• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİMİZ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İdare tarafından belirlenen politika, ilke ve esaslar çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca tespit edilen bütçe ilke ve esasları doğrultusunda ayrıntılı harcama programı hazırlar ve hizmet gereksinimleri de dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.

Ödenek gönderme belgesi düzenler.

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlar ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izler ve değerlendirir.

İdarenin bütçe kayıtlarını tutar, bütçe uygulama ve sonuçlarına ilişkin verileri toplar, değerlendirir, bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlar.

Bütçe uygulama sonuçlarını raporlar, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretir.

İlgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirir, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütür.

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri saplar ve danışmanlık yapar.

İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütür.

Mali istatistikleri ve mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlar.

İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır.

Ön mali kontrol faaliyetini yürütür.

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapar.