başkentimizi ve İlçemizi gerekli programlar yaparak tanıtımını sağlamak.

 

 

 

 

BAĞLI BİRİM SORUMLULARI

KEÇMEK

Nihal TÜRKMEN-Havva GÜLATİK-Nuh ÖKTEM

KEDEM

Serdar DÜZ

TEPEBAŞI YKS-LGS KURS MERKEZİ

Serdar DÜZ

AİLE TERAPİ MERKEZİ

Özlem KIRAL

ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ

Buket ŞEN

EMEKLİLER PLATFORMU

Canan ÖZDEMİR

ESTERGON TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

-

ESTERGON TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ETNOGRAFYA MÜZESİ

Esra KALAYCI

MEHMET DOĞAN KÜTÜPHANESİ

Ezgi ULUDAĞ

GÜLİSTAN KONAĞI

Hacer SOYLU

MİLLET KIRAATHANESİ

Satılmış ATLI-Murat YOLDAŞ

NECİP FAZIL KISAKÜREK TİYATRO SALONU

Nihat GÜZEL

NEŞET ERTAŞ SANAT VE GÖSTERİ MERKEZİ

Nihat GÜZEL

GÜLDESTE OYUN MERKEZİ

Reyyan Zeliha ÖNGÜN

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

Nuh ÖKTEM

KEÇİÖREN BELEDİYE KONSERVATUVARI

Ertuğrul KARABULUT