06.05.2021
13 : 40

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 7 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

2 -  Bahse konu olan  7 adet  arsanın  bilgileri ekteki  tablolarda belirtilmiştir .

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Toplam Alan                ( m² )

Satılacak Hisse Miktarı

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

SANCAKTEPE

91862

4

12.706 m²

Tam

arsa

06.05.2021

13.40

24.776.700,00 TL

743.301,00 TL

2

OVACIK

91766

3

9.254 m²

Tam

arsa

06.05.2021

13.50

21.284.200,00 TL

638.526,00 TL

3

YUKSELTEPE

91880

2

860 m²

Tam

arsa

06.05.2021

14.00

  1.204.000,00 TL

36.120,00 TL

4

YÜKSELTEPE

91880

3

889 m²

Tam

arsa

06.05.2021

14.10

 1.244.600,00 TL

37.338,00 TL

5

OVACIK

91777

15

4.086 m²

Tam

arsa

06.05.2021

14.20

  7.150.500,00 TL

214.515,00 TL

6

OVACIK

91801

5

4.585 m²

Tam

arsa

06.05.2021

14.30

  8.253.000,00 TL

247.590,00 TL

7

BAĞLARBAŞI

33063

3

273 m²

Tam

arsa

06.05.2021

14.40

   436.800,00 TL

13.104,00 TL

3 -  İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)

4 -  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

 5 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

            A )  Dış  Zarf

             -  İhaleye  iştirak  Dilekçesi.

            -  Nüfus Cüzdanı fotokopisi

            -  İkametgah  Belgesi.      

            -  Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

               (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

            -  Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz .

            -  Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.        

            -  Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.

            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü

B )  İç  Zarf   

   -  Teklif  Mektubu.  ( 2886  sayılı  D.İ.K.nun  37.  maddesine  uygun olacak.) .

6 -  -  İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.      

7 -  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tespit  etmekte  serbesttir.

8 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Teklifler;  - 2886  sayılı  Devlet İhale Kanunu’nun  38.  maddesindeki  hususlara  uyulmak  kaydıyla -    Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne  verilecektir

9 -  İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden   250,00  TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı NO:1   KEÇİÖREN / ANKARA )    

KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI