MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon: Çağdaş belediyecilik anlayışıyla, şeffaf ulaşa bilirlik ve kanunlar çerçevesinde yürütüle bilirliği sağlamak.

Vizyon: Muhasebe hizmetlerini; konusunda uzman ve yetkin personeli ile etkin, hızlı, saydam, güvenilir, hesap verebilir şekilde sunan ve gerçek zamanlı veriler üreten öncü bir kurum olmak.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

 1. Gelir-gider takibi ve kontrollerini sağlamak.
 2.  Evrakların yasalara uygunluğunu, günlük aylık ve yıllık işlemlerin takibini yapmak.
 3. İdare tarafından belirlenen politika, ilke ve esaslar çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu uyarınca tespit edilen bütçe ilke ve esasları doğrultusunda ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri de dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 4. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek ve izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlar ve idari faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izleme ve  değerlendirmek.
 5.  İdarenin bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama ve sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek.
 6.  Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 7. Bütçe uygulama sonuçları raporlar, sorunları önleyici ve etkileyici artırıcı tedbirler üretmek.
 8. İlgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirir, gelir ve alacaklarını takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 9. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri saplar ve danışmanlık yapmak.
 10. İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütür. Mali istatistikleri ve mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
 11. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütür ve sonuçlandırmak.
 12. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
 13. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 14. Sayıştay’a aylık verilerin sistemde girişini sağlamak.
 15. Dönem başı ve dönem sonu işleri sistemden yüklemek.

SGK. , V. Dairesi ve Kalkınma Ajansı, Veraset Harçlar Vergi Dairelerinin borç takibi ve mahsuplarını yapmak.