KEÇİÖREN BELEDİYESİ

MÜŞTERİ SMS VE E-POSTA İLETİSİ GÖNDERİMİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

Ziyaret sürecinizde değerli ziyaretçilerimize ait birtakım kişisel verileri işlemekteyiz. Kişisel verilerin işlenme süreci ve ziyaretçilerimizin sahip olduğu haklar, işbu aydınlatma metninde belirtilmiştir.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KEÇİÖREN Belediyesi (“İdare”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 

 

 

KEÇİÖREN Belediyesi; SMS ve E-posta iletilerinin gönderimi sürecine katılanlara ait verileri Belediye’nin tanıtım, bilgilendirme, reklam faaliyetlerinin yapılabilmesi ve vatandaş ile iletişim kurulabilmesi amacıyla, meşru menfaatleri çerçevesinde, yukarıdaki açıklamalara bağlı ve mevzuattaki sınırlamalara uygun olarak işlemekte ve toplamaktadır.

 

 

 

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
- Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
- İlgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) kendileri tarafından kişisel verilerinin alenileştirilmiş olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

 

 

 

 

 

Kimlik Bilgisi (Ad, Soyadı,)

İletişim Bilgisi (Telefon, Adres)

 

m.5

m.6

İlgili Kişi

 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

  • Yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri ve yasal düzenlemeler doğrultusunda Emniyet Güçleri başta olmak üzere hukuken yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,
  • Acil durum süreçlerinin yönetilmesi amacıyla ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için https://www.kecioren.bel.tr/ internet sitemizi ziyaret edebilir, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz.