• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİMİZ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Belediye Başkanının onayı ve Kurul Müdürünün görevlendirme emri üzerin Belediye Başkanı adına;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ilgili Bakanlıkların Yönetmelik Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütür.

Belediye 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca iç denetçilerin görev alanına giren işler hariç, belediyenin yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ile işletmelerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütür.

Belediye personeli hakkında yapılan ihbarların ve şikayete konu olan eylem ve işlemlerin araştırma, soruşturma ve ön incelemesini yapar.

Belediye hizmetlerinin geliştirilmesini, etkinleştirilmesini, verimlilik ve aktivitesinin artırılmasını, belediyenin mevzuat plan, program ve projelere uygun olarak çalışmasını, aksaklıkların tespiti halinde yeni düzenlemeler yapılmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalara yaparak gerekli ögrüş ve önerileri hazırlayıp Başkanlık Makamına sunar.

Gerektiğinde, belediye hizmetlerinde aktivitenin, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumu için rapor hazırlar.

Kurul ayrıca, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre vali veya kaymakam, 4483 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 3. Fıkrası gereği başkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruşturma izni vermeye yetkili mercilere 4483 sayılı Kanun gereği müfettişlere verilen araştırma ve/veya inceleme görevlerinin yasal süreleri içerisinde tamamlattırılmasını ve gereği için adı geçen Kanuna göre karar alınmak üzere yetkili merciye gönderilmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

Müfettişlerin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında düzenli olarak hizmet içi eğitimleri sağlar, gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden söz konusu eğitimler için destek talep eder ve koordinasyon halinde eğitim programları gerçekleştirir.

Müdürlükçe yapılan işlemlerin ve kayıtlarının tutulmasını sağlar. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlar. Yapılan işlemlerin tüm dokümanlarını; Sayıştay denetimi, Bakanlık denetimi Belediye Meclisi denetimi, Başkanlık denetimi ve gerektiğinde idari ya da adli incelemeler için düzenli bir şekilde hazır bulundurur.

İlgili mevzuat ve benimsenen ilkeler çerçevesinde; geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturur, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptar, performans ölçümü ile süreç izleme ve değerlendirmesini yapar, Müdürlüğe ait tüm alt birimlerin ve gerektiğinde diğer birimlerin de katılımlarıyla Müdürlüğün Stratejik Palanını ve Bütçe Taslağını hazırlar.