28.09.2023
14 : 00

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞLARINA İLİŞKİN İHALE İLANI

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 4 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

2 -  Bahse konu olan 4 adet arsanın bilgileri ekteki tabloda belirtilmiştir.  

 

Sıra No

Mahallesi

Ada/  Parsel

Toplam Alan                ( m² )

Satılacak Hisse Miktarı (m²)

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

Ovacık

91766 / 3

9.254

Tam

Arsa

28.09.2023

14:00

124.929.000,00 TL.

3.747.870,00 TL.

2

Ovacık

91777 / 15

4.086

Tam

Arsa

28.09.2023

14:10

42.903.000,00 TL.

1.287.090,00 TL.

3

Yükseltepe

91880 / 3

889

Tam

Arsa

28.09.2023

14:20

8.001.000,00 TL.

240.030,00 TL

4

Yükseltepe

91880 / 2

860

Tam

Arsa

28.09.2023

14:30

7.740.000,00 TL.

    232.200,00 TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -  İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

 

4 -  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun  36. Maddesi için geçerlidir.)

 

  5 -   İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler:

 

  1. Dış Zarf

       5.a-1. İhaleye iştirak Dilekçesi.

       5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

       5.a-3. İkametgâh Belgesi.

       5.a-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

             (İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

       5.a-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

       5.a-6. Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

       5.a-7 İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Aslı )

       5.a-8. Tüzel Kişiler için Tescil Belgesi.

       5.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekâlet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

       5.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

       5.a-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi.

       5.a-12. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter Tastikli İmza Sirküsü.

       5.a-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)

       5.a-14. İsteklininiş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi.             

       5.a-15. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

       5.a-16.  Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

       5.a-17. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

    b) İç Zarf

 

        5.b-1.  Teklif Mektubu.  ( 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun  37.  maddesine  uygun olacak.)

 

Not :. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır.

 

6 -   İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.   

 

7 -  İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’ nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’ nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

8 -  Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’  ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

    

9 -  İhale şartnamesi,  mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 1.000,00 TL.  şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.   

 

( Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA )