• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİMİZ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütür.

Belediyenin orta ve uzun vadeli amaçlarını, emel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesini sağlar.

Belediyenin çalışma ve yatırım programının hazırlanmasını koordine eder, uygulama sonuçlarını izler ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlar.

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, mevzuatta belirlenen bütçe ilkeleri çerçevesinde stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlar ve Belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izler ve değerlendirir.

Belediye tarafından gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin tanıtımı ve duyurulmasına yönelik hazırlanan dokümanları, yatırım ve çalışma raporlarını

- Faaliyet raporu hazırlama ilkelerine uygunluk açısından kontrol eder.

- Eksik görülenlerin ilgili birimlerce düzeltilmesini sağlar.

- İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Belediye Başkanına sunulmasını sağlar.

- Sunumla ilgili olarak belediyenin bütün birimlerinin temsilini sağlayacak şekilde il içi ya da il dışında toplantı düzenler ve gerekli koordinasyonu sağlar.

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak; belediye hakkında genel bilgileri, belediyenin varlık ve yükümlülükleri, faaliyetlerde kullanılan kaynakları, bütçe hedefleri ve gerçekleşme oranları ile bu oranlarda meydana gelen sapmaların nedenlerini, bağlı kuruluşlar ile yardım yapılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan mali bilgileri, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde Belediyenin faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna duyurulmasını sağlar. Faaliyet raporlarının bir örneğini Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderir.

Stratejik plan, performans programı, çalışma ve yatırım programı, bütçe ve faaliyet raporu ile ilgili olarak birimler arası koordinasyonu sağlar, belediye üst yöneticilerine ve belediyenin bütün birimlerine danışmanlık yapar, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütür.

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlar. Bütçe kayıtlarını tutar, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplar ve değerlendirir. Yıl içinde bütçe gerçekleşmelerini aylık ve üçer aylık periyodlarla izler ve değerlendirme raporuyla birlikte başkanlık makamına sunar.

Başkanlık makamının onanıyla; İlçemizin sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik düzenlenen toplantı, seminer, konferans ve çalıştaylara ilgili birimleri de koordine ederek katılır. Belediyemizi ilgilendiren konuları tespit ederek gereği hususunda ilgili birimleri bilgilendirir ve sonuçlarını takip eder.

Başkanlık makamının onayıyla ilçenin gelişmesi ve kalkınmasıyla ilgili toplantı, seminer, konferans ve çalıştaylar düzenler. Bu konuda gerek belediye birimleri gerekse belediye dışındaki kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum ve meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlar. Bu çalışmaların hazırlık, sekreterya ve raporlama iş ve işlemlerini yapar.

Başkanlık makamının talimatı ya da müdürlüklerin talebi ile birim yönetmelikleri üzerinde yapılacak değişikliklerin tasarımını hazırlar ve mevzuat gereğince izlenecek prosedürleri takip eder. Bu konuda ilgili birimler ile Belediyenin karar organları arasında koordinasyonu sağlar.

Mahalli idarelerin strateji geliştirme hizmetleriyle ilgili yürürlüğe giren Kanunlar ile Bakanlıklarca yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere uygun gerekenleri yerine getirir.