T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /01/2016

Konu : Ocak 2016 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04/01/2016 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı

4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği, Belediye Meclis Üyelerimizden Yıldırım ERTUĞRUL ve Mustafa KESKİN’in 05.12.2015 tarihinde partilerinden istifa etmeleri  nedeni ile kalan süreyi tamamlamak üzere İhtisas Komisyonlarımızdan, Gençlik ve Spor Komisyonu, AB ve Dış İlişkiler Komisyonu, Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu’na üye seçimi yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

 5. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. Maddesine istinaden, 213 Sayılı Kanun Kapsamına giren Amme Alacakları ile Diğer Amme Alacakları için “Tahsil İmkansızlığı Sebebi ile Terkin” hakkındaki Başkanlık yazısı.

6. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2016 yılında uygulanacak tarifeler hakkındaki Başkanlık yazısı

7. İlçemiz Atapark Mahallesi 1280 sokakta bulunan ve 5216 sayılı kanun gereğince yetki ve sorumluluğu belediyemize ait olan ve imar planında park alanı olarak ayrılan 31664 ada üzerinde belediyemizce inşa edilen kapalı spor salonunun Atapark İlköğretim Okulu Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

8. Yayla Mahallesi 30677 ada 1, 2, 3, 10, 11, 12 ve 13 sayılı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

 9. Şehit Kubilay Mahallesi 32894 ada 2 ve 3 sayılı parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10. A. Eğlence Mahallesi 7197 ada 11 sayılı parselde bulunan ve imar planında cami arsası olarak ayrılan taşınmazın yapı yaklaşma sınırlarının değiştirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11. Yükseltepe Mahallesi 30174 ada 2, 3 ve 4 sayılı parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

12. Bağlum I. Etap Revizyon imar planı plan notlarına plan notu ilave edilmesi yönündeki imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

13. Yayla Mahallesi 30769 ada 3, 4 ve 5 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

14. Kanuni Mahallesi 30313 ada da yer alan park alanının doğusunda 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

15. Atapark Mahallesi 31659 ada 1 sayılı parselde yer alan park alanının doğusunda 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

16. Şehit Kubilay Mahallesi 30059 adanın batısında yer alan park alanının doğusunda 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

17. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Esertepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu 

18. Belediyemize bağlı Keçmek’lerde gençlerimize yönelik yapılan uygulamaların araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

19. Belediyemiz tarafından, kış aylarında hayvanların beslenebilmesi için uygun görülecek parklarımıza yiyecek bırakılıp bırakılmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu 

20. Belediyemiz, Kültür   ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 2015 yılı içerisinde “İz Bırakanlar” programı kapsamında neler yapıldığının araştırılıp Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu 

21. Belediyemiz birimlerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün  faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

22. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

23. Belediyemiz birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2015-31.10.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu 

24. Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün   01.01.2015-31.10.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

25. Belediyemiz tarafından, belediyemizde görev yapan engelli personellere servis aracı hizmetinin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu 

26. Belediyemizin yaşamını sokak da sürdüren evsiz vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerinin araştırılıp Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu 

27. Belediyemize ait sosyal tesislerimizin halkımıza ne gibi avantajlarının olduğunun araştırılıp incelenmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu 

28. Belediyemize bağlı, Mahalle Konaklarında vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

29. İlçemizde bulunan Ölçü ve Ölçü aleti kullanan esnaflarımızın sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu 

30. Belediyemiz tarafından yapılan parklara, yurt dışı kardeş belediyelerimizin veya bu şehirlere ait önemli şahsiyetlerin isimlerinin verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu 

31. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Esertepe Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu 

32. İlçemizde faaliyet gösteren ekmek ve pide fırınlarının, tüketiciler için temizlik kurallarına uyup uymadıklarının araştırılması hakkındaki Tüketici Hakları Komisyonu Raporu 

33. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren, Huzurevinde kalmak için başvuruda bulunan yaşlılarımızda hangi şartların arandığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu 

34. Belediyemize bağlı Keçmek’lerde görev yapan personelin ve faaliyetlerden faydalanan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin insan hak ve hürriyetleri açısından incelenerek Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

35. Önergeler