30.11.2023
14 : 10

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜKKAN SATIŞLARINA İLİŞKİN İHALE İLANI

   

1– Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin A.Eğlence mahallesinde bulunan toplam 2 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

2 - Bahse konu olan 2 adet dükkanın bilgileri ekteki tabloda belirtilmiştir.  

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Adres

Brüt Alan                ( m² )

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

A.Eğlence

7947

33

Gnr.Tevfik Sağlam Cad. Fatih Çarşısı No : 59/19 (Dükkan)

19.32

30.11.2023

14:10

960.000,00 TL.

28.800,00 TL.

2

A.Eğlence

7947

33

Gnr.Tevfik Sağlam Cad. Fatih Çarşısı No : 59/20 (Dükkan)

22,08

30.11.2023

14:20

1.040.000,00 TL.

31.200,00 TL.

 

3 -   İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

 

       3-1 İhaleye iştirak Dilekçesi.

       3-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

       3-3 İkametgâh Belgesi.

       3-4 Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

             (İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

       3-5 Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

       3-6 Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

       3-7 İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı )

       3-8 Tüzel Kişiler için Tescil Belgesi.

       5-9 İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekâlet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

       3-10 İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

       3-11 Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi.

       3-12 Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter Tastikli İmza Sirküsü.

       3-13 İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)

       3-14 İsteklininiş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi.             

       3-15 Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

       3-16  Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

       5-17 İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

4 -  İhaleye Katılamayacak olanlar:

 

4-1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

4-2. Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

 

5 -  Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

6 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

   

7 -  İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

 

( Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA )