STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYON: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek,

     VİZYON: İlgili Kanun ve Mevzuat rehberliğinde Keçiören Belediyesinin Strateji Geliştirme       faaliyetlerini metropol İlçe Belediyesi seviyesinde yürütmek ve geliştirmek.

 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 1. Belediyenin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 2. Belediyenin çalışma ve yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 3. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, mevzuatta belirlenmiş olan Bütçe İlkeleri çerçevesinde stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 4. Belediye tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin tanıtımı ve duyurulmasına yönelik olarak hazırlanan dokümanların, yatırım ve çalışma raporlarını; a. Faaliyet raporu hazırlama ilkelerine uygunluk açısından kontrol etmek, b. Eksik görülenlerin ilgili birimlerce düzeltilmesini sağlamak, c. İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Belediye Başkanına sunulmasını sağlamak. d. Sunumla ilgili olarak, belediyenin bütün birimlerinin temsilini sağlayacak şekilde il içi yada il dışında toplantı düzenlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
 5. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak; belediye hakkında genel bilgileri, belediyenin varlık ve yükümlülükleri, faaliyetlerde kullanılan kaynakları, bütçe hedefleri ve gerçekleşme oranları ile bu oranlarda meydana gelen sapmaların nedenlerini, bağlı kuruluşlar ile yardım yapılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan mali bilgileri, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde Belediyenin Faaliyet Raporunu hazırlamak ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Faaliyet Raporlarının bir örneğini Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına göndermek.
 6. Stratejik Plan, Performans Programı, Çalışma ve Yatırım Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporu ile ilgili olarak; birimler arası koordinasyonu sağlamak, belediye üst yöneticilerine ve belediyenin bütün birimlerine danışmanlık yapmak. İzleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek. 238 23.6.8. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek. Yıl içinde bütçe gerçekleşmelerini aylık ve üçer aylık periyodlarla izlemek ve değerlendirme raporuyla birlikte başkanlık makamına sunmak.
 7. Malî istatistikleri; Bütünlük, Güvenilirlik, Anlaşılabilirlik, Kullanışlılık, Yöntemsel geçerlilik, Kullanıcılar için kolayca ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlamak.
 8. Ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak; Belediye faaliyetlerinin maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik analizleri ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılmasını koordine etmek, sonuçları toplamak ve değerlendirme raporuyla birlikte Başkanlık makamına sunmak.
 9. Belediye birimlerinin yıl içinde ihtiyaç duyacakları ek ödeneklerle ilgili olarak, bütçe içi ödenek aktarma işlemlerinin sekreteryasını yapmak. Bu konularda Belediye Encümeni veya Belediye Meclisince alınması gereken kararlara ilişkin müzekkeri hazırlamak ve süresinde ilgili organlara sunulmasını sağlamak, Belediyenin karar organlarınca alınan kararların uygulanması hususunda gerekli idari ve mali iş ve işlemleri yapmak.
 10. Belediyenin mali yönetimi ve kontrolüyle ilgili olarak; a. Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerin; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, b. Birimlerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, c. Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlüğün önlenmesini, d. Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, e. Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlayacak İç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarda birimler arasında koordinasyonu sağlamak. Standartlarının oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında ilgili birimlerle birlikte çalışmalar yapmak.
 11. Başkanlık makamının onayıyla; İlçemizin sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik olarak düzenlenen toplantı, seminer, konferans ve çalıştaylara ilgili birimleri de koordine ederek katılmak. Belediyemizi ilgilendiren konuları tespit ederek, gereği hususunda ilgili birimleri bilgilendirmek ve sonuçlarını takip etmek. Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri 239 23.6.14. Başkanlık makamının onayıyla; İlçenin gelişmesi ve kalkınmasıyla ilgili olarak toplantı, seminer, konferans ve çalıştaylar düzenlemek. Bu konuda gerek belediye birimleri gerekse belediye dışındaki kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum ve meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak. Bu çalışmaların hazırlık, sekreterya ve raporlama iş ve işlemlerini yapmak.
 12. Yönetimi Geliştirme Kurulu ile kurulduğu takdirde Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 13. Başkanlık Makamının talimatı ya da müdürlüklerin talebi ile, Birim yönetmelikleri üzerinde yapılacak değişikliklerin tasarılarını hazırlamak ve mevzuat gereğince izlenecek prosedürleri takip etmek. Bu konuda ilgili birimler ile Belediyenin karar organları arasında koordinasyon sağlamak. 23.6.17. Mahalli İdarelerin Strateji Geliştirme hizmetleriyle ilgili olarak yürürlüğe giren Kanunlar ile Bakanlıklarca yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek.
 14. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesindeki Bütün Müdürlüklerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler” başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

 

 1. İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
 2. Mali yılı bütçesini hazırlamak,
 3. Performans programını hazırlamak,
 4. Çalışma yatırım programını hazırlamak,
 5. Beş yıllık stratejik planını hazırlamak,
 6. İlk altı ay ve ikinci altı aylık kuruluş brifingini hazırlamak,
 7. Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak,
 8. Kamu iç kontrol standartları eylem planını oluşturmak,
 9. Müdürlüklerin görev dağılımını, görev tanımlarını, prosedürlerin süreç akışlarını ve hassas görevlerini belirlemek,
 10. Kurumsal mali durum beklentiler raporunu hazırlamak,
 11. Kurumsal risk izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak,

Kamu hizmet standartlarını belirlemek,