Pazar yerlerinin kurulması ve işletilmesi: 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren pazar yerleri hakkında yönetmeliğe göre; 

Madde 5  (1) Pazar yerleri, imar planında belirlenmiş alanlarda bu Yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde belediyeler tarafından kurulur. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamaz. (2) Pazar yerinin kurulmasına, 7.  maddede belirtilen komisyonun raporu göz önünde bulundurularak belediye meclisince karar verilir.