KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon: Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Keçiören sınırları içerisinde ve gerektiğinde Keçiören sınırları dışında eğitici, bilimsel, tarihi ve sanata yönelik her türlü kültürel ve sosyal etkinlikleri organize etmek.

Vizyon: Sosyal Belediyecilik ruhu ile sosyal yardımlaşma ve paylaşım duygularının geliştirildiği, kardeşlik, dostluk duygularının pekiştirildiği, insan haklarına saygılı bir anlayış içinde toplumun her bireyinin değerli olduğunun hissettirildiği, kültürel, sosyal, sportif etkinliklerden herkesin yararlandığı, yaratıcı, gelişmeleri takip eden ve her alanda gelişmeye açık bir anlayış içinde çalışmak.                  

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, İlgili Bakanlıkların kültür ve sosyal işler konusundaki Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.
 2. İlçedeki işsizliği azaltmak, istihdama katkı sağlamak ve işgücü kalitesini artırmak amacıyla; öncelikle ilçede ihtiyaç olan ve kolay öğrenilebilen iş kollarında Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) açmak ve bu kurslardan öncelikle işsizlerin, kadınların ve engellilerin istifade edebilmelerini sağlamak.
 3. İlçemizdeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Eğitime Destek Merkezleri (KEDEM) açmak ve bu eğitim merkezlerinden öncelikle dar gelirli ailelerin çocuklarının, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının, yetim ya da öksüz çocukların, engelli öğrencilerin istifade edebilmelerini sağlamak.
 4. İlçemizde; okuryazarlığı olmayan, eğitim ihtiyacı ve isteği olan, bilgisayar eğitimi almak isteyen, açık ilköğretim veya açık orta öğretim dersleri konularında eğitim desteği almak isteyen kadınlarımıza yönelik olarak Kadın Eğitimine Destek Merkezleri açmak.
 5. Okulların yaz tatili döneminde, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak; eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat alanlarında yaz kursları açmak. Kurs sürecinde ve sonunda gerek il ve ilçe merkezinde gerekse il dışında çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler düzenlemek.
 6. İlçe halkına yönelik olarak; hobi, yabancı dil, bilgisayar, kişisel gelişim, müzik, spor vb. gibi alanlarda kurslar düzenlemek. Kurs sürecinde ve sonunda çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler düzenlemek.
 7. Meslek Edindirme Kurslarının, Eğitime Destek Merkezlerinin, Kadın Eğitimine Destek Merkezlerinin, Spor Okullarının, Yaz Kurslarının ve Halk Kurslarının; her türlü demirbaş, alet edevat ve sarf malzemeleri ile öğretmen, usta öğretici, personel, araç gereç ve eğitim materyali ihtiyacını yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde temin etmek.
 8. Meslek Edindirme Kurslarındaki, Eğitime Destek Merkezlerindeki, Kadın Eğitimine Destek Merkezlerindeki, Spor Okulları ve Yaz Kurslarındaki kursiyerlere ve velilerine rehberlik hizmeti vermek, eğitim sürecinde öğrencilere ve velilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek.
 9. İlçemizdeki eğitim ve öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalışmalarına her türlü eğitim materyali desteğinde bulunmak.
 10. Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yaparak; ilçe halkına, gençliğe ve kadınlara yönelik sohbetler, seminerler, konferanslar, paneller ve sempozyumlar düzenlemek.
 11. Resmi bayramlarda, dini bayramlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda kutlanan ve toplum tarafından da kabul görmüş olan belirli gün ve haftalarda ya da ilçe halkının ihtiyaç duyduğu zaman ve mekânlarda; ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilçe halkının katılımını sağlayacak kutlama, şenlik ve festival gibi program ve etkinlikler yapmak, sergiler ve yarışmalar düzenlemek, uzmanlardan oluşan jüriler oluşturmak, derecelendirmeler yapmak ve teşvik amaçlı ödüller vermek.

      12. Memleketimize ve milletimize mal olmuş; edebiyatçılar, mütefekkirler, sanatçılar,         sinema ve tiyatrocular, halk ozanları, spor adamları gibi milli ve manevi şahsiyetlerle ilgili olarak;  

a. Anma etkinlikleri düzenlemek,

b. Eserlerini belediyemizin kültür yayını olarak yasal çerçevede çoğaltmak,

c. Milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan kitap ve dergi bastırmak, CD veya kısa film hazırlatmak,

d. Kültürel içerikli bu materyallerin; ilçe halkına, kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim ve öğretim kurumlarına, meslek kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, hemşehri derneklerine, yurt dışındaki temsilciliklerimize ve başkanlıkça uygun görülecek diğer yerlere dağıtımının yapılmasını sağlamak.

13.  İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla;

a. Yurt içinde ve yurt dışında, milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan, ülkemizdeki yabancı kültür mirasını yansıtan ve yaşatan, dünya kültür mirası olarak kabul edilen, her türlü tarihi ve kültürel özellikli eser ve mekanları gezip görmek ve kültür alışverişinde bulunmak için geziler ve sosyal etkinlikler düzenlemek.

b. Bu gezi ve sosyal etkinliklere ilçe halkının yanı sıra; kültür bakanlığı temsilcilerinin, il ve ilçe protokolünün, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, belediye personelinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşları ile Başkanlıkça uygun görülen diğer kişi ve kuruluşların katılmalarını sağlamak.

14. İlçe halkının belediyeden sosyal ve kültürel beklentilerini, belediyenin sosyal ve kültürel hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak/yaptırmak.

15. İlçe halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; kültür merkezleri, gençlik merkezleri, tiyatrolar, konservatuarlar, gösteri merkezleri, müzeler, kreşler, anaokulları, aile eğitim merkezleri gibi sosyal tesisler açmak ve bu tesislerde gereken hizmetleri vermek.

16. Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde; yurt içi ve yurt dışındaki kardeş belediyelere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

17. Belediyemizin; ilçe sınırları içerisinde yaşayan hemşehri dernekleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, öğrencilerle, eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kültür ve sanat camiasıyla, gençlerle, çocuk ve kadın örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla sosyal ve kültürel ilişkilerini kuvvetlendirecek projeler, hazırlamak/hazırlatmak. Başkanlık makamının onayıyla bu projeleri uygulamak. Proje sürecinde üniversitelerle ya da sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortak projeler üretmek, ortak çalışma alanları oluşturmak. Projelerin süreç izleme raporlarını hazırlayarak Başkanlık makamına sunmak. Proje sürecinde ya da sonunda çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler ve düzenlemek.

18. Belediyemizin diğer birimleri tarafından; yapılacak olan proje ve etkinliklere; sahne, ses yayın cihazı, protokol çadırı, masa sandalye, uzman personel gibi ekip, ekipman ve malzeme desteği vermek.

19. Toplumda; sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliğin geliştirilmesini hedefleyen, sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliklerin bozulmasını önlemeye yönelik eğitici programlar yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler geliştirmek.

20. Belediyemizin geleneksel hale getirdiği Ramazan Etkinlikleri için sosyal proje ve etkinlik konseptini belirlemek, vaziyet planı ve mimari uygulama projesini hazırlama birimine süresi içerisinde bildirmek. Ramazan etkinlikleriyle ilgili her türlü mal ve hizmet alımı ihalesini gerçekleştirmek. Giderlerini müdürlük bütçesinden karşılamak.

21. İlçe halkını belediyemizin sosyal ve kültürel çalışmaları hakkında bilgilendirmek, ilçe halkını hizmetler ve gelişmelerden haberdar etmek, halkın kültür bilincini artırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe halkının sosyal ve kültürel çalışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla;

a. Belediyenin basın yayın birimiyle koordinasyon halinde temel programlar organize etmek.

b. El ilanı, broşür, kitapçık, CD ve kısa film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaların ilçe kamuoyuna ulaşmasını sağlamak.

c. Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlemek.

d. Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla birlikte proje ve çalışma grupları oluşturmak, bu grupların ihtiyaç duydukları her türlü lojistik desteği vermek.

22. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin uygulamalarındaki olumsuz koşulların giderilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek. İlçe halkından gelen şikâyetleri ve talepleri yerinde incelemek ve şikayetin giderilmesi için ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve sonuçlarını takip etmek.

23. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, İlgili Bakanlıkların yerel yönetimlerin dış ilişkilerine ilişkin Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri; Ülkemizin Dış Politikasıyla uyumlu ve çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

24. Belediyemiz ile ülkemizdeki ve yurt dışındaki diğer belediyeler, kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında kurumsal ve sosyokültürel ilişkiler kurulmasını ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak. Bu kapsamda;

a. İlçemizi ve Belediyemizi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren, belediyemizin vizyonunu geliştirecek, ekonomik ve sosyokültürel ilişkilerimizi geliştirecek, belediye faaliyetlerimizi tanıtabilecek, belediye organlarımızın ve birimlerimizin bilgi ve görgüsünü artıracak yada belediyemizdeki bilgi ve teknoloji birikimini diğer mahalli idarelere aktarabilecek nitelikteki yurt içi ve yurt dışında düzenlenen her türlü fuar, sempozyum, toplantı, seminer, konferans, gezi ve inceleme programlarına belediye organlarının ve belediye birimlerinin katılmasını sağlamak.

b. Kurumsal ilişki kurulan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşları; belediyemizin düzenlediği etkinlikler ile belediye çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek üzere davet etmek.

25. Belediyemizle yurt içi ve yurt dışındaki diğer belediyeler arasında “karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulması; ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanlarında karşılıklı iyi ilişkilerin kurulması; her iki belediyenin imkânlarından birbirlerinin faydalanabilmesi, yerel yönetimler aracılığıyla toplumlar arasında barış ve kardeşliğin geliştirilmesi, az gelişmiş kentlere manevi destek sağlanması” amacıyla;

a. Kardeş belediye ilişkisinin tesis edilmesi konusunda ön görüşmeleri başlatmak ve koordine etmek.

b. Yasal süreci belediyemiz adına takip etmek ve bu konudaki iş ve işlemlerin sekretaryasını mevzuat çerçevesinde yürütmek.

c. Kardeş belediye olunacak kent hakkında detaylı bilgi toplamak ve bu süreçte ihtiyaç duyulan konularda Belediye Başkanı ve Belediye Meclisini bilgilendirmek.

d. Kardeş şehir protokolünün, işbirliği protokolünün ve mutabakat zaptının metinlerini ve tercümelerini ilgili kurum temsilcileriyle birlikte müştereken hazırlamak, bu konudaki meclis kararlarının ve Bakanlık onaylarının alınmasına ve ilgili Bakanlıkların bilgilendirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek.

e. Kardeş Şehir yada Kardeş Belediye uygulamaları, belediyeler arası işbirliği ve mutabakat protokolleri kapsamında karşılıklı olarak yapılacak olan her türlü gezi, inceleme, etkinlik ve toplantılara belediye organlarının ve belediye birimlerinin katılmasını sağlamak,

f. Yurt içi ve yurt dışındaki kardeş belediyelere yönelik olarak düzenlenecek olan sosyal ve kültürel etkinliklerde belediyenin ilgili birimlerine destek olmak.

26. Yurt içinde ya da Uluslararası düzeyde kurulmuş bulunan Mahalli İdare Birliklerine üye olma sürecinde;

a. Belediyemiz adına ön görüşmeleri başlatmak ve koordine etmek.

b. Yasal süreci belediyemiz adına takip etmek ve bu konudaki iş ve işlemlerin sekretaryasını mevzuat çerçevesinde yürütmek.

c. Üye olunacak mahalli idare birliğinin misyonu ve vizyonu ile stratejik amaç ve hedefleri hakkında detaylı bilgi toplamak ve bu süreçte ihtiyaç duyulan konularda Belediye Başkanı ve Belediye Meclisini bilgilendirmek.

d. İlgili Bakanlıklardan izin alma sürecindeki tüm yazışmalar ile her türlü iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yürütmek.

e. Üyeliğin gerçekleşmesinin ardından; üyelik mesuliyeti ve birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri hakkında belediyemizin ilgili tüm birimlerini bilgilendirmek.

f. Birlik organlarında görev alan belediye meclis üyelerimizle koordinasyon halinde olmak.

g. Birlikten ayrılma sürecinde belediyemiz adına yapılması gereken iş ve işlemlerin sekretaryasını mevzuat çerçevesinde yürütmek.

h. Birlikten ayrılışla ilgili olarak belediyedeki ilgili birimleri ve ilgili Bakanlıkları bilgilendirmek.

i. Üye olunacak ya da üye olunan Mahalli İdare Birliklerinin yurt içi yada yurt dışında yapacakları faaliyetlere, ilgili belediye organları ile belediye birimlerinin katılımını sağlamak.

27. Belediyemizin yurt dışında gerçekleştireceği etkinlikler ve ziyaretlerle ilgili olarak;

a. Etkinlik ve ziyaretin gerçekleştirileceği ülkelerdeki Diplomatik Temsilciliklerimizi protokol esaslarına uygun bir şekilde bilgilendirmek, gerektiğinde ziyaret etmek ve istişarelerde bulunmak.

b. Etkinliklerimize, Diplomatik Temsilciliklerimizdeki protokol mensuplarını davet etmek.

28. Belediyemizin yurt içinde gerçekleştireceği Uluslararası etkinliklerle ilgili olarak;

a. Etkinlikle ilgili ülkelerin mahalli idareleri ile ülkemizdeki diplomatik temsilcileri nezdinde gerekli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulunmak.

b. Etkinlikle ilgili ülkelerin ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerindeki protokol mensupları ile, ilgili ülkelerdeki diplomatik temsilcilerimizi etkinliklerimize davet etmek.

29. Avrupa Birliği Müktesebatı çerçevesinde, uyum süreci ve ilerleme raporları da dikkate alınarak;

a. Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak belediye uygulamalarımızda ve prosedürlerimizde yapılaması gereken düzenlemeler konusunda ilgili birimleri bilgilendirmek.

b. Bu konuda toplantılar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar, inceleme ve araştırma gezileri tertip etmek ve bu etkinliklere belediyenin ilgili birimlerinin, belediye organlarının, ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarını sağlamak.

c. Avrupa Birliğine üye ülkelerde, mahalli idarelerle ilgili her türlü toplantı, seminer, sempozyum ve konferansa belediyenin ilgili birimleri ile belediye organlarının katılımını sağlamak.

d. Avrupa Birliği Müktesebatına uygun olarak; belediyemizin vizyonunu gözden geçirmek ve geliştirmek.

e. AB konusunda belediyemizin stratejik hedeflerini oluşturmak ve gerçekleşmeleri takip etmek üzere periyodik olarak gözden geçirme ve ilerleme toplantıları yapmak,

30. Avrupa Birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile AB Fonlarında Bileşen ve Aktör konumundaki kurum ve kuruluşlarla temas kurarak;

a. Hibe desteği alınabilecek projeler hakkında bilgiler toplamak,

b. Proje tasarıları hazırlatmak,

c. Hazırlanan tasarıları belediye üst yönetimine ve ilgili birim yöneticilerine sunmak,

d. Belediyenin ilgili birimlerine rehberlik etmek ve koordinasyon sağlamak,

e. Projelerin uygulama süreçlerinde ilgili birimlere her türlü teknik desteği sunmak.

31. Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin mahalli idareleriyle karşılıklı olarak bilgi ve teknoloji paylaşımı ile proje desteği konularında yapılacak görüşmeleri koordine etmek.

32. Belediyemizce; Avrupa Birliği ilişkileri, Diplomatik Temsilciliklerle ilişkileri, Uluslararası Mahalli İdare Birlikleriyle ilişkileri, yabancı ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla ilişkileri çerçevesinde karşılıklı olarak yapılacak her türlü yazışma ve görüşmelerin yazılı ve sözlü tercümelerini süresi içerisinde yapmak ve yaptırmak.

33. Müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli yapabilmesi amacıyla; yeteri miktarda ve ileri düzeyde yabancı dil bilen personeli istihdam etmek.

34. Belediyemiz tarafından yurt dışına gönderilecek personel ve heyetlerin;

a. Pasaport kontrolü ve vize işlemlerini takip etmek ve süresi içerisinde gerçekleştirmek,

b. Gidiş geliş seyahat biletlerini süresi içerisinde temin etmek,

c. Heyetlere refakat edecek rehber ve tercüman görevlendirmek,

d. Yurt dışında görevli olan personelin karşılaşacağı sorunlarla ilgilenmek.

e. Yasal harcırah, yol ve konaklama giderlerini Müdürlük bütçesinden karşılamak.

35. İlçemizi ve Belediyemizi tanıtmak üzere;

a. Ulusal ve Uluslararası etkinliklerde,

b. Diğer mahalli idare birimlerince düzenlenen festival ve etkinliklerde, Belediyenin diğer birimlerini de koordine ederek stantlar açmak.

36. Ülkemizle tarihsel bağları bulunan ülkelerdeki milli ve manevi mirasımızı ilgilendiren konularda;

a. Tarihi önemi olan özel günlerde, ilgili ülkeleri yada ilgili ülkelerin ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerini ziyaret etmek.

37. Müdürlüğün görev alanına giren konularda, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Belediyemizin misafiri durumunda olan kişi ve heyetlerin;

a. Protokol kuralları çerçevesinde karşılanmasını,

b. Kendilerine refakat edilmesini, rehberlik ve tercümanlık hizmeti sunulmasını, araç temin edilmesini,

c. Statülerine uygun bir şekilde konaklamalarını ve ağırlanmalarını,

d. Mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Protokol mensupları ve misafir heyetlere ülkemizin kültürünü yansıtan hediyeler takdim edilmesini,

e. Protokol mensuplarının diplomatik usullere göre uğurlanmalarını, sağlamak.

38. “Belediye Bünyesindeki Bütün Müdürlüklerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

 1. BELİRLİ GÜN VE HAFTALARIN KUTLANMASI/ANILMASI

Çocuk Haftası, Engelliler Haftası, Gençlik Haftası, Kutlu Doğum Haftası, Aile Haftası, Polis Haftası, Dünya Çocuk Kitapları Haftası, Din Görevlileri Haftası, Dünya Kadınlar Günü, Çevre Günü Hemşireler Günü, Eczacılar Günü, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Aşure Günü, Gazeteciler Günü, Dünya Mizah Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Çanakkale Zaferi Kutlamaları, İstiklal Marşı’nın Kabulü,  Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi v.b. gün ve haftalar için kutlama ve anma programları düzenlemek.

 1. DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLARIN KUTLANMASI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Nevruz v.b. dini ve milli bayramların kutlanması için programlar organize etmek.

 1. AİLE TERAPİ MERKEZİ SEMİNERLERİ

Aile Terapi Merkezi tarafından evlilik, anne baba olma, çocuklarla iletişim, sınav stresini yenme, öfke kontrolü, doğru beslenme alışkanlıkları, iletişim, oyunun çocuk başarısındaki rolü, değerler eğitimi, eğitim danışmanlığı, sınav kaygısı, soru çözme teknikleri v.b konularda seminerler düzenlemek ve pedagojik, psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek.

 1. KONSERVATUVAR ÇALIŞMALARI

Kurslarda ve tiyatroda eğitim programlarının yürütülmesi ve daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Haftalık çocuk oyunları (çocuk tiyatrosu, Karagöz-Hacivat Gölge Tiyatrosu) sergilenecek ve okullarla işbirliği yapılarak daha geniş kitlelere yaymak.

Aylık konserler ile kursiyerlerimizin ve sanatçılarımızın halkla buluşturulmasını sağlamak.

Konservatuar çalışmaları kapsamında Türk Halk Müziği, Türk Dünyası Müzikleri, Türk Sanat Müziği ve Çocuk Korosu konserleri düzenlemek.

 1. MÜZE, SERGİ, DİĞER SANAT FAALİYETLERİ ve PROJELER

Tarihin medeniyetler sayfasında önemli bir güzergah olan Ankaramızı ve Keçiörenimizi gelecek nesillere doğru anlatmak amacıyla tematik müze, sanat faaliyetleri ve sergi çalışmalarımıza devam etmek.

 1. KEÇMEK

2024 yılında niceliksel büyümeden daha çok niteliksel gelişmeye yönelik çalışmalar yapılacak, katılım ile birlikte devamlılık artırılmaktadır. İstihdama yönelik projeler yürütülmektedir.. Yeni nesil ve talep gören kurslar kapsama alınarak İşkur kapsamında veya katılım belgeli yeni kurslar açmak. Defile ve sergiler düzenlemek. Ankara içi ve ulusal etkinliklere katılarak stant açmak. Talepler dahilinde yeni kurslar açmak.

 1. KEDEM

Öğrencilerimizin okul başarılarını takip ederek ölçme değerlendirme yapmanın yanı sıra KEDEM’lerde değerler eğitimine yönelik uygulamalar (sosyal kulüpler, seminerler, geziler, İngilizce dersleri, grup çalışmalarına yönelik projeler v.b.) geliştirilerek yaygınlaştırılmaktadır.

 1. KEÇİKOOP

Kadının kişisel gelişimi ve üretime katılması, kadın girişimcilerin desteklenmesi amaçlı kurs ve atölye çalışmalarımıza devam edilecektir. E-ticaret sisteminin geliştirilmesi sağlanarak yerli ve yerinde üretimler artırılarak sürdürülmektedir.

 1. LGS-YKS KURS HİZMETLERİ

Sınavlara hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurs desteğimiz devam etmektedir.

 1. YÜKSEKÖĞRETİM BURS HİZMETLERİ

İlçemizde ikamet eden yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmeye devam edilmektedir.

11- SÜNNET  ŞÖLENİ

İhtiyaç sahibi ailelerinin çocukları için başvurular değerlendirilerek sünnetlerinin gerçekleştirilmekte, ayrıca toplu bir sünnet şöleni (konser ve animasyon içerikli) düzenlenmektedir.

12- RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Ramazan ayı süresince çeşitli konser ve eğlence programları düzenlenerek halkımızın ramazan ayını huzur ve birliktelik içerisinde geçirmeleri sağlanmaktadır.

13-MAHALLE İFTARLARI

Belirlenecek mahallelerde toplu iftar yemekleri organize edilerek ramazan ayının ruhu, komşuluk ve Keçiörenlilik ruhu canlandırılmaktadır.

14-ŞEHİR GEZİLERİ

Çanakkale, Konya, İstanbul gibi tarihi ve turistik bölgelere geziler düzenlenecektir. Ayrıca Ankara’nın tarihi, turistik yer ve ilçelerine (Keçiören, Anıtkabir, Ankara Kalesi, Roma Hamamı v.b.) seferler düzenlenmektedir.

15- GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ

İlçemizde bulunan kreş sayısı artırılarak vatandaşımızın kaliteli hizmete erişimi sağlanmaktadır. Engelli vatandaşlarımız için gündüz bakımevleri yapılmaktadır.

16- KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

İlçemizde bulunan kütüphane sayısı artırılarak vatandaşlarımızın bilgiye hızlı erişimi sağlanmaktadır.

17-ŞÖLEN, PANEL, SÖYLEŞİ, KONFERANS VE DİNLETİLER

Başkanlığımız çatısı altında başlatılan uluslararası ve ulusal sempozyumların devamı sağlanacaktır, bunların yanı sıra güncel konular ile ülke gündemini yakalayan söyleşi ve konferanslar, kandil sohbetleri ve bunun gibi etkinlikler düzenlenecektir.

Ankara’yı kapsayacak, daha geniş katılımlı Çocuk Şenliği düzenlenmektedir.

18- ULUSLARARASI KURUM, KURULUŞ ve SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Uluslararası kuruluşlar, Kamu Kurumları, Büyükelçilikler, yabancı ve yerli Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili yazışmalarda ve görüşmelerde bulunmaya devam edilecektir.

Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelen misafirleri ağırlamak, ülkemizi, başkentimizi ve ilçemizi gerekli programlar yaparak tanıtımı sağlanacaktır.

Belediyemiz yetkilileri ve belediyemiz personelinin yurtdışına çıkışlarını organize etmek, vize başta olmak üzere görevlendirmelerle ilgili program hazırlama, harcırah, pasaport, seyahat, konaklama, hediye temini, organizasyonlar ve gerekli işlemleri tamamlamak, gerektiğinde programlarını ve rezervasyonlarını yapmak, belediye başkanına ve yurtdışına seyahat eden heyetlere eşlik etmek ve tercümanlık yapmak. Dış ülke kentlerine yapılacak seyahatlerde gözlem, inceleme ve dokümantasyon çalışmaları yaparak, kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısını ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak, birikimlerin aktarılmasına zemin hazırlayarak ilçemiz ve belediyemizin gelişmesine katkı sağlanacaktır.

Uluslararası anlamda organize edilen, gerek belediyemizin organizasyonluğunda gerekse diğer kurum ve kuruluşların organizasyonlarında gerçekleşen çalışma ve faaliyetlerde Keçiören’in tarihi kültür varlıkları, sosyal kültürel tesisleri ve projelerini Dünya çapında tanıtımını sağlanacaktır. Ülkeler ve belediyeler arasında ekonomi, ticaret, eğitim, bilim ve teknoloji konularında alışverişi geliştirmek, işbirliği alanları geliştirilecektir.

Uygun olan Ulusal ve uluslararası tören, şölen,  festival ve toplantılara katılım sağlanacaktır.

Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümleri ile diyalog kurarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, uygulanabilir tezler geliştirmek ve uygulamak ya da uygulanmasını sağlanacak ve ortaya konulan eserleri topluma mal ederek toplumun istifadesine sunma faaliyetinde bulunulacaktır.

Üyesi olduğumuz TDBB (Türk Dünyası Belediyeler Birliği) ve TBB (Türkiye Belediyeler Birliği ile ortak çalışmalarda bulunmak ve TDBB ile TBB’nin çalışmalarına katılım sağlayarak katkıda bulunulacaktır.

19- YEREL YÖNETİMLER VE KARDEŞ ŞEHİR ÇALIŞMALARI

Yurtiçi ve yurtdışı kardeş belediyeler ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla, sosyal, kültürel, ekonomik işbirliği sağlamak, makine ve teknik konularda bilgi paylaşımında bulunarak bu çalışmalar esnasında yurtiçi ve yurtdışı kardeş belediyelerimiz ile uluslararası kurum ve kuruluş çalışanlarına ilçemiz tanıtımını sağlanacaktır.

Yurtdışındaki veya yurt içindeki belediyelerle yerel yönetimin geliştirilmesine katkı sağlayacak konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip edilecektir.

Kardeş şehir uygulamaları ile farklı kültürlerin birbirlerini tanıması ve yakınlaşmasını temin etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenecektir.

      Kardeş belediyelerimizce düzenlenen festivallere katılım, ve öğrenci değişim programı       

      organize etme, çeşitli ülkelerin kültür günlerini ilçemizde düzenleme, ülkelerin milli 

      gün resepsiyonlarına katılım sağlanması planlanacaktır.

 

Keçiören Belediyesi ile dünya kentleri arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak, kardeş ve dost şehirlerimiz ile ilişkileri yürütmek belediyeler ile ortak bağlantılar kurarak, ortak organizasyonlar, uluslararası öğrenci değişim programları, tesis vb. projeler hakkında görüşme ve çalışmalarda bulunulacaktır.

 

BİRİMLER DETAYLI BİLGİ

NECİP FAZIL KISAKÜREK TİYATRO SALONU

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 1994 yılında Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Ensar KILIÇ`ın sanat yönetmenliğinde kurularak perdelerini açtı. Aynı yıl içinde deneyimli sanatçılarımızın katkıları ile eğitim alan gençlerden, başarılı olanları da kadrosuna dâhil eden tiyatromuz, her yıl yeni oyunlarla seyircisinin karşısına çıktı. Ekim ayında başlayan ve Haziran ayında sezonu kapatan tiyatromuzda yetişkin ve çocuk oyunlarımız sahnelenmektedir. Tiyatro salonumuz 320 kişi kapasitelidir. Erkek ve kadın kulisleri bulunmaktadır. Salonumuzun ses ve ışık sistemleri yenilenmiştir. Sinevizyon sistemi bulunmaktadır. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu okullar, sivil toplum kuruluşları ve derneklere kiralanabilmektedir.

SALON KİRALAMA SÜRECİ

Salonun kiralanması için;

STK’lar, dernekler, kişiler, özel okullar ve diğer kamu ve özel kurumları belediyemiz web sitesi üzerinden ONLİNE SALON TAHSİS formunu doldurarak,

Devlet okulları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden dilekçe ile başvuru yapabilirler.

Salon tahsis talebinin otomasyon sistemi üzerinden onaylanması durumunda;

Keçiören Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nden tahakkuk yapılıp, Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne salon ücretinin ödenmesi,

Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenen ücret dekontunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne  götürülüp kiralama sözleşmesinin yapılması gerekmektedir.

Adres: Güçlükaya Mahallesi Çağla Sokağı No:2/B Keçiören Belediyesi Sosyal Hizmet Kampüsü

Tel: 0312 361 12 69

GÜL KREŞ ADASI GÜNDÜZ BAKIMEVİ

Gül Kreş Adası Keçiören’in merkezinde, kendine özgü mimari projesi ve çevre düzenlemesi ile çok özel bir yapıya sahiptir.

Trafikten uzak, etrafı parklarla çevrili yaklaşık 2500 m2 alanda yer almaktadır.

İçerisinde 15 sınıf, 6 uyku odası, 5 atölye,  yemekhane ve spor salonu bulunmaktadır.

250 öğrenci kapasitesine sahip olan kreşimiz, Şubat 2021 tarihinde tüm içyapısı ve yenilenen kadrosu ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

36  - 66 ay arası çocuklara 08:00-17:00 saatleri arasında tam zamanlı okul öncesi eğitim hizmeti verilmekte, eğitim programları çocukların yaş gruplarına göre düzenlenmektedir.

İngilizce, Akıl Oyunları, Görsel Sanatlar, Değerler Eğitimi, Oyun ve Hareket atölyeleri ile de gelişimleri desteklenmektedir.

Kreşimizde her gün sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere 3 öğün yemek verilmektedir.

Kreşimiz bir hemşire ile tam zamanlı sağlık desteği vermektedir.

Servis hizmeti bulunmamaktadır. 

Gül Kreş Adası adresimiz;  Hasköy mahallesi, Kaleköy sokak. (Çeşni konağı yanı)

Telefon numaramız:0501 710 04 47

GÜLÜCÜK KREŞ

Hüseyin Nihal Atsız Mahalle Konağı arka girişinde bulunan kreşimizde kendine ait oyun alanı ve bahçesi bulunmaktadır.

İçerisinde 5 Sınıf, etkinlik salonu ve yemekhanesi bulunmaktadır.

75 öğrenci kapasitesine sahip olan kreşimiz 36-70 ay arası öğrencilerimize okul öncesi eğitim hizmeti vermektedir.

Eğitimler yaş gruplarına göre düzenlenmekte olup İngilizce, Akıl Oyunları, Görsel Sanatlar, Değerler Eğitimi, Oyun ve Hareket atölyeleri ile de gelişimleri desteklenmektedir.

Kreşimizde her gün sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere 3 öğün yemek verilmektedir.

Servis hizmeti bulunmamaktadır.

Adresimiz; Şehit Kubilay Mahallesi Mehtap Caddesi No 135

GÜLDESTE OYUN EVİ

Güldeste Oyun Evi vatandaşlarımıza sosyal destek kapsamında, zorunlu hallerde çocuklarını güvenle bırakabileceği bir merkezdir. Eğitmenlerimiz tarafından Okul öncesi temel eğitim etkinlikleriyle çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlanmaktadır.

Hizmetlerimizden 48 – 72 aylık (4-6 yaş) çocuklar faydalanabilir.

Merkezimizde bir gün öncesinden online randevu ile gün ve saat seçimi yapılmakta, kabul edildiği takdirde tarafınıza mesajla bilgilendirilmektedir.

Güldeste Oyun Merkezi hizmet saatlerimiz 09.00-12.00 -  13.00-16.00 arasındadır.

Haftada en fazla 2 kez ve iki yarım gün olarak kullanılabilecektir. Bir tam gün kullanım mümkün değildir.

Başvuru kayıtları sınırlı sayıdadır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar 

Çocukların evden oyuncak getirmeleri yasaktır.

Çocuğunuzu Güldeste Oyun Merkezi ile ilgili önceden bilgilendirmeniz onun güvenle kalabilmesine destek olacaktır.

Çocuğunuzu Güldeste Oyun Merkezine bıraktığınız zaman diliminde çocuğunuza sizin nerede ve ne yapağınızı ve kaçta geri döneceğinizi söylemeniz çocuğunuzun daha huzurlu zaman geçirmesini sağlayacaktır.

Çocukların oyun evine gelmeden evvel karınlarının tok olması gerekmektedir. Oyun evimize dışarıda yemek ve içecek getirmeleri yasaktır.

Çocukların biberon yalancı emzik ve benzeri malzemeleri oyun evine getirmeleri yasaktır.

Çocukların herhangi bir takı ve değerli eşya bulundurmaları yasaktır. Kaybolması durumunda oyun evi personeli sorumlu değildir.

İlaç kullanan ve bulaşıcı hastalığı olan çocukların tedavisi tamamlayıncaya kadar Oyun Evi faaliyetlerine getirilmemesi gerekir. Fark edilmesi halinde çocuk merkeze kabul edilmemektedir.

Alerjik astım yada başka rahatsızlığı olan çocuklar hakkında veli tarafından öğretmenin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İlaç kullanımına izin verilmemektedir.

Temiz ev ayakkabısı (pantuf) getirilmesi rica olunur.

Adres : Kuşcagız Mah 342 Sk. Şehit İmmet Özdemir Park İçi

KEÇİÖREN BELEDİYE KONSERVATUVARI

Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde bulunan Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Müziğini seven ve ona gönül veren tüm hemşehrilerimiz için hizmet vermektedir. Kültür merkezi içerisinde bulunan salon ve dersliklerde, her branşta, uzman eğitici ve Sanatçılardan oluşan bir ekibin nezaretinde faaliyet gösteren Keçiören Belediye Konservatuarı’nda koro çalışmaları, enstrüman ve halk dansları kursları,  düzenlenmektedir. Çalışmalar Cumartesi ve Pazar günleri yapılmaktadır.

SOSYAL ETKİNLİK KURSLARI

Türk Halk Müziği Korosu

Türk Sanat Müziği Korosu

Türk Dünyası Topluluğu

Çocuk Korosu

ENSTRÜMAN KURSLARI

Bağlama  Kursu

Gitar  Kursu

Ney  Kursu

Ud  Kursu

Keman  Kursu

Kanun Kursu

HALK DANSLARI KURSU

Minikler  (7-12 yaş)

Yıldızlar (12-16 yaş)

Gençler  (16-25 yaş)

Büyükler  (25-40 yaş)

TİYATRO KURSLARI

Keçiören Belediyesi tiyatro kursları Keçiören Belediye Konservatuvarı bünyesinde verilmektedir.

11-14

15-17

18-35 yaş gruplarına yönelik yaratıcı drama, sahne uygulamaları ve temel oyunculuk dersleri bulunmaktadır.

Her yıl yaz okulu ve normal eğitim-öğretim yılı döneminde kurslarımız başlamaktadır.

Yaz okulu başvurularımız Haziran ayının üçüncü haftası, normal eğitimler ise Eylül ayının birinci haftası web sitemizden ilan edilmektedir.

Eğitimlerimiz sonunda tiyatro eğitimlerini tamamlayan ve sahne alan kursiyerlerimize katılım belgesi verilmektedir.

Katılım koşulları;

T.C. vatandaşı olmak

Sağlık raporu

Ergin olmayanlar için aile izin kağıdı istenmektedir.

Telefon: 0312 3525444

Adres: Yunus Emre Kültür Merkezi Emrah Mahallesi Basın Caddesi Şener Sokağı No:2 Keçiören

Tüm kurs ve eğitimlerimiz ücretsizdir.

Adres: Emrah Mahallesi Basın Caddesi No:182

Tel: 0312 3262242/3525444

KEÇİÖREN BELEDİYESİ FATİH KÜTÜPHANESİ

Fatih Halk Kütüphanesi (1997 yılında açıldı)

Kitap sayısı: 35000

Üye sayisi: 3319

Aylık ort. ders çalışan kullanıcı sayısı: 4500

Aylık ort. ödünç kitap alma sayısı: 2000

Personel Sayısı: 11

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılmıştır. Bakanlığın sağladığı KOHA Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır.

Kütüphanemiz 1997 yılında okuyucu hizmetine açılmıştır. Kütüphanemiz 4 katlıdır. 96 kişilik kapasitesi ile hizmet vermektedir. Kütüphanemizde yetişkin bölümü, çocuk bölümü, danışma kaynakları bölümü, 3 adet çalışma salonu, idari oda ve mutfak bulunmaktadır. Toplam 250 m2’dir.

Koleksiyonumuz felsefe ve psikoloji, din, sosyal bilimler, dil, bilim, teknoloji, güzel sanatlar, eğlence, spor, Türk edebiyatı, yabancı edebiyat, Türk çocuk edebiyatı, yabancı çocuk edebiyatı, ansiklopediler, kataloglar, broşürler vb alanlardan oluşmaktadır.

 

Vatandaşlarımız kimlik kartlarıyla kütüphanemize üye olabilirler. Kitap ödünç alma süresi her üye için 15 gündür. Bu süre ancak bir defaya mahsus uzatılabilir.

Üyeler tek seferde en fazla 3 kitap alabilirler.

Kütüphanemizde çay, çorba, poğaça ve sandviç ikramı bulunmaktadır.

Kütüphanemiz haftanın 7 günü 8.00-24.00 arası hizmet vermektedir ve kütüphanemizde her gün çay, çorba ve poğaça ikramı vardır. Kullanıcılarımıza günlük 2 GB Wi-fi erişim hizmeti verilmektedir.

Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi 110/A Keçiören/ANKARA

 (0312) 361 22 04

MEHMET DOĞAN HALK KÜTÜPHANESİ (05 Mart 2021)

Kitap sayısı: 7629

Üye sayisi: 2137

Aylık ort. ders çalışan kullanıcı sayısı: 900

Aylık ort. ödünç kitap alma sayısı: 750

Personel Sayısı: 5

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılmıştır. Bakanlığın sağladığı KOHA Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır.

05.04.2021 yılında okuyucu hizmetine açılmıştır. Kütüphane tek katlıdır. Yetişkin bölümü 132 kişi, çocuk bölümü 48 kişi kapasitelidir. Kütüphanemizde yetişkin bölümü, çocuk bölümü, danışma kaynakları bölümü, 2 adet çalışma salonu, idari oda ve mutfak bulunmaktadır. Toplam yaklaşık 440 m2’dir.

Koleksiyonumuz felsefe ve psikoloji, din, sosyal bilimler, dil, bilim, teknoloji, güzel sanatlar, eğlence, spor, Türk edebiyatı, yabancı edebiyat, Türk çocuk edebiyatı, yabancı çocuk edebiyatı, ansiklopediler, kataloglar, broşürler vb alanlardan oluşmaktadır.

 

Vatandaşlar kimlik kartlarıyla kütüphanemize üye olabilirler. Kitap ödünç alma süresi her üye için 15 gündür. Bu süre ancak bir defaya mahsus uzatılabilir.

Üyeler tek seferde en fazla 3 kitap alabilirler.

Kütüphanemizde çay, çorba, poğaça ve sandviç ikramı bulunmaktadır.

Kullanıcılarımıza günlük 2 GB Wi-Fi erişim hizmeti verilmektedir.

Kütüphanemiz haftanın 7 günü 8.00-19.00 arası hizmet vermektedir

 Yükseltepe Mahallesi 1819. Cad. No: 27/1 Keçiören Ankara

 0312 3227790

MEHMET ALİ ŞAHİN HALK KÜTÜPHANESİ (28 Mart 2022)

Kitap sayısı: 5250

Üye sayisi: 425

Aylık ort. ders çalışan kullanıcı sayısı: 550

Aylık ort. ödünç kitap alma sayısı: 450

Personel Sayısı: 4

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılmıştır. Bakanlığın sağladığı KOHA Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır.

Resmi açılışı 28.03.2022 tarihinde yapılmıştır. 56 kişilik yer kapasitemiz vardır. Kütüphane iç mekânında yetişkin bölümü, çocuk bölümü, Mehmet Ali Şahin Bağış kitapları bölümü, bulunmaktadır.

Koleksiyonumuz felsefe ve psikoloji, din, sosyal bilimler, dil, bilim, teknoloji, güzel sanatlar, eğlence, spor, Türk edebiyatı, yabancı edebiyat, Türk çocuk edebiyatı, yabancı çocuk edebiyatı, ansiklopediler, kataloglar, broşürler vb alanlardan oluşmaktadır.

 

Vatandaşlarımız kimlik kartlarıyla kütüphanemize üye olabilirler. Kitap ödünç alma süresi her üye için 15 gündür. Bu süre ancak bir defaya mahsus uzatılabilir.

Üyeler tek seferde en fazla 3 kitap alabilirler.

Kütüphanemizde çay, çorba, poğaça ve sandviç ikramı bulunmaktadır.

Kullanıcılarımıza günlük 2 GB Wi-Fi erişim hizmeti verilmektedir.

Kütüphanemiz haftanın 7 günü 8.00-19.00 arası hizmet vermektedir.

 Osmangazi Mahallesi Sizin Sokak 26/1 Keçiören/ANKARA

 0312 5813682

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ HALK KÜTÜPHANESİ (11 Mayıs 2022)

Kitap sayısı: 12000

Üye sayisi: 55

Aylık ort. ders çalışan kullanıcı sayısı: 300

Aylık ort. ödünç kitap alma sayısı: 150

Personel Sayısı: 5

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılmıştır. Bakanlığın sağladığı KOHA Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır.

Kütüphanemiz 11.05.2022 tarihinde okuyucu hizmetine açılmıştır.  90 kişilik yer kapasitemiz vardır. Kütüphane iç mekânında yetişkin bölümü (60 kişilik), çocuk bölümü (24 kişilik), sesli çalışma alanı (6 kişilik) bulunmaktadır.

Koleksiyonumuz felsefe ve psikoloji, din, sosyal bilimler, dil, bilim, teknoloji, güzel sanatlar, eğlence, spor, Türk edebiyatı, yabancı edebiyat, Türk çocuk edebiyatı, yabancı çocuk edebiyatı, ansiklopediler, kataloglar, broşürler vb alanlardan oluşmaktadır.

 

Vatandaşlarımız kimlik kartlarıyla kütüphanemize üye olabilirler. Kitap ödünç alma süresi her üye için 15 gündür. Bu süre ancak bir defaya mahsus uzatılabilir.

Üyeler tek seferde en fazla 3 kitap alabilirler.

Kütüphanemizde çay, çorba, poğaça ve sandviç ikramı bulunmaktadır.

Kullanıcılarımıza günlük 2 GB Wi-Fi erişim hizmeti verilmektedir.

Kütüphanemiz haftanın 7 günü 8.00-19.00 arası hizmet vermektedir.

 Şehit Kubilay, Mehtap Cd. No:105, 06220 Keçiören/Ankara

 03123611065

YÜCEL HACALOĞLU HALK KÜTÜPHANESİ (16 Ağustos 2021) 

Kitap sayısı: 3683

Üye sayisi: 2067

Aylık ort. ders çalışan kullanıcı sayısı: 3500

Aylık ort. ödünç kitap alma sayısı: 430

Personel sayısı: 3

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılmıştır. Bakanlığın sağladığı KOHA Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır.

16 Ağustos 2021 yılında okuyucu hizmetine açılmıştır. Tek katlıdır. Kütüphanenin iç mekânı 37 kişilik oturma kapasitesi ile hizmet vermektedir. Dışarıda ise 14 adet masa 56 sandalye vardır. Kütüphanede yetişkin bölümü, çocuk bölümü, çalışma salonu, idari oda ve mutfak bulunmaktadır. Toplam 245 m2’dir.

Koleksiyonumuz felsefe ve psikoloji, din, sosyal bilimler, dil, bilim, teknoloji, güzel sanatlar, eğlence, spor, Türk edebiyatı, yabancı edebiyat, Türk çocuk edebiyatı, yabancı çocuk edebiyatı, ansiklopediler, kataloglar, broşürler vb alanlardan oluşmaktadır.

 

Vatandaşlarımız kimlik kartlarıyla kütüphanemize üye olabilirler. Kitap ödünç alma süresi her üye için 15 gündür. Bu süre ancak bir defaya mahsus uzatılabilir.

Üyeler tek seferde en fazla 3 kitap alabilirler.

Kütüphanemizde çay, çorba, poğaça ve sandviç ikramı bulunmaktadır.

Kullanıcılara günlük 2 GB Wi-Fi erişim hizmeti verilmektedir.

Her gün çay, çorba ve poğaça ikramı vardır.

Haftanın 7 günü 8.00-24.00 arası hizmet verilmektedir.

 

 Şevkat Mah. 53. Sok Kalaba Spor Tesisi Arkası Ihlamur Vadisi Park Alanı İçi

 0312 360 81 06

AYÇİN AKKAŞ HALK KÜTÜPHANESİ

Kütüphanemiz 26.05.2023 tarihinde okuyucu hizmetine açılmıştır. Ayçin Akkaş Halk Kütüphanesi’nin tamamı çalışma salonu ve raflardan oluşmaktadır. Küçük bir çocuk bölümü vardır. Kütüphanemizin kapasitesi 36 kişiliktir.

Kitap sayısı: 5000

Koleksiyonumuz felsefe ve psikoloji, din, sosyal bilimler, dil, bilim, teknoloji, güzel sanatlar, eğlence, spor, Türk edebiyatı, yabancı edebiyat, Türk çocuk edebiyatı, yabancı çocuk edebiyatı, ansiklopediler, kataloglar, broşürler vb alanlardan oluşmaktadır.

Vatandaşlarımız kimlik kartlarıyla kütüphanemize üye olabilirler. Kitap ödünç alma süresi her üye için 15 gündür. Bu süre ancak bir defaya mahsus uzatılabilir.

Üyeler tek seferde en fazla 3 kitap alabilirler.

Kütüphanemizde çay, çorba, poğaça ve sandviç ikramı bulunmaktadır.

Kütüphanemiz haftanın 7 günü 8.00-19.00 arası hizmet vermektedir ve kütüphanemizde her gün çay, çorba ve poğaça ikramı vardır. Kullanıcılarımıza günlük 2 GB Wi-fi erişim hizmeti verilmektedir.

 Atapark Mah. Aşık Veysel Parkı İçi 1292. Sk. No:2, 06280 Keçiören/Ankara

 03123611065

ŞENAY AYBÜKE YALÇIN HALK KÜTÜPHANESİ

Kitap sayısı: 9500

Üye sayisi: 193

Aylık ort. ders çalışan kullanıcı sayısı: 2300

Aylık ort. ödünç kitap alma sayısı: 130

Personel: 3

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılmıştır. Bakanlığın sağladığı KOHA Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır.

Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi’nin tamamı çalışma salonu ve raflardan oluşmaktadır. Küçük bir çocuk bölümü vardır. Kütüphanemizin kapasitesi 55 kişiliktir.

 

Koleksiyonumuz felsefe ve psikoloji, din, sosyal bilimler, dil, bilim, teknoloji, güzel sanatlar, eğlence, spor, Türk edebiyatı, yabancı edebiyat, Türk çocuk edebiyatı, yabancı çocuk edebiyatı, ansiklopediler, kataloglar, broşürler vb alanlardan oluşmaktadır.

 

Vatandaşlarımız kimlik kartlarıyla kütüphanemize üye olabilirler. Kitap ödünç alma süresi her üye için 15 gündür. Bu süre ancak bir defaya mahsus uzatılabilir.

Üyeler tek seferde en fazla 3 kitap alabilirler.

Kütüphanemizde çay, çorba, poğaça ve sandviç ikramı bulunmaktadır.

Kütüphanemiz haftanın 7 günü 8.00-19.00 arası hizmet vermektedir.

Yayla Mahallesi 1420 sokak No:1 Keçiören/ANKARA

 0312 359 10 86

ÖTÜKEN HALK KÜTÜPHANESİ (03 Kasım 2022)

Kitap sayısı: 3167

Üye sayisi: 20

Aylık ort. ders çalışan kullanıcı sayısı: 1800

Aylık ort. ödünç kitap alma sayısı: 50

Personel sayısı: 3

Keçiören Belediyesi’nin kendi kütüphane otomasyon sistemini kullanmaktadır.

Ötüken Halk Kütüphanesi’nin 2 çalışma salonu vardır. Kütüphanemizin kapasitesi 59 kişiliktir. Ayrıca sıcak havalarda oturabilmek için 13 tane masanın olduğu balkonu vardır.

 Koleksiyonumuz felsefe ve psikoloji, din, sosyal bilimler, dil, bilim, teknoloji, güzel sanatlar, eğlence, spor, Türk edebiyatı, yabancı edebiyat, Türk çocuk edebiyatı, yabancı çocuk edebiyatı, ansiklopediler, kataloglar, broşürler vb alanlardan oluşmaktadır.

 Vatandaşlarımız kimlik kartlarıyla kütüphanemize üye olabilirler. Kitap ödünç alma süresi her üye için 15 gündür. Bu süre ancak bir defaya mahsus uzatılabilir.

Üyeler tek seferde en fazla 3 kitap alabilirler.

Kütüphanemizde çay, çorba, poğaça ve sandviç ikramı bulunmaktadır.

Kütüphanemiz haftanın 7 günü 8.00-20.00 arası hizmet vermektedir.

 Yakacık Mah. Sedefçiler sok. Şenlikköy Blokları G blok No:17, 06310 Keçiören/Ankara

 03123312152

NEŞET ERTAŞ SANAT ve GÖSTERİ MERKEZİ

Ankara ve Keçiören’in kültürel kalkınmasına büyük hizmetler sunacağına inandığımız ve merhum ozanımız Neşet Ertaş‘ın adını taşıyan tesisimizde; 7600 metre kare kapalı kullanım alanı, 500 araç kapasiteli açık otopark ve oyun gruplarının bulunduğu bir açık hava parkı bulunmaktadır. Çeşitli kültürel etkinliklere uygun, çok amaçlı toplantı salonumuz 800 kişiliktir. Gösteri Merkezimizde sempozyumlar, paneller, konferanslar düzenlenebilmekte, konserler verilebilmekte, halk ve tiyatro oyunları oynanabilmekte, resim ve fotoğraf sergileri düzenlenebilmektedir.

Sanata duyarlı bütün dostlarımızın buluşma noktası olmasını dilediğimiz Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nin kapısı ilgili herkese açıktır.

SALON KİRALAMA SÜRECİ

Salonun kiralanması için;

STK’lar, dernekler, kişiler, özel okullar ve diğer kamu ve özel kurumları belediyemiz web sitesi üzerinden ONLİNE SALON TAHSİS formunu doldurarak,

Devlet okulları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden dilekçe ile başvuru yapabilirler.

Salon tahsis talebinin otomasyon sistemi üzerinden onaylanması durumunda;

Keçiören Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nden tahakkuk yapılıp, Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne salon ücretinin ödenmesi,

Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenen ücret dekontunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne  götürülüp kiralama sözleşmesinin yapılması gerekmektedir.

Adres: Kuşcağız Mahallesi Gün Sazak Caddesi No:163

ESTERGON TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Estergon Türk Kültür Merkezi, 29 Mayıs 2005 tarihinde hizmete açılmıştır. Türk tarihinde önemli bir yeri olan ve Tuna nehri kıyısında bulunan tarihî Estergon Kalesi’nden ismini alan merkezimiz, Etnografya Müzesi ve Asya Bahçeleriyle Türk tarihinin ve kültürünün yaşatıldığı bir mekân olarak inşa edilmiştir. Kültür merkezindeki dükkân katı, Estergon Restorant Türk Mutfağı,  seyir terası ve kümbetle bütünleşen, muhteşem bir eser olarak Ankaralılara hizmet vermektedir.

Kültür merkezinde geleneksel Türk sanatının, bütün motiflerine yer verilmiştir. Ayrıca evrensel dünya sanatının incelikleri de merkezimizde uygulanma alanı bulmuştur.

Estergon Türk Kültür Merkezi, Alanya Kalesi’ndeki Kızıl Kule’nin sekizgen olan gövdesi örnek alınarak yapılmıştır. Sekizgen sütunlar Selçuklu sultanlarının saç örgülerinden esinlenilerek süslenmiştir.

Estergon Restorant Türk Mutfağı katımızda geniş seyir imkânı sağlayan pencerelerin arasında oluşan kısa sütunlar da yine aynı saç örgüsü ile süslenmiştir. Bu sütunların alt bitim yerlerine ise kuş yuvaları yerleştirilmiştir. Geleneksel Türk-İslam mimarisinde camii, medrese, külliye ve hanlarda bu tür kuş yuvalarına rastlamak mümkündür.

Estergon Türk Kültür Merkezi`nin girişi (Taç Kapısı)  Selçuklular Döneminde yapımına başlanan ve 1251 yılında tamamlanmış olan Karatay Medresesi`nin giriş kapısı örnek alınarak inşa edilmiştir. “Taç Kapı” tamamen mermerdir ve el işçiliğinin en güzel örneklerini yansıtmaktadır. Ayrıca giriş bölümünde Sivas-Divriği Camii ve Şifahanesinin bünyesinde yer alan motiflerinden de yer yer yararlanılmıştır.

Görkemli ve zarif işçiliği ile göz kamaştıran Taç Kapı’dan girenleri Özbekistan’ın Hıva şehrindeki İsfendiyar Han’ın yazlık sarayının giriş kapısı bire bir örnek alınarak yapılan görkemli kapı karşılamaktadır. Giriş katında on dört dükkândan oluşan arasta yer almaktadır. Dükkânların kapıları Mahmut Bey Camii ve Kastamonu’da bulunan İbn-i Neccer Camii kapıları birebir örnek alınarak yapılmıştır. Ayrıca Semerkant, Buhara, Hıva ve Merv’de bulunan bin yıllık kapıların motifleri, Kastamonu El Sanatları Müdürlüğünün himayesinde dünyaca ünlü Kastamonulu ustaların el emeği ve alın teriyle gerçekleştirilmiştir. Bu kapıların hepsi birer sanat şaheseridir. Bu dükkânlardan altın, gümüş, ipek, antika gibi değişik el sanatlarını yansıtan eşyaları almanın keyfi ve mutluluğu yaşanmaktadır.

Çarşı katının koridorlarını gezerken ayaklarımızın altında uzanan, Özbekistan’ın Hıva şehrinden esinlenerek yapılan Hıva’nın dünyaca ünlü mavi beyaz çinilerinin mozaik tekniği ile yapılmış mermer el işçiliği sizleri beklemektedir. Yine arastada gözlerimizi kamaştıran Orta Asya’ya özgü Buhara-Hıva sütunları sizleri tarihin derinliklerine götürecektir. Bu sütunların orijinalleri Hıva Han Sarayı Müzesi`nde teşhir edilmektedir.

Dükkânların olduğu katta bir şadırvan yer almaktadır. Bu şadırvan Topkapı Sarayının Revan ve Bağdat Köşkünün arasında bulunan şadırvanın birebir benzeridir. Marmara Bölgesi’nden blok hâlinde getirtilerek yapımı gerçekleştirilmiştir.

Müze katının bedesten boşluğuna bakan “Rumi” desenli kafes pencereler kültür merkezine doyumsuz bir mistik hava katmaktadır. Türklere has bir sanat olan minyatür sanatının dünyada duvar üzerine ilk uygulaması Estergon Türk Kültür Merkezi`nde gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti Döneminde yaşanan olaylardan esinlenilerek (av sahnesi, sünnet şöleni ve aşk sahnesi) günlük hayattan betimlemeler sizleri tarihin derinliklerine götürecek ve Osmanlıdan sizlere seslenecektir. Yine İznik çinilerinin olağanüstü güzellikleriyle Osmanlı Döneminde deniz altındaki yaşamı canlandıran panoramik görüntü sizleri büyüleyecektir. Başınızı yukarıya doğru kaldırdığınızda sizi otuz iki kenarlı pervari kubbe tebessümle karşılayacaktır. Rumi desenlerden ve altın varaklardan oluşan görkemli bir kubbe sizleri tarihin derinliklerinden selamlayacaktır. Gözlerinizi biraz aşağı kaydırdığınızda Rumi desenlerle süslenmiş tifani tekniğiyle yapılmış beş kenarlı “vitray” pencereler gözlerinizi kamaştıracaktır.

Müze katının çıkış ve inişlerinde elleriniz kristal korkuluklarla buluşarak ve ayaklarınız merdiven alınlıklarında “Kütahya Çini” desenleriyle süslü merdivenlerden müzeye çıkacak ve gezi sonucunda aynı motiflerle süslü merdivenlerden arasata inerek doyumsuz bir gün yaşayacaksınız. Bu basamaklar kristal Dolmabahçe Sarayının Muayede Salonunun üst katlara çıkan merdivenleri örnek alınarak yapılmıştır.

Estergon Restorant Türk Mutfağı katında pencereler özellikle panoramik seyir sağlamak amacıyla alabildiğine geniş yapılmıştır. Buradan Ankara’yı seyretme imkânını elde edeceksiniz.

Estergon Restorant Türk Mutfağı katının en büyük özelliği oturma mekânlarının ve değişik kompozisyonda dekore edilmiş olmasıdır. Yerden 40 cm kaldırılarak oluşturulan platformda oturmanın keyfini yaşayacaksınız.

Estergon Restorant Türk Mutfağı’nın hemen girişinde yer alan ve Anadolu’da “yük dolabı” olarak bilinen millî şöminedeki dolap heybetli görünümüyle göz doldururken, odun ateşinde pişen “Türk kahvesi” içmenin keyfini yaşayacaksınız.

Estergon Restorant Türk Mutfağının üzerinde bin metre kare açık seyir terası sizlere doyumsuz bir Ankara manzarası sunacaktır. Aynı zamanda seyir terasının ortasında yer alan ve gökyüzüne doğru yükselen iki katlı “kümbet” sizleri karşılayacak ve geleneksel Selçuklu mimarisi ile tanıştıracaktır.

Orta Çağ Türk-İslam sanatının en önemli özellikleri kümbetlerde kullanılmıştır. Orta Asya ve İran’da tuğlanın sırlı çinilerle karma dekoratif işlenişiyle oluşan bu eserler, Anadolu’da biraz daha mütevazı taş yapılara dönüşmüştür.

Kümbetler genellikle kare plan üzerine çeşitli silindirik, sekizgen gibi plan kesitleri gösteren, içten kubbeli dıştan piramidal külah çatılı, çift katlı olarak inşa edilmiştir.

Uzaktan bakıldığında kümbetler, Türklerin hayatında önemli bir yere sahip olan geleneksel Türk çadırlarına benzetilmiştir.

Selçuklu Türkleri türbeleri genellikle; silindirik, kare ve çokgen şekillerde planlamış ve yapmışlardır. Sekizgen türbe örneklerine Anadolu’nun her yerinde rastlamak mümkündür.

Geleneksel ve millî kümbet mimarisi, Estergon Türk Kültür Merkezinin Estergon Restorant Türk Mutfağı katının yapımında da esin kaynağı olmuştur. İç tezniyatında ise yine Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait motifler kullanılmıştır. Bu renk armonisine, camın ışıltılı renkliliği, rumi, art noveau (yeni sanat) dönemi tifani tekniği vitraylar eşlik ederken, Ankara’yı farklı bir mekândan seyretmenin imkânını elde edeceksiniz.

ZİYARET SAATLERİ: 09:00-23:00

Adres: Güçlükaya Mahallesi Fatih Caddesi Bülbüller Sokağı

Tel: 0312 358 73 75-358 73 74

YUNUS EMRE KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi sevgiyi ve bilgiyi paylaşmak için buluştuğumuz tesislerimizden biridir. Tiyatro salonları, konferans salonu, düğün salonu, kütüphane, KEÇMEK  kurs merkezi,

Keçiören Belediye Konservatuvarı, spor kompleksi, Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi ve ÇEM Çocuk Eğitim Merkezi gibi birimlerimiz ile hizmetinize sunduğumuz tesisimizde birçok sosyal ve kültürel etkinliğe katılabilirsiniz.

Her yaştan Keçiörenli için buluşma noktası olan Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’ne tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.

SALON KİRALAMA SÜRECİ

Salonun kiralanması için;

STK’lar, dernekler, kişiler, özel okullar ve diğer kamu ve özel kurumları belediyemiz web sitesi üzerinden ONLİNE SALON TAHSİS formunu doldurarak,

Devlet okulları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden dilekçe ile başvuru yapabilirler.

Salon tahsis talebinin otomasyon sistemi üzerinden onaylanması durumunda;

Keçiören Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nden tahakkuk yapılıp, Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne salon ücretinin ödenmesi,

Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenen ücret dekontunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne  götürülüp kiralama sözleşmesinin yapılması gerekmektedir.

ÇALIŞMA GÜNLERİ ve SAATLERİ

Haftanın tüm günleri

08:00-22:00

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi haftanın tüm günleri açıktır.

Adres: Emrah Mah. Basın Cad. No:182 İncirli

Tel: 0312 352 54 44

GÜLİSTAN KONAĞI

Keçiören Belediyesi tarafından restore ettirilen tarihi Gülistan Konağı 5 yıldır sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

1977 yılında tescil ettirilen 3 katlı ahşap bina prestij çalışmalarında usta hocaları buluşturuyor. Atölye çalışmaları yapılan merkezde alanında uzman hocalar Tezhip, Hat, Minyatür, Seramik, Ahşap Oymacılık, Alüminyum Rölyef, Ahşap ve Kağıt Rölyef, Mozaik, Gubari Hat, Islak Keçe, Takı Tasarımı, Ebru, Kaatı, Taş Bebek yapımı gibi sanat dallarında eşsiz eserler ortaya çıkarıyorlar.Yurt içi ve yurt dışından da ziyaretçilerin geldiği konakta toplamda 15 branşta eserler veriliyor.

Keçiören Belediyesi`nin 1 yıllık restorasyon sürecinin ardından hizmete açtığı ve workshop olarak kullanılan Gülistan Konağı, 8 oda ve 1 toplantı salonuyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Gülistan Konağı`nda belli bir konsept dahilinde çalışan ustalarımız şu ana kadar ``Selçuklu``, ``Saray Hazineleri`` ve ``Renkler`` teması başta olmak üzere çok çeşitli eserlere imza atarak sanatın sunduğu zenginlik ve çeşitliliği sanatseverlerle buluşturuyor.

Adres: Pınarbaşı Mahallesi Ark Sokağı No:25

Tel: 0312 378 05 42

 

KEÇİÖREN BELEDİYESİ ETNOGRAFYA MÜZESİ

Müzemiz, Keçiören Belediyesi bünyesinde bulunan Estergon Türk Kültür Merkezi’nin 1. Katında Keçiören Belediyesi Etnografya Müzesi ismiyle hizmet vermektedir. Etnografya müzemiz 2005 yılında Estergon Türk Kültür Merkezi’nin faaliyete başlaması ile hizmete açılmıştır.

Müzemizde Selçuklu Dönemi ve Geç Osmanlı Dönemine ait eserler bulunmaktadır. (17.-18. Yüzyıllar) Bu eserler Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden toplanarak (Ankara, Amasya, Tokat, Gaziantep, İzmir, K. Maraş, Konya, Ödemiş, Tire, Aydın) müzemize getirilmiştir.

Müze içerisinde 1109 adet eser bulunmaktadır. Eserlerin bir kısmı 10 adet büyük camekânlı bölümlerde seremoni-sunum şeklinde sergilenmektedir. (Kına Gecesi Seremonisi, Sünnet Odası, Türk Hamamı, Kahve Kültürü, Selamlık, Türk Mutfağı, Oturma Odası, Günlük Oda, Bakırcı Odası, Çeyiz Odası)  Diğer eserler ise vitrinler ve küçük özel bölmelerde sergilenmektedir.

2011 yılında K.K.T.C Güzelyurt Belediyesi’nin katkıları ile Kıbrıs kültürünü anlatan büyük camekân bölüm ve yine Kazakistan Büyükelçiliği ile Keçiören Belediyesi’nin katkıları ile 2012 yılında “Tusau Kesu” törenini anlatan Kazak Çadırı da büyük camekân şeklinde müzemize eklenmiştir.

Müzemiz oval, geniş bir alanda tasarlanmış olup sergi salonu Estergon Türk Kültür Merkezi’nin birinci katındadır. Bahçe teşhiri bulunmamaktadır. Müzemiz açılış tarihinden bu yana tüm vatandaşlarımızın rahatça ziyaret edebilmesi için 09.00-23.00 saatleri arasında açık ve ücretsizdir.

Adres: Güçlükaya Mah. Fatih Cad. Estergon Türk Kültür Merkezi 1. Katı  Keçiören/ANKARA

Tel: 0312 361 24 24--0312 361 28 28

 

ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ

 1. Çocuğa verilen hizmetin en değerli yatırım olduğu inancıyla; kültürün, sanatın ve psiko sosyal desteğin en verimli şekilde sağlanması için kurulan merkezde, farklı atölyeler ve sosyal hizmet odaklı faaliyetler yürütülmek.
 2. Çocuklara yönelik temel hizmetlerin, eşitsizlikleri azaltacak şekilde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlamak.
 3. Çocukları olumsuz alışkanlıklar edinmelerinden uzak tutarak, olumlu alışkanlıklar kazandırmak, sosyal ve kültürel gelişimlerini olumlu yönde desteklemek, istismar edilmelerini ve kötü alışkanlıklara sürüklenmelerini önlemek amacıyla koruyucu önleyici hizmet sunulmak.
 4. Çocuk Eğitim Merkezi; Keçiören ilçesinde ikamet eden 3.5-16 yaş aralığında olan çocukların bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetler gerçekleştirerek sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesi ve aile, toplum etkileşimlerine pozitif katkı sağlanmasını amaçlamak.
 5. Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi, 3.5-16 yaş aralığında Keçiören’de ikamet eden, dezavantajlı (öncelikli olarak; engelli, ihmal ve istismar mağduru vb.) çocuklara yönelik çalışmalar yürütmektedir. Merkezde robotik, drama, gitar, resim, okul öncesi, oyun grubu, tasarım, akıl oyunları, satranç, jimnastik alanlarında atölye ve çocuklar ile ebeveynlerine yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir. Aynı zamanda uzman psikologlar tarafından merkeze müracaat eden tüm bireylere psikolojik destek sağlanmak.

Adres: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi İçi.  İncirli Mah. Basın Cad. Şener Sok. No: 2

Tel: 0312 3610100

MEHMET ALİ ŞAHİN ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ

Merkezimizde çocukların yeteneklerini keşfetmelerine yönelik atölye çalışmaları ve sosyal kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Amacımız, çocuklara yönelik temel hizmetlerin eşit bir şekilde sunulmasıdır.

Çocukların mevcut becerilerini artırmak, yeteneklerini keşfetmelerini desteklemek, sosyal ve kültürel gelişimlerini olumlu yönlendirmektir.

Çocuk Eğitim Merkezi; Keçiören ilçesinde ikamet eden 4-12 yaş aralığında olan çocukların bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetler gerçekleştirerek sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesi ve aile, toplum etkileşimlerine pozitif katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Merkezimizde Okul Öncesi Eğlenceli Atölyeler, İngilizce Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, Satranç Atölyesi, Jimnastik Atölyesi, Resim Atölyesi bulunmaktadır.

Çalışmalarımız ücretsiz olup dönemlik (10 hafta) atölyelere kayıtlar kontenjanla sınırlıdır.

Adres; Osmangazi Mahallesi Sizin Sk. No 36

Tel 0312 581 03 42

 

EMEKLİLER PLATFORMU

EMEKLİLİK SANATI
Yıllarca gelecek ve geçim kaygısıyla hareket eder, hayatımızda buna göre planlar yaparız. İş edinebilmek ve sürdürebilmek için yoğun emek harcarız. İşimiz hayatımızın büyük bir kısmını doldurur. Çalıştığımız yıllar boyunca çalışma hayatının yoruculuğundan kendimize ve sosyal çevremize zaman ayıramadığımızdan yakınırız. Hep emekliliğimizi bekler, emekli olunca hayatımızda değişiklikler yapacağımızı hayal ederiz. Emeklilik dönemi evde geçirilmesi gereken sıkıcı günler değildir. Yaşam sanatı içerisinde emeklilik dönemi, deneyimlerinizle hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir sanat alanıdır. Engin yaşam tecrübeleriniz ve kültürel birikimlerinizle emeklilikte her yeni gününüz diğerinden daha anlamlı olacaktır.

KEÇİÖREN EMEKLİLER PLATFORMU
Keçiören Belediyesi saygıdeğer emeklilerimize hizmet sunmak için "Emekliler Platformu`nu kurmuştur. Amacımız;

 1. Emeklilerimize rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
 2. Aktif emekliliğe yönelik uzmanların düzenleyeceği seminer, panel ve toplantılar gerçekleştirmek
 3. Platformu üyelerimizle sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek
 4. Emeklilik Platformu üyelerimizle gönüllü faaliyetlere katılmak.

Etkinliklerimiz

* Ülkemizin güzelliklerini keşfedeceğimiz kültür gezileri,

* Tiyatro, sinema, sergiler, konserler vb sosyal aktiviteler,

* Spor faaliyetleri,

* Hobi bahçeleri,

* Gönüllü faaliyetler.

GEREKLİ EVRAKLAR:

1.) Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.) 1 adet vesikalık resim

3.) Ekte mevcut olan anket formu

NOT:

* İstenen belgelerin teslim edileceği adres: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi İncirli Mah. Basın Cad. Şener Sokağı No:2 olarak belirlenmiştir

* Başvurular mesai saatleri içinde teslim edilir.

Adres: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi İncirli mah. Basın Cad. Şener Sokağı No:2

Tel: 0 312 323 89 99

 

AİLE TERAPİ MERKEZİ

Keçiören Aile Terapi Merkezi, Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok tarafından sizlere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek için kurulmuştur.

Aile Terapi Merkezimiz tarafından vatandaşlarımıza yaşadığı ruhsal ve fiziksel problemlerde alanında uzman psikolog ve diyetisyenler tarafından ücretsiz psikolojik destek ve beslenme-diyet desteği sağlanmaktadır.

Aile Terapi Merkezi Şefkat Şubesi’nde çocuk-ergen-yetişkin ve çift danışmanlığı alanlarında psikolojik destek hizmeti sağlanmaktadır. Çocukluk çağında, gebelik ve emziklilikte, hastalıklarda beslenme ve kilo kontrolü konularında da beslenme-diyet desteği sağlanmaktadır. 

Aile Terapi Merkezi Şefkat Şubesi

+90 312 338 87 06
+90 312 339 67 18

Şefkat mahallesi, 54. sokak no:5, 06300 Keçiören/Ankara

Aile Terapi Merkezi Andan Menderes Şubesi’nde çocuk-ergen ve yetişkin alanlarında psikolojik destek hizmeti sağlanmaktadır. Çocukluk çağında, gebelik ve emziklilikte, hastalıklarda beslenme ve kilo kontrolü konularında da beslenme-diyet desteği sağlanmaktadır. 

Aile Terapi Merkezi Adnan Menderes Şubesi

Adnan Menderes mahallesi, 1063. Sokak, No:18, Keçiören/ Ankara

+90 539 667 39 08

 KEÇMEK

KEÇMEK Keçiörenlilerin:

Kişisel birikimlerini yükseltmek,

Mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek,

Kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlarını artırmak,

Pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olmalarına yardımcı olmak,

Gelir elde etmelerine katkıda bulunmak,

İstihdam edilebilirliklerini artırmak,

vb. amaçlarla kurulmuş, örgün eğitimi tamamlayıcı bir yaygın eğitim organizasyonudur.

Özellikle örgün eğitim fırsatlarından yararlanamayan bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için herhangi bir yaş sınırlaması yapmadan tüm keçiören halkına kurs merkezlerimizde eğitim vermek. Eğitimin yaşam boyu devam ettiği algısını güçlendirerek katılımı artırmak.

Usta-çırak ilişkisinin öğretilerini modern eğitim sistemlerinin ilke ve prensipleri doğrultusunda kaliteden ödün vermeden sunmak. Eğitim kalitesini yenilikçilik, akılcılık, bilimsellik, katılımcılık ve süreklilik ilkeleri perspektifinde artırmak.

Toplumda eğitimli ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak.

Sosyal sorumluluk kapsamında keçiören belediyesine kursiyer memnuniyeti sağlayarak tüm kursiyerlerine; çalışan memnuniyetini oluşturarak tüm çalışanlarına artı bir değer kazandırmak. Emeği üretime dönüştürerek bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak.

KEÇMEK, ücretsiz olarak verdiği sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra; sergiler, seminerler, fuarlar, yayınlar,yarışmalar, panel-konferans vb. organizasyonlar gerçekleştirmektedir.

 YABANCI DİLLER:

Kursiyerlerimizin, günlük hayatta kendisini ve ihtiyaçlarını, hayatla ilgili planlarını rahatça ifade edebilecekleri hayata rahatça uygulayabilme ve ileri derece konuşmalarda kendisini ifade edebilme bilgi ve becerisi kazanmasını sağlar.İngilizce, Arapça, Osmanlı Türkçesi dillerinde eğitim verilmektedir.

 GİYİM ATÖLYESİ:

Kursiyerlerimiz, kadın giyimine ait tasarım öğelerini tanıyan, kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme, tasarım prensiplerini, tasarlama yöntemlerini, artistik çizim ilkelerini bilen ve siluete giysiyi giydirip renklendirmeyi yapabilme yeterliliğini kazanır. Kadın Üst Giysileri Dikimi, Kadın Giyim Modelistlik, Kadın Giysileri Artistik Çizim (Stilistlik) branşları görülmektedir.

YEMEK VE PASTA ATÖLYESİ:

Yoğun ilgi gösterilen bu branşta, mutfak araç gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun sağlıklı koşullarda, kendi başına ön hazırlık yapabilen, pasta süsleme ve pide hamuru hazırlama konusunda yeterlilikler kazanan bireyler yetiştirilir. Aşçı Çırağı, Pasta Yapımı Sunumu, Yaş Pasta Yapımı başlıkları altında hizmet vermektedir.

EV TEKSTİLİ ATÖLYESİ:

Keçmek, bu branşta çeyiz ürünleri hazırlamaya ait mesleki hesaplamaları, süslemeleri yapabilme, çeyiz ürünlerinde kullanılan kumaşları tanıyabilme, tekniğe uygun fermuar çalışabilme ve parçaları birleştirebilmesini sağlar. Çeyiz Ürünleri Hazırlama branşında bilgi ve beceri kazanan kursiyerler yetiştirilir.

EL SANATLARI ATÖLYESİ:

El Sanatları eğitim programında; düzensiz parçaların birleştirilmesi ve üzerlerinin nakış, boncuk, dantel ve kurdele ile süslemesi; çeşitli kumaş, biblo, kutu, farklı materyal araç gereçleri birleştirerek süsleme şeker hazırlayabilme; çeşitli kumaş, tığ çeşitleri, beş şiş vb. araç gereçleri kullanarak kullanıma uygun el sanatları ortaya çıkartmaktır. Kırk yama, Nikâh Şekeri Süslemeciliği, Beş Şiş Dantel Örücülüğü, Elde Kurdele İşi, Elde Türk işi, İğne Oyası, Tel Kırma, Kasnak Sallayarak Yapılan Makine Nakışı  branşları görülmektedir. Branşımızda kursiyerlerimiz, gelenekselliğe uygun olarak ürünün süslemesini, çeşitli teknikleri kullanarak takılar yapabilmeyi, taşlardan beden oluşturmayı, taş bebek yapmayı kurslarımız sayesinde öğrenmektedir. Keçmek’ de Keçe Yapımı, Deri İşlemeciliği, Misinalı Takı Yapma, Taş Bebek, Dekoratif Ahşap Süsleme, Alüminyum Kabartma, Seramik Biçimlendiricisi kursları yer almaktadır.

FOTOĞRAFÇILIK AKADEMİSİ:

Branşımızda; fotoğraf çekim elemanı, ürün veya konunun fotoğrafını çekme, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hale getirme yeterliliklerine sahip nitelikli kursiyerler yetiştirilir. Fotoğraf Çekimi görülen eğitimlerdendir.

SPOR AKADEMİSİ:

Kursiyerlerimiz Spor Akademisinde, kendine özgü hareketler, bağlantılar, yer değiştirmelerle beraber grup üyeleri müzik eşliğinde, müziğin ritmiyle birlikte spor yapmaktadır. Güçlü bir vücut yaratmayı hedefleyen kursiyerler 30-40 temel hareketle tüm vücut için kondisyon sağlayıp, zihin ve beden bütünlüğü öngören denge, nefes ve hareket sistemlerinin bir sentezini plates sayesinde oluşturmaktadırlar Step – Aerobik ve Plates kursiyerlerimiz için seçilmiş branşlardır.

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM AKADEMİSİ:

Branşımızda; Güzellik ve Saç Bakım Akademisine katılan kursiyerlerimiz hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, el ve ayak bakımına ilişkin olan işlemleri, cilde uygun ürünü seçmeyi başarılı bir şekilde yapabilme becerisi kazanır. Eleman; Saç kesimi, renklendirme, şekillendirme, bakım ve boyama tekniklerini belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgisine sahiptir. Manikür, Saç Bakım ve Yapımı, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri, Cilt Bakımı ve Temel Makyaj branşlarında sertifikalı elemanlar yetiştirilmektedir.

TÜRK İSLAM SANATLARI ATÖLYESİ:

Kültürel değerlerimizin en önemli parçasını oluşturan geleneksel el sanatlarımız, köklü geçmişimizin sanatla yansıması olarak günümüze ulaşmıştır. Unutulan veya unutulmaya yüz tutmuş pek çok Türk İslam Sanatını nesillere aktarmak için Keçmek kursiyerleriyle buluşturmaktadır. Kursumuzda; her branşın tanıtımı, tarihi süreci ve gelişimi hakkında uygulamalar yapılmakta ve bilgi verilmektedir. Ebru, Hüsn-ü Hat, Tezhip, Çini İşletmeciliği, Kat-ı, Minyatür, Filografi halkımızla buluşturduğumuz branşlarımızdır.

RESİM ATÖLYESİ:

Branşımızda kursiyerlerimiz, resim tekniklerini kullanarak uygulayan, renklendirerek resim uygulamaları yapabilen, becerisini geliştiren bireyler haline gelirler. Resim Sanat Eğitimi, Guaj Boya Resim, Yağlı Boya Resim halkımıza sunduğumuz bölümlerdir.

İNSAN İLİŞKİLERİ – BEDEN EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM

Kursiyerlerimiz; sosyal hayatta, iş hayatında, mesleği ile ilgili gelişmeleri izleyebilen ve kendisini kişisel olarak sürekli geliştirebilme bilgi ve becerisi kazanır. Yönetici Asistanı branşımızla bu konuya öncelik veriyoruz.

Sosyal Hayatta İletişim, İş Hayatında İletişim, Kişisel Gelişim, Meslek Etiği, İş Organizasyonu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı branşlarında sertifika verilmektedir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Hayatımızın bütün alanlarına girmiş olan bilgisayarın kursiyerlerimiz tarafından tüm boyutlarıyla tanınıp doğru ve etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Bilgisayarın temel parçalarını, ofis programlarını, internet kullanmayı, bilgisayarın temel donanım parçalarını, tanıtım ve reklam amaçlı ürünlerin tasarımını bilgisayar ortamında öğrenmeyi, sanal ortamda proje yapmayı hedefleyen branşlarımız Keçmek’ de mevcuttur. Temel Bilgisayar Okur Yazarlığı, Ofis Programları, İnternet –Posta, Bilgisayar İşletmenliği, Ön Muhasebe Bilgisayar Destekli Muhasebe, Grafikerlik, Grafik Desen Çizimi, Bilgisayar Destekli Reklam Tasarım, İki Boyutlu Çizim (Autocad), 3DS Max, Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlama, Hızlı Klavye Kullanımı, Bilgisayar Sistem Bakım Onarımcısı branşları verilen eğitimlerdir.

OKUMA – YAZMA:

2 seviyeden oluşan branşımız temel eğitimlerini almamış vatandaşlarımıza okur-yazarlık kazandırmak üzere açılmış kursumuzdur. Kursiyere, okuma yazma bilmeyen yetişkinlere; işlevsel okuma yazma becerisi kazandırma, ilköğretimin ilk beş sınıfına denk eğitim verme amacındadır

DİKSİYON:

Eğitim alan kursiyerin, dili kullanırken ses ve kelimeleri doğru telaffuz etmesini sağlayan öğrenme faaliyetidir. Mana ve ses bakımından cümleye uygun düşen kelimeyi seçme, seçilen kelimeyi ses tonu vererek doğru bir şekilde söyleme ve kendini en iyi şekilde ifade edebilme sanatıdır.

 KURS MERKEZLERİMİZİN ADRESLERİ :

YEŞİLTEPE KEÇMEK

Verilen Kurslar:

Giyim

İğne Oyası Yapımı

Yeşiltepe Mah.1996.Sok Güzelyurt Camisi Altı No:17 Keçiören Ankara

0 312 338 74 57

ANTARES KEÇMEK

Verilen Kurslar:

Çini İşlemeciliği

Dekoratif Ahşap Süsleme

Diksiyon

Edirnekari

Etkili ve Hızlı Okuma

Giyim

İğne Oyası Yapımı

İngilizce A1 Seviyesi

İngilizce A2 Seviyesi

Makrome Örgü Yapımı

Resim Sanat Eğitimi

Rusça A1 Seviyesi

Sepet Örücülüğü

Şiş ve Tığ Örücülüğü ile Oyuncak Bebek Yapımı (Amigurumi)

Taş Bebek Yapımı

Türk İşaret Dili Kurs Programı

Üç Boyutlu Şekillendirme

Halil Sezai Erkut Cad. Antares AVM Otopark Katı Keçiören Ankara

0 312 323 78 16

ATAPARK KEÇMEK

Verilen Kurslar:

Çeyiz Ürünleri Hazırlama

Giyim

İğne Oyası Yapımı

Kuaförlük

Şifre Danteli Yapma

Şiş Örücülüğü

Tel Kırma Yapımı

Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı

Yetişkinler II. Kademe Temel Eğitim Programı

Atapark Konak Ümit Ova Caddesi Kanuni Mahallesi No:2

0 312 356 77 71

UYANIŞ KEÇMEK

Verilen Kurslar:

Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)

Çeyiz Ürünleri Hazırlama

Giyim

Çini İşlemeciliği

Dekoratif Ahşap Süsleme

İğne Oyası Yapımı

Zeytin Beli Sokağı No:7 Osman Gazi 2 Mahalle Konağı

0 312 356 70 47

BAĞLUM KEÇMEK

Verilen Kurslar:

Dekoratif Örtü Dikimi

Çocukla İletişim

Şiş Örücülüğü

Takı Yapım Teknikleri

Punch Nakışı

Giyim

İğne Oyası Yapımı

Cilt Bakımı Teknikleri

Kuaförlük

Bağlum Bulvarı Hisar Mah. Bağlum Hizmet Binası

0 312 329 20 11

YUNUS EMRE KEÇMEK

Verilen Kurslar:

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım

Bilgisayar Destekli Mobilya Tasarımcısı

Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)

Giyim

Salon Takımları Dikimi

Fotoğraf Çekimi

Sanatsal Mozaik

İğne Oyası Yapımı

Çini İşlemeciliği

Arapça A1 Seviyesi

Arapça A2 Seviyesi

Resim Sanat Eğitimi

Cilt Bakımı Teknikleri

Kuaförlük

Takı Yapım Teknikleri

Üç Boyutlu Şekillendirme

Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Şiş Örücülüğü

Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı

İncirli Mah. Basın Cad. No:184/B Keçiören Ankara

0 312 325 33 52

MEVLANA KEÇMEK

Verilen Kurslar:

Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)

Dekoratif Ahşap Süsleme

Resim Sanat Eğitimi

Giyim

İğne Oyası Yapımı

Şifre Danteli Yapma

Takı Yapım Teknikleri

Şiş ve Tığ Örücülüğü ile Oyuncak Bebek Yapımı (Amigurumi)

Takı Yapım Teknikleri

Sanatsal Mozaik

İngilizce A1 Seviyesi

Türk İşaret Dili Kurs Programı

Fotoğraf Çekimi

Cilt Bakımı Teknikleri

Kuaförlük

Esertepe Mah. Çambaşı Caddesi No:28

0312 378 78 54

ÇALDIRAN KEÇMEK

Verilen Kurslar:

Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı

Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)

Yabancılar için Türkçe Seviye A1

Arapça A1 Seviyesi

Arapça A2 Seviyesi

Şiş Örücülüğü

Tokat Tahta Baskı Yapma

Punch Nakışı

Tel Kırma Yapımı

Etkili ve Hızlı Okuma

İngilizce A1 Seviyesi

Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı

Yetişkinler II. Kademe Temel Eğitim Programı

İğne Oyası Yapımı

Makrome Örgü Yapımı

Salon Takımları Dikimi

Dekoratif Ahşap Süsleme

Giyim

Cilt Bakımı Teknikleri

Kuaförlük

Çaldıran Mah. 490. Cad. Eski Pazar Yeri

0312 339 00 70

BADEMLİK KEÇMEK

Verilen Kurslar:

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım

Cilt bakımı ve Temel Makyaj

Giyim

Kuaförlük

Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Şiş Örücülüğü

Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı

Yetişkinler II. Kademe Temel Eğitim Programı

İğne Oyası Yapımı

Tel Kırma Yapımı

İngilizce A1 Seviyesi

Bademlik Zümrüt Yaşam Alanı Bademlik Caddesi Gümüşhaneliler Külliyesi Yanı

KEÇİÖREN – ANKARA

TEL: 0 312 580 00 73

YAYLA KEÇMEK

Verilen Kurslar:

İğne Oyası Yapımı

Dekoratif Ahşap Süsleme

Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)

Giyim

Çeyiz Ürünleri Hazırlama

Türk Mutfağı

Aşçı Çırağı

Şifre Danteli Yapma

Şiş Örücülüğü

Yayla Mah. 1493.Sk. No:2 Yayla Mahalle Konağı Keçiören – Ankara

TEL: 0 312 378 78 64

MEHMET ALİ ŞAHİN KEÇMEK

Verilen Kurslar:

Şiş ve Tığ Örücülüğü ile Oyuncak Bebek Yapımı (Amigurumi)

Giyim

İğne Oyası Yapımı

Dekoratif Örtü Dikimi

Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi İçi. Osmangazi Mahallesi, Sizin Sokak 26/1 Keçiören/ANKARA Ufuktepe Pazarına yakın

TEL: 0312 5813682

TEPEBAŞI KEÇMEK (HAT YOK)

Verilen Kurslar:

Çini İşlemeciliği

Kağıt Rölyef

Sanatsal Mozaik

Deri İşlemeciliği

Sedef Kakma

Şiş ve Tığ Örücülüğü ile Oyuncak Bebek Yapımı (Amigurumi)

SUBAYEVLERİ KEÇMEK

Verilen Kurslar:

Türk Mutfağı

Şiş ve Tığ Örücülüğü ile Oyuncak Bebek Yapımı (Amigurumi)

Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)

Kuran-ı Kerim

İğne Oyası Yapımı

Dekoratif Ahşap Süsleme

Kavacık Subayevleri Mahallesi Centilmen Sokak No:6 Keçiören/ANKARA

TEL: 0312 3292296

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ KEÇMEK (HAT YOK)

Verilen Kurslar:

Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)

Çeyiz Ürünleri Hazırlama

Giyim

Cilt Bakımı Teknikleri

Kuaförlük

İğne Oyası Yapımı

Üç Boyutlu Şekillendirme

Takı Yapım Teknikleri

Hüseyin Nihal Atsız Kültür Merkezi. Şehit Kubilay Mahallesi Mehtap Caddesi 1672 Sokak Keçiören/ANKARA

Başvurular Kurs Merkezlerinden veya Online olarak yapılacaktır.

Kurslarımız Ücretsizdir.

 

KEDEM

1. KEDEM`de amaç; ilkokul (2,3,4.sınıf) ve ortaokul (5,6,7,8.sınıf) öğrencilerinin branş derslerine yönelik desteğin yanı sıra, özellikle rehberlik ve değerler eğitimi, uygulamalı dersler, atölye çalışmaları ve etkinlikler aracılığıyla çocukların kişisel, sosyal, milli, manevi yönden gelişimlerine katkıda bulunarak, onların toplumsal değerlerin farkında, ahlaklı ve özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirmek.  

KEDEMLERDE SUNULAN OLANAKLAR

Araştırma ve ev ödevlerine destek olunmaktadır. Bilinçli ve güvenli internet kullanma imkânı sağlanmaktadır. Kütüphane ve kitap okuma imkânı sunulmaktadır. Öğrencilerimize ödünç kitap verilebilmektedir. Boş zamanlarını verimli değerlendirme imkânı bulunmak. (Etkinlik saati, geziler, eğitici film, seminerler, yarışmalar vs.). Rehber öğretmen desteği.   

TEMEL KULÜPLER 

Eğlenceli Matematik -Fen ve Doğa  -İngilizce -Türkçe ve Yazarlık - Değerler Eğitimi 

UYGULAMALI KULÜPLER 

Bilgisayar -Müzik -Spor -Halk Oyunları -Tiyatro-Drama 

ATÖLYELER 

Robotik Sistemler -Akıl Oyunları-Mangala-Satranç-Türk Daması-Güzel Sanatlar- Resim- Ebru-El Sanatları 

KURSLAR  

Kuran-ı Kerim 

ETKİNLİK KULÜPLERİ 

Gezi, Turizm ve Çevre-Sinema-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma-Çocuk Hakları-Astronomi ve Uzay Bilimleri 

REHBERLİK  

Etkinlik ve Oyun Saati-Veli ve Öğrencilere Yönelik Seminerler

 KEDEM’E KAYIT OLMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Öğrencinin ve velisinin T.C. Kimlik numarası

 

KURS MERKEZLERİMİZ

BADEMLİK KEDEM:  Matematik, İngilizce, Türkçe Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Drama.

Adres: Bademlik Caddesi 1151. Sok  Bademlik Mahallesi.

Tel: 0312 381 64 56

MEVLANA KEDEM: Matematik, İngilizce, Türkçe Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Akıl Oyunları.

Adres: Çambaşı Caddesi No: 28/A Esertepe

Tel:0312  378 78 59

YEŞİTEPE KEDEM: Matematik, İngilizce, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler.

Adres: Yeşiltepe Mahallesi 1996. Sokak Güzelyurt Cami Altı No:17

Tel:0312  338 74 57

ÇALDIRAN KEDEM: Matematik, İngilizce, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler.

Adres: Çaldıran Mahallesi Nuri Paşa Caddesi No:8 Zümrüt Yaşam Alanı

Tel:0312 338 00 49

BAĞLUM KEDEM: Matematik, Türkçe

Adres: Bağlum Bulvarı Karakaya Mahallesi Menders Caddesi No:3/A

Tel:0312 329 90 06

UFUKTEPE KEDEM: Matematik, İngilizce, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler.

Adres: Ufuktepe Mahallesi Şehit Süleyman Efe Caddesi Manzara Apartmanı 19/A

Tel:0312 3819406

TEPEBAŞI YKS-LGS KURS MERKEZİ

Tepebaşı Kurs Merkezi’nde 2019-2020 Eğitim – Öğretim yılı dersleri 7 Ekim 2019 tarihinde Belediye Başkanımız Sayın Turgut ALTINOK’un talimatlarıyla başlamıştır.

 LGS Gruplarımızda

         Matematik, Türkçe, İnkılap Tarihi, İngilizce, Fen Bilgisi, Din Kültürü alanlarında dersler verilmektedir.

YKS

YKS Gruplarımızda

        TYT ve AYT Sınavlarına yönelik Matematik, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe alanlarında dersler verilmektedir.

Adres: Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi No:127 Keçiören /Ankara

Telefon:

YKS Öğrenci İşleri: 0312 380 43 25

YKS Rehberlik : 0312 359 00 36

LGS Rehberlik : 0312 380 43 35

  DIŞ İLİŞKİLER

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olan Dış İlişkiler Birimi,

 1. Keçiören`in gerek teknik, gerekse kültürel seviyesinin arttırılması için diğer ülke yerel yönetimleri ile diyaloglar kurup, geliştirmek,
 2. Belediye adına koordinasyonları oluşturmak, belediye üst düzey yöneticilerine bu alanlardaki güncel bilgi akışını sağlamak,
 3. Belediyemizin büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak; kurulan ikili iyi ilişkiler çerçevesinde başta sosyal ve kültürel alanlarda olmak faaliyetler gerçekleştirmek.

Faaliyet Alanları:

 1. Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile kültür, sanat, eğitim, sağlık, tanıtım ve turizm gibi alanlarda ilişki kurmak ve işbirliğini sağlamak.
 2. Keçiören ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına, mevcut ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 3. Uluslararası kuruluş, kardeş kentler veya işbirliği antlaşması yapılmış kentler ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak ve yetkili kişiler ile görüşmelerini sağlamak.
 4. Gerek Belediyemiz ve gerekse İlçemizin yurtiçi ve yurtdışındaki yerel yönetimler, şehirler, birlikler, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar nezdinde temsili ile aralarındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi hususunda gerekli çalışmaları yapmak.
 5. Kardeş belediye olunacak kent hakkında detaylı bilgi toplamak ve bu süreçte ihtiyaç duyulan konularda Belediye Başkanı ve Belediye Meclisini bilgilendirmek, Kardeş şehir protokolünün, işbirliği protokolünün ve mutabakat zaptının metinlerini ve tercümelerini ilgili kurum temsilcileriyle birlikte hazırlamak. Yurtiçi ve yurtdışındaki kardeş belediyelere yönelik olarak düzenlenecek olan sosyal ve kültürel etkinliklerde Belediyenin ilgili birimlerine destek olmak.
 6. Belediyemize gelen çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılmasını sağlamak.
 7. Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelen misafirleri ağırlamak, Ülkemizi, Başkentimizi ve İlçemizi gerekli programlar yaparak tanıtımını sağlamak.