SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Keçiören’de İkamet Eden Yardıma Muhtaç Tüm Kesimlere (Yaşlı, Engelli, Kadın, Çocuk, Dezavantajlı Gruplar ) Hizmet Veren İlçemizin Hem De Vatandaşlarımızın Refah Düzeyini Yükseltmek Ve Korumak Amacıyla Başkanlığımız Tarafından Belirlenen Yetkiler Çerçevesinde Hizmet Verir.

Misyon: Müdürlüğümüz, Keçiören sınırları içerisinde yaşayan, engelli, yardıma muhtaç, yaşlı ve dezavantajlı bireylere temel ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda yardımcı olmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışma olgusunun güçlendirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak, vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirme yapmak amacıyla kurulmuştur.

Vizyon: Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, hesap verebilirlik, müdürlüğün iç yönetiminde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, hizmetlerin planlanmasında sürdürülebilirlik ilkelerini esas almak.

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

 1. İhtiyaç sahiplerine uygun sosyal yardım ve hizmet modelinin belirlenmesini sağlamak.
 2. Müdürlüğe başvuran vatandaşların ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının gerektiğinde yerinde tespitini yapmak, yaptırmak. 
 3. Muhtaçlık Belgesi almak, muhtaçlık belgesi temin edilemediği durumlarda, kimlik ve/veya adres tespiti yapmak,
 4. İhtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım yapmak, destek sağlamak ve diğer kamu kuruluşları tarafından yapılan yardımlar hakkında bilgilendirmek,
 5. Tersine göç hizmetleri kapsamında müracaat almak, inceleme yapmak ve gerektiğinde ihtiyaç sahibi ailelere gerekli hizmeti sunmak,
 6. Muhtaç aile ve bireylerin tedavi giderlerini karşılamak ve gerektiğinde tıbbi ilaç ve malzemelerini temin etmek,
 7. Sel, deprem, yangın, heyelan gibi acil müdahale gerektiren olağanüstü hallerde, afetzedelere ve muhtaçlara konut kiralamak veya kira yardımı yapmak,
 8. Herhangi bir nedenle sokakta kalan aile veya bireylere geçici olarak kalacak yer temin etmek ve bu süre zarfında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak,
 9. Yardım taleplerini ve çalışmalarını tespit, takip ve kontrol için gezici ekipler kurmak,
 10. İlgili mevzuat çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, Belediye iştirakleri ile diğer kamu ve özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri tarafından yapılacak ayni ve nakdi bağış ve yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,
 11. Sosyal yardımlar hakkında sosyolojik araştırmalar yapmak, faaliyetlerini duyurmak ve tanıtmak amaçlı broşür, kitapçık, kitap, ajanda, dergi gibi her türlü yayını ve anketi yapmak, yaptırmak.
 12. Göç, işsizlik ve gelir adaletsizliği nedeniyle ortaya çıkan ailevi ve toplumsal sorunların önlenmesi ve sosyal yapının güçlendirilmesi için her türlü araştırma, yayın, eğitim ve organizasyonu yapmak, yaptırmak,
 13. Sosyal yardım hizmet faaliyetlerinin, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi faaliyetlerinin programlı yürütülmesini sağlamak,
 14. Başvuru olmasa dahi medyaya yansıyan veya herhangi bir şekilde Büyükşehir Belediyesine bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere re`sen yapılacak inceleme üzerine yardım yapılmasını sağlamak,
 15. Yardıma muhtaç öğrencilere yönelik ayni yardımların yapılmasını sağlamak,
 16. Yardıma muhtaç öğrencilere yönelik giysi, kırtasiye ve diğer eğitim yardımlarını organize etmek,
 17. Kent sakinlerine hizmet verebilmek amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelere birimler açmak,
 18. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile Daire Başkanlığı arasında, iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak,
 19. Gerek görülmesi halinde yardımların mükerrerliğini önlemek ve kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla benzer işi yapan Özel-Resmi Kurum, Kuruluşlar ve STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ile bilgi alışverişinde bulunmak, gerektiğinde işbirliği yapmak,
 20. Müdürlükçe yürütülen faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak, personelin gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak,
 21. İhtiyaçların karşılanmasına ilişkin; Müdürlüğün nakdi ve ayni yardım faaliyetlerini sunarken, tanıtırken veya geliştirirken ihtiyaç duyduğu her türlü mal alımlarını, hizmet alımlarını ve danışmanlık işlerini, ilgili mevzuat çerçevesinde ihale usullerine göre temin etmek.
 22. İlgili mevzuat çerçevesinde, eğitim yardımları kapsamında bağış kabul etmek, organizasyon ve/veya seminer tertip etmek, eğitici-öğretici her türlü yayın çıkarmak, etkinlik düzenlemek ve destek vermek.

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER

 1. Sosyal Yardım Birimi (Paylaşım Mağazası, Sıcak Çorba Dağıtım), 444 5 276
 2. Kadın Danışma Merkezi, 0312 359 33 22
 3. Göçmen Hizmetleri Merkezi 0312 361 49 91
 4. Osmangazi Sosyal Yaşam Tesisi 0312 580 27 47

 

SUNULAN HİZMETLER

Keçiören ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giyim, ev eşyası, çocuk bezi yardımları yapılmaktadır. Belirli günlerde halka sıcak çorba dağıtımı yapılmaktadır.

 

 

 

HİZMET ŞARTLARI

YARDIM TÜRLERİ VE KRİTERLERİ

  • SOSYAL YARDIM BİRİMİ

GIDA KOLİSİ

1.  Keçiören Belediyesi sınırlarında ikamet etmek.

2. Üzerine kayıtlı mal varlığı (ev-araba-arsa-tarla) olmamalıdır.  

 3. Ailenin hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmaması  ya da sosyal güvencesi olup evde kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırında* ya da muhtaçlık sınırının  altında olması gerekmektedir.

4. Yardım kriterleri uygun görülen aileler 6 ayda bir yardım alabilir.

5. Çelişkili beyanlarda bulunan başvurular için hane ziyareti yapılarak Durum Tespit Raporu sonucuna göre yardım yapılır.

 

GİYİM YARDIMI

1.  Keçiören Belediyesi sınırlarında ikamet etmek.

2. Üzerine kayıtlı mal varlığı (ev-araba-arsa-tarla) olmamalıdır. 

 3. Ailenin hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmaması gerekmektedir.

 

ET PAKETİ

1.  Keçiören Belediyesi sınırlarında ikamet etmek.

2. Ailenin hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmaması  ya da sosyal güvencesi olup evde kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırında ya da muhtaçlık sınırının  altında olması gerekmektedir.

3. Yardım kriterleri uygun görülen aileler 3 ayda bir yardım alabilir.

 

EŞYA YARDIMI

 1.  Keçiören Belediyesi sınırlarında ikamet etmek.

2. Ailenin hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmaması  ya da sosyal güvencesi olup evde kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırında ya da muhtaçlık sınırının  altında olması gerekmektedir.

3. Talepte bulunan hane ziyaret edilerek Durum Tespit Raporu ile belgelenmesi.

 

ÇOCUK BEZİ

1.  Keçiören Belediyesi sınırlarında ikamet etmek.

2. Ailenin hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmaması  ya da sosyal güvencesi olup evde kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırında ya da muhtaçlık sınırının  altında olması gerekmektedir.

3.Bez yardımı yapılacak çocuğun 24 aydan küçük olması gerekmektedir.

 

HASTA BEZİ - HAVALI YATAK

1.  Keçiören Belediyesi sınırlarında ikamet etmek.

2. Ailenin hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmaması  ya da sosyal güvencesi olup evde kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırında ya da muhtaçlık sınırının  altında olması gerekmektedir.

3.Hasta bezi Başvuran kişi için  Tıbbi malzeme raporu, hasta yatağı ve veya havalı yatak başvuran kişi için  ağır engelli raporu ya da hastanın genel sağlık durumuna ilişkin rapor ile müracaat etmesi gereklidir.

 

YENİDOĞAN BEBEK PAKETİ

1.  Keçiören Belediyesi sınırlarında ikamet etmek.

2. Ailenin hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmaması  ya da sosyal güvencesi olup evde kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırında ya da muhtaçlık sınırının  altında olması gerekmektedir.

 

Bağlı Birimin Sorumlusu: ELİF ESRA KARS

Telefon: 444 5 276

Adres: GÜÇLÜKAYA MAH. ÇAĞLA SOK. NO:2 TEPEBAŞI - KEÇİÖREN / ANKARA

 

  • KADIN DANIŞMA MERKEZİ

HİZMET ŞARTLARI

 • 18 Yaş Üzeri, Şiddetin Herhangi Bir Türüne Maruz Kalan Veya Risk Altında Olan, Kadın Konukevinde Kalmak İsteyen, Yaşadığı Şiddet Nedeniyle Psikolojik Desteğe İhtiyaç Duyan, Yasal Haklarını Öğrenmek İsteyen Her Kadın Başvuruda Bulunabilir.

SUNULAN HİZMETLER

 • Psikolojik Danışmanlık,
 • İlgili Kurumlara Yönlendirme Ve 6284 Sayılı Yasa Ve Temel Yasalar Kapsamında Bilgilendirme Yapmak.

Bağlı Birimin Sorumlusu: NAZMİYE ÇALIK

Telefon: 0312 359 33 22

  • GÖÇMEN HİZMETLERİ MERKEZİ

Merkezimiz Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İle İşbirliği Halinde Çalışmaktadır. Göçmen Ve Mültecilere Danışmanlık Ve Yönlendirme Hizmeti Vermektedir.

Bağlı Birimin Sorumlusu: FUNDA SUCU

Telefon: 0312 361 49 91

Adres: CUMHURİYET CAD. NO:1 KALABA KENT MEYDANI (GİRİŞ KAT)- KEÇİÖREN / ANKARA

 

  • OSMANGAZİ SOSYAL YAŞAM TESİSİ

SUNULAN HİZMETLER

 • Hastane Kenarlarında Kalan Vatandaşlara Ev Sahipliği,
 • Şehir Dışından Gelen Hasta Ve Hasta Yakınlarına Konaklama İmkânı,
 • Tüm Misafirlerimize Sıcak Yemek İmkânı.

HİZMET ŞARTLARI

 • Ankara İli Sınırları İçerisinde Bulunan herhangi bir Hastanede Tedavi Görmek,
 • Psikiyatrik Rahatsızlığının Bulunmaması,
 • Refakatçi Sayısının En Fazla 2 Kişiyi Aşmaması,
 • Hasta Ve Refakatçisinin Bulaşıcı Hastalığının Bulunmaması

BAŞVURU EVRAKLARI

 • Tedavi Görülen Hastaneden Tedavi Süresini Ve Refakatçi Durumunu Belirten Evrak (Hastanelerin Sosyal Hizmet Biriminden Temin Edilmektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Bağlı Birimin Sorumlusu: NAZMİYE ÇALIK

Telefon: 0312 580 27 47

Adres: OSMANGAZİ MAH. ÇİNGÜLÜ SOK. NO:8 KEÇİÖREN / ANKARA